เจริญพระพุทธมนต์ มหาสันติงหลวง ถวายสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. 


คณะสงฆ์ภาค ๗ 

ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน 
และแม่ฮ่องสอน เจริญพระพุทธมนต์ 


“มหาสันติงหลวง” 


ถวายแด่เจ้าพระคุณ
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 

เนื่องในอภิลักขิตสมัย
อายุวัฒนมงคล ๙๑ ปี พรรษา ๗๑ 
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ณ พระอุโบสถวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร

มหาสันติงหลวง
บทสวดเพื่อความสันติสุข


“อุปปาตะสันติ” 
ทางเมืองเหนือเรียกว่า “มหาสันติงหลวง”
คัมภีร์อุปปาตะสันติ เป็นวรรณกรรมภาษาบาลี
ของล้านนาไทย จัดเข้าในหนังสือประเภท 
“เชียงใหม่คันถะ” คือ คัมภีร์เชียงใหม่
มีอายุประมาณ ๖๐๐ ปีเศษแล้ว 

แต่งโดย 
พระมหามังคละสีลวังสะ พระเถระ
นักปราชญ์ของชาวเชียงใหม่รูปหนึ่ง 

ในสมัยของ 
พระเจ้าสิริธรรมจักกวัตติลกราชาธิราช 
(พระเจ้าติโลกราช) รัชกาลที่ ๑๑ 
แห่งราชวงศ์มังราย
ระหว่าง พ.ศ.๑๙๘๕ - ๒๐๓๐

เป็นคาถาล้วนจำนวน ๒๗๑ คาถา 
คัมภีร์นี้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย 
ในหมู่ชนชาวล้านนามาแต่โบราณกาล 
ทั้งพระสงฆ์ สามเณร และชาวบ้าน 
พากันสวดและฟังอุปปาตะสันติ 
เพื่อกลับความร้ายให้กลายเป็นความดี 
และความสงบสุขจะพึงบังเกิด.!

ขอบคุณภาพประกอบ
Fb Watpaknam.Bkk 


มหาเถรผู้ยิ่งใหญ่
>hidden--point.blogspot.com

Previous
Next Post »