จับสึกโมเดล! คณะสงฆ์ทั่วสารทิศเดินหน้าให้กำลังใจพระธัมมชโยภัยคุกคามศาสนาของ
บรรพบุรุษไทย ที่ชาวพุทธ
เผชิญหน้าอยู่ในขณะนี้
ทั้งการสร้างสถานการณ์ความรุนแรง สร้างสถานการณ์ให้เกิดความเกลียดชัง..พระสงฆ์
มหกรรมไล่ล่าหาความผิด
กับวัด กับพระสงฆ์ ทั้งในป่า 
และในเมือง คือภาพลักษณ์
ของการกวาดล้างพุทธจักร
ที่ต้องจารึกเป็นประวัติศาสตร์

ว่าทำไม ?

พระสงฆ์จึงถูกกระทำราวกับ
ท่านเป็นผู้ร้ายในคดีอุกฉกรรจ์

ถ้าวัดพระธรรมกายโดนทำอย่างนี้ แล้ววัดเล็กๆ น้อยๆ จะเหลืออะไรโยม ?เหตุการณ์ที่คุณกำลังจะอ่าน
ต่อไปนี้คือผลสะท้อนอัน
ย้อนแย้งกับความจงใจ
บ่อนทำลายพระพุทธศาสนา 
และพระสงฆ์ผู้บริสุทธิ์ ..!

อะไร.?
ที่ทำให้ไม่ง่าย ไม่จบตามสูตร

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559

พระสงฆ์ 5 จังหวัดอีสาน
เดินทางมาถวายกำลังใจ
พระเทพญาณมหามุนี
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
จำนวนกว่า 200 รูป จากจังหวัด

ขอนแก่น ,อุดรธานี 
หนองคาย ,มหาสารคาม 
และจังหวัดเลย 

พระครูโชติรัตนากร 
รองเจ้าคณะอำเภอผาขาว 
เจ้าอาวาสวัดจอมมณี จ.เลย 

" วันนี้มาให้กำลังใจหลวงพ่อ
ธัมมชโย และอยากฝากบอก
ญาติโยมที่ฟังข่าวทางบ้าน
บางคนก็เข้าใจผิด คนที่ไม่ได้
มาสัมผัสกับวัดเลยก็จะไม่รู้
ว่าหลวงพ่อของพวกเรา
เป็นอย่างไร ?

หลวงพ่อธัมมชโยนั้นทุ่ม

ชีวิตเป็นเดิมพันเพื่องาน
พระพุทธศาสนาตลอดมา 

และอย่าไปเชื่อคนอื่นให้
พิจารณาไตร่ตรองหาเหตุผล
ในสิ่งนั้นด้วยปัญญาของเราเอง " พระครูปริยัติพัฒนคุณ
เจ้าอาวาสวัดหัวช้าง 
เจ้าคณะตำบลกุดจับ 
จ.มหาสารคาม

" การที่วัดพระธรรมกายได้ถูก
กล่าวหาเรื่องราวต่างๆ 
ในทางลบนั้น..

เป็นเรื่องที่โดนกลั่นแกล้ง

กันมากกว่าญาติโยม .!

เพราะว่าหลวงพ่อธัมมชโย

ท่านทำคุณประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนาด้วยจิตใจตั้งมั่น 
วัดพระธรรมกายเป็นวัดที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย มีพระสงฆ์
จำนวนมาก ศรัทธาญาติโยม
ก็มาทำบุญที่วัดพระธรรมกาย
ไม่ขาด 

ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลาย
เข้าใจว่า..

เรื่องของหลวงพ่อธัมมชโย 
ท่านมีจิตใจบริสุทธิ์ท่าน
ทำเพื่อพระพุทธศาสนา 

ตอนนี้พุทธศาสนาของเรา

กำลังถูกกลั่นแกล้งจากสิ่ง
รอบข้างหลายอย่างญาติโยม
ก็ต้องช่วยกันปกป้องพระสงฆ์
ช่วยกันปกป้องพระพุทธ
ศาสนาเอาไว้ 

ถ้าเราไม่เข้มแข็งไม่ปกป้อง

เขาจะทำลายจุดใหญ่ๆ เช่น
วัดพระธรรมกายก่อน
ถ้าทำลายได้ ?

