มากันพรึบ.! คณะสงฆ์จากทักษิณ บูรพาถวายกำลังใจพระธัมมชโย


คณะสงฆ์ 22 จังหวัดจาก

ใต้ อีสาน ตะวันออก

เข้าวัดพระธรรมกายเพื่อ

ถวายกำลังใจพระธัมมชโย


พระครูภาวนาธรรมวิเทศ
เป็นผู้แทนพระเทพญาณมหามุนี
รับกระเช้าดอกไม้ จากคณะสงฆ์
ที่เดินทางมาถวายกำลังใจในครั้งนี้


  วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2559  

คณะสงฆ์ทุกรูปยังได้ร่วมกิจกรรม
พิมพ์พระของขวัญ รุ่นบรรลุธรรม
ชมภาพยนตร์ 5D และนิทรรศการ
ความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลก


คณะสงฆ์ 8 จังหวัดจากภาคใต้  
และ 2 จังหวัด ภาคอีสาน

จำนวนกว่า 120 รูป ได้เดินทางมา
ที่วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
เพื่อถวายกำลังใจพระเดชพระคุณ
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

คณะสงฆ์ที่มาวันนี้มาจากจังหวัด
นครศรีธรรมราช , ชุมพร 
สุราษฎร์ธานี  , ภูเก็ต 
ตรัง  , กระบี่ 
พังงา , ระนอง
ศรีสะเกษ , สกลนคร


พระมหาวิเชียร อัคควิริโย
เจ้าอาวาสวัดแพร่ 
จ.นครศรีธรรมราช

" ด้วยความจริงใจของคนใต้
นี่พูดจากใจจริงว่าอยากให้
หลวงพ่อหายป่วยไวๆ

หลวงพ่อท่านก็ได้ให้ความ
อุปถัมภ์ค้ำจุนพระภิกษุ
สามเณรเกือบทั่วทุกวัด
ในประเทศไทย และทั่วโลก 

พระพุทธศาสนาตอนนี้
โดนรุกรานเกือบทุกวัด 
เกือบทุกจังหวัด
แม้แต่ภาคใต้เอง
ก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน 

นี้คือเป็นปัญหาของวัดวา
อารามต่างๆ ถ้าเราช่วยกัน
ทำนุบำรุงพระพุทธ
ศาสนาอยู่ยั่งยืนอยู่ได้ "


   วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559  


คณะสงฆ์ 6 จังหวัด
ในภาคใต้ประกอบด้วย

พัทลุง  , สตูล
สงขลา , ปัตตานี
ยะลา , นราธิวาส

จำนวน 180 รูป เดินทางมา
ถวายกำลังใจ โดยตัวแทน
คณะสงฆ์ได้กล่าวเปิดใจถึง
ภัยคุกคามพระพุทธศาสนา
ขณะนี้ที่ใช้ " สื่อ " 

เป็นเครื่องมือในการโจมตี 
และทำลายพระพุทธศาสนา

ถึงแม้ว่าวัดพระธรรมกาย
จะเจอภัยต่างๆ มากมายแต่ก็
เป็นที่พึ่งเป็นเสาหลักให้กับ
พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

ผู้แทนคณะสงฆ์
จาก 6 จังหวัดภาคใต้ ได้นำผัก
และผลไม้ประจำท้องถิ่นมาถวายด้วย


คณะสงฆ์กล่าวความในใจ
กรณีสถานการณ์ที่พระพุทธศาสนา
กำลังโดนรุกรานอย่างหนัก
โดยปราศจากความยุติธรรม 
และไม่เกรงกลัวต่อวิบากกรรม


พระอธิการสนอง ธัมมาวุโธ
เจ้าอาวาสวัดนาท่อม จ.พัทลุง

มีความตั้งใจที่จะมาถวายกำลังใจ
แด่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ
พระเทพญาณมหามุนี

ขอให้ท่านได้มีสุขภาพพลานามัย
ที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ให้กำลังใจ
แก่คณะสงฆ์ ญาติโยมของวัด
พระธรรมกาย

วัดพระธรรมกายถือว่า
เป็นสถาบันทางพระพุทธ
ศาสนาที่มั่นคงเหมือนเรือใหญ่
ก็ต้องเจอคลื่นใหญ่เป็นธรรมดา 

และวัดพระธรรมกายยังเป็น
วัดที่มีคุณูปการแก่พระพุทธ
ศาสนาอย่างใหญ่หลวง เช่น 
เมื่อมีกิจกรรมที่วัดพระธรรมกาย 
สิ่งที่เห็นได้เด่นชัดคือการ
สนับสนุนวัด 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

ซึ่งไม่มีวัดไหน ..
ไม่มีหน่วยงานไหนเขาทำกัน 
อันนี้เป็นภาพที่น่าชื่นชม
อย่างยิ่ง จึงอยากจะถวาย
กำลังใจแด่หลวงพ่อว่า.. 

ขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง แล้วก็
ลำพังแต่ความแข็งแรงของ
หลวงพ่อไม่พอ 

ความแข็งแรงของพระภิกษุ
สามเณร แล้วก็อุบาสก 
อุบาสิกาของวัดด้วยนะ 
ให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะต่อสู้
กับอุปสรรคต่างๆ แล้วก็มีสิ่งที่ดีๆ 
เข้ามาในชีวิตของเราขอเจริญพร "


   วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559  


คณะสงฆ์ 6 จังหวัด
ภาคตะวันออกกว่า 273 รูป 
เดินทางมาจากจังหวัด

ชลบุรี , จันทบุรี
สระแก้ว , ฉะเชิงเทรา
ระยอง , ปราจีนบุรี

เพื่อมาถวายกำลังใจแด่พระเดช
พระคุณพระเทพญาณมหามุนี 
(หลวงพ่อธัมมชโย)พระมหาพชร กิตติวรเมธี
เลขานุการเจ้าคณะตำบล
ท่าแยก เขต 2  จ.สระแก้ว

" หลวงพ่อท่านควรได้รับ
กำลังใจอย่างยิ่งจากคณะสงฆ์ 
และญาติโยมทั่วสังฆมณฑล 
เพราะตอนนี้ท่านโดนภัย
คุกคามหลายๆ อย่าง

อย่างที่ทราบว่าขณะนี้
พระพุทธศาสนาของเรา
มีภัยคุกคามทั้งภัยภายนอก
และภัยภายในศาสนาของเรา

อาตมาภาพขอเชิญชวน
พุทธบริษัท 4พระภิกษุ สามเณร 
อุบาสก อุบาสิกา

ขอให้จิตใจตั้งมั่นว่าๆ 
พระพุทธศาสนาจะอยู่รอด
ปลอดภัยได้ก็เพราะ

พุทธบริษัท 4  ต้องรวม
ใจกันเป็นหนึ่งเดียวปกป้อง
พระพุทธศาสนาอย่าง
สุดความสามารถ

เราไม่ได้ปกป้องพระพุทธ
ศาสนาเพื่อตัวเราเองเท่านั้น 
แต่เราต้องปกป้องพระพุทธ
ศาสนาเพื่อลูกหลานในอนาคต

อาตมาภาพเอง..
ก็ไม่อยากเห็นพระพุทธ
ศาสนาต้องล่มสลาย
ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ "การที่คณะสงฆ์จากทั่วประเทศ
ได้เดินทางมาถวายกำลังใจ
แด่พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย) อย่างต่อเนื่อง
นั้นถือเป็นการร่วมกันยืนหยัด
ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ให้ยังคงถูกต้อง

โดยไม่เคยหวั่นไหวกับวินิจฉัย
อันวิปริตบิดเบี้ยวของคนภายใต้เงา
ของยักษ์ใหญ่ และใบสั่ง..

แน่นอนว่า..การสู้แบบพระนั้น
อาวุธประจำกายก็มีแค่เพียงหัวใจ
กล้าแกร่งที่ผ่านการขัดเกลาแล้ว
ด้วยวิถีธรรม

ความสามัคคีกลมเกลียว
จึงเป็นปราการอันแน่นเหนียว 
เป็นทางรอดทางเดียว..

ในการปกป้องสังฆมณฑล 
และรักษาพระพุทธศาสนา
ให้หยั่งรากยั่งยืนบนผืนดินไทย

โปรดระลึกไว้ว่า..
ทุกวิถีที่เรากำลังก้าวเดิน
กันอยู่นี้จะกลายเป็นต้นแบบ 
และอนุสรณ์

ให้ลูกหลานพุทธได้ระลึกถึง
แล้วก้าวเท้าตามในยามที่
พระพุทธศาสนามีเภทภัย
ในวันข้างหน้า.!


ย้อนติดตามบทความ ตอนที่ 1

Click > จับสึกโมเดล! คณะสงฆ์
ทั่วสารทิศเดินหน้าให้กำลังใจ
พระธัมมชโย


เรียบเรียงโดย คนธรรมรำพัน
ขอบคุณภาพประกอบ
Fb DMC NEWS
Line@ ปกป้องสังฆมณฑล
Line@ กองการคณะสงฆ์
Fb น้องแสนดี

Previous
Next Post »

2 ความคิดเห็น

Click here for ความคิดเห็น
20 สิงหาคม 2559 01:01 ×

กราบอนุโมทนาบุญคณะสงฆ์ ทุกรูป เจ้าค่ะ

Reply
avatar
20 สิงหาคม 2559 01:01 ×

กราบอนุโมทนาบุญคณะสงฆ์ ทุกรูป เจ้าค่ะ

Reply
avatar