7 ลำดับสมณศักดิ์สมเด็จช่วง ก่อนเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ลำดับสมณศักดิ์

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

วัดปากน้ำ ภาษีเจริญเจ้าพระคุณ
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 
เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ 
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร


พ.ศ. ๒๔๙๗ 

เป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค


พ.ศ. ๒๔๙๙ 

ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็น
พระราชาคณะชั้นสามัญ 
ในราชทินนามที่ " พระศรีวิสุทธิโมลี "


พ.ศ. ๒๕๐๕ 

ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์
เป็น..พระราชาคณะชั้นราช 

ในราชทินนามที่ " พระราชเวที 
ตรีปิฎกภูสิต ธรรมบัณฑิต 
ยติคณิสสร บวรสังฆาราม 
คามวาสี "


พ.ศ. ๒๕๑๐ 

ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์
เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ 

ในราชทินนามที่ " พระเทพวรเวที 
นรสีห์ธรรมานุนายก ตรีปิฎกบัณฑิต 
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี "


พ.ศ. ๒๕๑๖ 

ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์
เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม 

ในราชทินนามที่ " พระธรรมธีรราช
มหามุนี ตรีปิฎกโกศล วิมลคัมภีรญาณ 
วิศาลปริยัติกิจ มหาคณิสสร 
บวรสังฆาราม คามวาสี "


พ.ศ. ๒๕๓๐ 

ได้รับพระราชทานสถาปนา
สมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะ
เจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ 

ในราชทินนามที่ " พระธรรม
ปัญญาบดี ศรีวิสุทธิคุณ 
สุนทรวรนายก ดิลกธรรมนุสิฐ 
ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร 
บวรสังฆาราม คามวาสี "


พ.ศ. ๒๕๓๘ 

ได้รับพระราชทานสถาปนา
สมณศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระ
ราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ 

ในราชทินนามที่ " สมเด็จพระมหา
รัชมังคลาจารย์ ไพศาลหิตานุหิต
วิธาน ปฏิภาณสุธรรมภาณี 
ศรีสังฆโสภณ วิมลศีลาจารย์นิวิฐ 
ตรีปิฏกบัณฑิต มหาคณิสสร 
บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี "


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
เพจพัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย


มหาเถรผู้ยิ่งใหญ่
Previous
Next Post »