หรือพุทธไทยถูกวางยา ด้วยเรื่องซ้ำๆ ทำลายสงฆ์

พระพุทธศาสนานั้นคือพระรัตนตรัย  อันได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เมื่อเขาจะทำลาย พระพุทธศาสนา ก็จะทำลายรัตนะทั้งสามอย่างนี้ ...
Read More