พระพุทธศาสนาของเรา
ก็จะย่อยยับและเสื่อสลายไป 

ในที่สุด..
พระพุทธศาสนาก็จะ
ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย "คณะสงฆ์จาก 5 จังหวัดภาคอีสาน
เยี่ยมชมนิทรรศการ และภาพยนตร์ 5D
ณ อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ


วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559คณะสงฆ์จาก 9 จังหวัด 
ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันตก และภาคใต้ 
กว่า 300 รูป เดินทางมา
ถวายกำลังใจหลวงพ่อธัมมชโย 
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 

แพร่ , นครปฐม , ราชบุรี 
สุพรรณบุรี ,  กาญจนบุรี 
สมุทรสาคร , สมุทรสงคราม 
เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ พระครูเกษมวัชรดิตถ์ 
วัดท่าไชยศิริ จ.เพชรบุรี 

" อยากฝากถึงชาวพุทธว่า.. 
ปัจจุบันสถานการณ์พุทธศาสนา
ถือว่ามีปัจจัยสุ่มเสี่ยงที่จะทำ
ให้เกิดภัยคุกคามไม่ว่าจะเป็น

การสร้างสถานการณ์ความ
รุนแรง การสร้างสถานการณ์
ให้เกิดการเกลียดชังพระสงฆ์ 
ถ้าเราชาวพุทธ ..

ทั้งที่เป็นพระภิกษุ อุบาสก 
อุบาสิกา ตลอดจนญาติโยม
สาธุชนทุกๆ ท่าน

มีความสามัคคี ยึดมั่นในพระ
รัตนตรัย และร่วมแรงร่วมใจ
ป้องกันพระพุทธศาสนาแล้ว 
พระพุทธศาสนาก็จะอยู่กับเรา
ตลอดไป "พระครูปัญญาจินดาวัฒน์
เจ้าอวาสวัดพนมขวัญ จ.แพร่

" วันนี้ได้มีโอกาสเป็นบุญ
เป็นกุศลได้มาให้กำลังใจ 
พระเดชพระคุณหลวงพ่อ
พระเทพญาณมหามุนี

ซึ่งหลวงพ่อธัมมชโยได้บวช
ตั้งใจอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธ
ศาสนา 

ดูได้จากด้านสถานที่การ
สร้างถาวรวัตถุใหญ่โต
ท่านก็สร้างเพื่อส่วนรวม 
เพื่อญาติโยมที่มาฟังธรรม
ให้การประพฤติปฏิบัติธรรม
เป็นไปด้วยดี ให้เข้าถึงธรรม

ส่วนด้านบุคคล หลวงพ่อท่าน
จะเน้นทั้ง 2 ด้าน ทั้งการปฏิบัติ
แล้วก็ด้านปริยัติ เราจะเห็นว่า
วัดพระธรรมกายสอบได้เปรียญ
ธรรมมากที่สุด มีพระภิกษุ
สามเณร จำพรรษาที่วัดพระ
ธรรมกายเป็นพัน 

คือถ้าวัดธรรมกายโดนทำ
อย่างนี้ ในความคิดส่วนตัว
อาตมานะ แล้ววัดเล็กๆ น้อยๆ 
จะเหลืออะไรโยม ?

เพราะอย่างนั้นต้องมาช่วยกัน
เหมือนอย่างหลวงพ่อบอก ..

พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว.! พระอธิการสมพร ฉันทสุโภ
เจ้าอาวาสวัดศรีประชุมชน 
จ.ราชบุรี

" เหตุการณ์ต่างๆ เราก็รู้ดี
ที่มานี่คิดว่า..ดีแล้วถึงได้มา 
แล้วก็มาให้กำลังใจหลวงพ่อนะ
ให้หลวงพ่อสู้กับปัญหาต่างๆ 
ให้ท่านผ่านวิกฤตินี้ไปได้ด้วยดี

ดูตามข่าวก็น่าเห็นใจ ท่านก็

อาพาธมากยังทำกับท่าน
อย่างนี้ ลูกศิษย์ก็ไม่ทิ้งท่าน
นี่คือบารมี !

