พระสี ธัมมสีลธโร วัดลำพะยา จ.ยะลา

พระสี   ธมมฺสีลธโร วัดลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จากเหตุการณ์ไม่สงบที่ผ่านมาอาตมาได้รับผลกระทบ โดนไล่ลงจากรถตู้โดยสารแล้วเขาให้...
Read More

พระปลัดวิศาล วิสารโท เลขานุการเจ้าคณะอำเภอยะลา

พระปลัดวิศาล วิสารโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน พระอารามหลวง เลขานุการเจ้าคณะอำเภอยะลา ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชาย...
Read More

พระครูวิเชียร กิติคุณ เจ้าคณะอำเภอรามัน จ.ยะลา

พระครูวิเชียร กิติคุณ เจ้าคณะอำเภอรามัญ จังหวัดยะลา จากเหตุการณ์ไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับผลกระทบ ในการปฏิบัติศาสนกิจ     ...
Read More

พระครูสุทธิธรรมานุศาสก์ ผช.จอว.วัดพุทธภูมิ จ.ยะลา

พระครูสุทธิธรรมานุศาสก์ ผู้ช่วยเจ้าอวาสวัดพุทธภูมิ เจ้าคณะอำเภอบันนังสตา   จังหวัดยะลา ทุกวันนี้พระต้องสร้างรถ เพราะไปรถโดยสา...
Read More

พระครูศรีธรรมธัช เจ้าคณะอำเภอเมืองยะลา

พระครูศรีธรรมธัช เจ้าคณะอำเภอเมืองยะลา จากเหตุการณ์ไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบอะไรบ้าง โดยเฉพาะจังหวัดยะลา?   ในส...
Read More