ก็ขอให้หลวงพ่อหายไวๆ จะได้

มาสร้างความดี
สร้างพระ สร้างลูกเณร 
สร้างญาติธรรม
ขออนุโมทนากับหลวงพ่อ "


สิ่งที่พวกเรากำลังทำคือการยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกให้ยังคงถูกต้องโดยไม่เคยหวั่นไหวกับวินิจฉัยอันวิปริตบิดเบี้ยวของคนภายใต้เงา ยักษ์ใหญ่ และใบสั่ง

โปรดติดตามตอนที่ 2 
Click > มากันพรึบ.! คณะสงฆ์
จากทักษิณ บูรพาถวายกำลังใจ
พระธัมมชโย


เรียบเรียงโดย คนธรรมรำพัน
ขอบคุณภาพประกอบ
Fb DMC NEWS
Line@ ปกป้องสังฆมณฑล
Line@ กองการคณะสงฆ์
Fb น้องแสนดี

Previous
Next Post »

48 ความคิดเห็น

Click here for ความคิดเห็น
Unknown
admin
19 สิงหาคม 2559 20:12 ×

ขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 สิงหาคม 2559 20:22 ×

กราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูป ขอให้ท่านพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 สิงหาคม 2559 20:24 ×

ขอกราบอนุโมทนาบุญกับคณะสงฆ์ทุกรูปทุกวัด ที่มาให้กำลังใจหลวงพ่อธัมมชโยนะคะ ทำให้รู้สึกว่า แม้จะเกิดอะไรขึ้นกับศาสนาพุทธ คณะสงฆ์ก็พร้อมจะช่วยกันออกมาปกป้องค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 สิงหาคม 2559 20:38 ×

สาธุครับ

Reply
avatar
RainyJar
admin
19 สิงหาคม 2559 20:48 ×

ขอเป็นกำลังใจให้หลวงพ่อและคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดินค่ะ

Reply
avatar
mongkoll
admin
19 สิงหาคม 2559 21:02 ×

กราบถวายกำลังใจแด่คณะสงฆ์เจ้าค่ะ
#พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว

Reply
avatar
Unknown
admin
19 สิงหาคม 2559 21:22 ×

ขอกราบถวายกำลังใจให้คณะสงฆ์ทุกๆรูปเจ้าค่ะสาธุการ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 สิงหาคม 2559 21:24 ×

กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 สิงหาคม 2559 21:32 ×

สาธุ. กับสงฆ์ทั้งแผ่นดิน

Reply
avatar
Unknown
admin
19 สิงหาคม 2559 21:50 ×

เป็นที่ปรากฏเห็นเด่นชัดว่า "พระพุทธศาสนามีวิกฤติ มีภัย"
จากขบวนการบ่อนทำลายล้างพระพุทธศาสนา ดังนั้น คณะสงฆ์ทั้งสังฆมณฑลจึงพร้อมใจกันมาทำหน้าที่ของพุทธบุตร สมกับเป็นนักรบกล้าแนวหน้าแห่งกองทัพธรรม ในการร่วมแรงร่วมใจกันเป็นกำลังใจให้กันและกัน ในการปกป้องพระพุทธศาสนาให้ถึงที่สุด อย่างน่าชื่นชมและอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งฯ

Reply
avatar
jaisai
admin
19 สิงหาคม 2559 21:58 ×

สาธุๆๆค่ะ

Reply
avatar
jaisai
admin
19 สิงหาคม 2559 21:59 ×

สาธุๆๆค่ะ

Reply
avatar
jaisai
admin
19 สิงหาคม 2559 21:59 ×

สาธุๆๆค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 สิงหาคม 2559 22:01 ×

สาธุครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 สิงหาคม 2559 22:43 ×

กราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยความอย่างสูงเจ้าค่ะ
โยมๆๆเห็น แล้วปลื้มที่ชาววัดพระธรรมกายไม่โดดเดี่ยว กราบอนุโมทนาสาธุการเจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 สิงหาคม 2559 22:51 ×

ขอกราบอนุโมทนาบุญ เเด่คณะสงฆ์ทุกรูปด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 สิงหาคม 2559 22:57 ×

ชาวพุทธต้องช่วยกันปกป้อง พระพุทธศาสนา เมื่อผู้มีอำนาจส่อเจตนา แจ้งจับใส่ร้ายไล่ล่า วัดและพระรายวัน ทั้งๆที่ไม่มีความผิด พระพุทธศาสนามีภัย อย่าให้พุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรือง ตกอับเพราะพุทธบริษัท4 ไม่ใส่ใจ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 สิงหาคม 2559 23:29 ×

หลวงพ่อเป็นที่รักของคณะสงฆ์ทั้งในไทยและต่างประเทศ ต่างก็
เห็นคุณงามความดีของหลวงพ่อที่ทำเพื่อพุทธศาสนา ท่านจึงเดินทางมาถวายกำลังใจกันจากทั่วทุกสารทิศ กราบขอบพระคุณคณะสงฆ์ทุกรูปค่ะ พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว สาธุๆๆ ค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 สิงหาคม 2559 23:31 ×

ธรรมะย่อมชนะธรรม

Reply
avatar
Unknown
admin
20 สิงหาคม 2559 00:09 ×

ขอกราบอนุโมทนาบุญ เเด่คณะสงฆ์ทุกรูปเจ้าค่ะ

Reply
avatar
AtLastYouWin
admin
20 สิงหาคม 2559 00:10 ×

คดีความต่างๆ เห็นได้ชัดว่า เป็นการกลั่นแกล้งหลวงพ่อธัมมชโย เพราะในขณะที่คู่กรณีคือ พระสุวิทย์ มีหมายจับมากมาย แต่ไม่มีความคืบหน้าใจการดำเนินคดี ส่วนหลวงพ่อธัมมชโย หลักฐานอ่อนกว่าด้วยซ้ำ แต่ DSI และกรมตำรวจทำไมถึงเร่งรีบในการดำเนินคดีจังครับ

สองมาตรฐานหรือเปล่า

Reply
avatar
AtLastYouWin
admin
20 สิงหาคม 2559 00:11 ×

คดีความต่างๆ เห็นได้ชัดว่า เป็นการกลั่นแกล้งหลวงพ่อธัมมชโย เพราะในขณะที่คู่กรณีคือ พระสุวิทย์ มีหมายจับมากมาย แต่ไม่มีความคืบหน้าใจการดำเนินคดี ส่วนหลวงพ่อธัมมชโย หลักฐานอ่อนกว่าด้วยซ้ำ แต่ DSI และกรมตำรวจทำไมถึงเร่งรีบในการดำเนินคดีจังครับ

สองมาตรฐานหรือเปล่า

Reply
avatar
Unknown
admin
20 สิงหาคม 2559 00:45 ×

จับสึกโมเดล นับเป็นแผนการที่เลวระยำจริงๆ บาปหนักทีเดียว

Reply
avatar
nunty deedom
admin
20 สิงหาคม 2559 00:51 ×

กว่า 50ปี ของหลวงพ่อธัมมชโย ที่อุทิศตนเพื่องานพระศาสนา จากเงิน 3200 บาท มาเป็นวัดพระธรรมกายวันนี้ เงินทุกบาททุกสตางค์ ลงสร้างวัด สร้างพระ สร้างคน ให้เป็นคนดีที่โลกต้องการ จะเปลี่ยนโลกให้เป็นโลกสันติไพบูลย์ สงบร่มเย็น เป็นสุข ไม่รักษาคนดี จะมาจับสึก ไปเถอะ ไปสร้างโลกที่อื่นที่พวกเขาต้องการดีกว่า อย่ามารังแกกันเลย

Reply
avatar
Unknown
admin
20 สิงหาคม 2559 01:58 ×

กราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูป.. หลวงพ่อท่านต้องปลื้มมากๆที่มาเป็นกำลังใจให้ท่าน..พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน สาธุ สาธุ สาธุ เจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
20 สิงหาคม 2559 03:02 ×

สาธุสาธุค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
20 สิงหาคม 2559 03:15 ×

ซาบซึ้งใจมากค่ะที่พระคุณเจ้าทุกรูปเข้าใจและไปวัดถวายกำลังใจพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยกันเป็นจำนวนมาก กราบขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะ

Reply
avatar
Suchira
admin
20 สิงหาคม 2559 03:30 ×

สงสัยจริงๆค่ะ
ธงชาติไทยมี 3สี สีขาวกำลังเดือดร้อน
สีน้ำเงินกำลังทำอะไรอยู่ค่ะ
ช่วยด้วยเถอะค่ะ
ขอร้องให้ชาวพุทธปฏิบัติ และพุทธในทะเบียนฯ
สามัคคีกันไว้
ขอให้คำพยากรณ์ของหมอดู ET จงบังเกิดขึ้นในฤดูนี้เถอะค่ะ

Reply
avatar
20 สิงหาคม 2559 03:31 ×

พระพุทธศาสนาต้องเจริญรุ่งเรืองเหมือนสมัยพุทธกาลค่ะ เรามาช่วยกันบำรุง

Reply
avatar
Unknown
admin
20 สิงหาคม 2559 03:38 ×

กำลังใจ จากใครหนอ ? หากไม่ได้ในหมู่คณะสงฆ์และชาวพุทธด้วยกัน เพราะเป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกคน ที่จะต้องช่วยปกป้องผู้ที่กำลังถูกทำลาย ใส่ร้าย และเสริมกำลังใจให้ทำความดีต่อไป และยิ่งขึ้นไป สมเป็นกัลยาณมิตรของชาวโลกแท้ สาธุๆๆ

Reply
avatar
20 สิงหาคม 2559 04:55 ×

สาธุสาธุสาธุพระคุณเจ้า

Reply
avatar
Unknown
admin
20 สิงหาคม 2559 06:19 ×

กราบสาธุเจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
20 สิงหาคม 2559 07:03 ×

กราบนมัสการคณะสงฆ์ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะ...ที่ได้เมตตามาถวายกำลังใจแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย...สาธุ "ในยามพุทธศาสน์มีภัย ต้องร่วมใจปกป้อง"

Reply
avatar
Unknown
admin
20 สิงหาคม 2559 14:12 ×

ขอกราบคณะสงฆ์ทุกรุปด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะ สาธุค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
20 สิงหาคม 2559 14:13 ×

ขอกราบคณะสงฆ์ทุกรุปด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะ สาธุค่ะ

Reply
avatar
29 สิงหาคม 2559 12:42 ×

ขอกราบขอบพระคุณคณะสงฆ์ทุกรูปเจ้าค่ะ ที่มาให้กำลังใจพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนีค่ะ

Reply
avatar
29 สิงหาคม 2559 12:42 ×

ขอกราบขอบพระคุณคณะสงฆ์ทุกรูปเจ้าค่ะ ที่มาให้กำลังใจพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนีค่ะ

Reply
avatar
29 สิงหาคม 2559 12:46 ×

กราบขอขอบพระคุณคณะสงฆ์ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะ ที่มาให้กำลังใจพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะ

Reply
avatar
29 สิงหาคม 2559 12:47 ×

กราบขอขอบพระคุณคณะสงฆ์ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะ ที่มาให้กำลังใจพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะ

Reply
avatar
26 กันยายน 2559 17:05 ×

กราบอนุโมทนาบุญกับคณะสงฆ์ที่เข้าให้กำลังใจ
หลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกายด้วยครับ สาธุครับ
พระพุทธศาสนากำลังมีภัย
เรื่องส่วนตัว ต้องวางอุเบกขา
เรื่องพระศาสนา ต้องเอาอุเบกขาวาง

Reply
avatar
26 กันยายน 2559 17:06 ×

กราบอนุโมทนาบุญกับคณะสงฆ์ที่เข้าให้กำลังใจ
หลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกายด้วยครับ สาธุครับ
พระพุทธศาสนากำลังมีภัย
เรื่องส่วนตัว ต้องวางอุเบกขา
เรื่องพระศาสนา ต้องเอาอุเบกขาวาง

Reply
avatar