วลีชี้คุณธรรมสมเด็จช่วง !... อย่าไปยุ่งกับเขาเลย 

                ปล่อยเขาไป ...   

ถ้อยคำมงคล ที่บ่งบอกถึงขันติ
เมตตา และอุเบกขาธรรมอย่างสูงสุด
ที่มีให้กับผู้คิดกระทำประทุษร้ายต่อตน
ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
(สมเด็จช่วง)

จากการที่มหาเถรสมาคม ( มส.)
ได้เสนอชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
หรือสมเด็จช่วง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ
เป็นพระสังฆราชองค์ที่ 20
อย่างถูกต้องตามครรลองการปกครองสงฆ์
ที่ได้ถือปฏิบัติสืบมากว่าร้อยปี
และในครั้งนี้ก็มีการรับรองรายงานการประชุม
จากคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายมหานิกาย
และธรรมยุติกนิกาย ด้วยมติที่เป็นเอกฉันท์

เนื่องจากท่านเป็นผู้ที่อาวุโสสูงสุด
โดยสมณศักดิ์ ท่านได้รับการแต่งตั้ง
เป็นสมเด็จพระราชาคณะ
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2538
จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ปี 2505
ฉบับแก้ไข ปี 2535 


ประวัติชีวิตของเจ้าประคุณสมเด็จฯ
ท่านมีวิธีชีวิตเรียบง่าย สงบเย็น
ในวัยเยาว์คราวที่บิดาเสียชีวิต
ท่านจึงบรรพชาเป็นสามเณรครั้งแรก
ด้วยวัยเพียง 7 ปี นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ
การก้าวเข้ามาสัมผัสชีวิตนักบวช..

จากนั้นเมื่ออายุ 14 ปี
ก็ได้กลับมาบวชเรียนอีกครั้ง
เพื่อศึกษาทางธรรมอย่างจริงจัง
ด้วยความมีอัธยาศัยมุ่งมั่น พากเพียร
ในการศึกษา ท่านจึงสอบผ่านการศึกษา
พระบาลีในระดับสูงสุด คือเปรียญธรรม
 ๙ ประโยค

โดยขณะที่ยังศึกษา ป.ธ. ๗ อยู่นั้น
ท่านได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่
เป็นภิกษุผู้ทรงจำ และสวดพระปาฏิโมกข์
หรือการสวดสาธยายศีลทั้ง 227 ข้อ
เป็นภาษาบาลีล้วนๆ โดยไม่ผิด
แม้แต่ข้อเดียว 

โดยทำหน้าที่นี้ ณ วัดเบญจมบิตร 
และวัดปากน้ำ เป็นเวลาถึง 16 ปีเต็ม
แสดงให้เห็นว่าท่านเป็นภิกษุ
ผู้มีความปราดเปรื่องระดับแนวหน้า

อีกสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าท่าน
เป็นภิกษุผู้มีภูมิรู้ภูมิธรรมจนเป็น
ที่ยอมรับในวงการศาสนาระดับสากล
อย่างหาได้ยากอย่างยิ่ง ก็คือการได้รับ
ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ จากสถาบัน
ต่างๆ อาทิ

มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง
ในประเทศไทย และในต่างประเทศ เช่น 
มหาวิทยาลัยประเทศศรีลังกา
และสังฆสภาอินเดีย ฯลฯ
ไม่เพียงแต่อัจฉริยภาพด้านการศึกษา
เท่านั้นแต่เจ้าประคุณสมเด็จฯ ท่านยัง
เป็นพระนักบริหารการคณะสงฆ์ชั้นยอด
ทั้งในฐานะเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ
และผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ก็ล้วนเป็นที่ประจักษ์ว่าผลงานท่าน
เจ้าประคุณสมเด็จฯนำมาซึ่งความเจริญ
รุ่งเรืองต่อศาสนจักร และอาณาจักรในวงกว้าง

ท่านคือพระมหาเถระผู้มีธรรมครองใจ
มีผ้ากาสาวพัสตร์ครองกายมากว่า
 77 พรรษา ชีวิตท่านผ่านร้อนผ่านหนาว
มาแล้ว 91 ปีจึงเพียงพอต่อการพิสูจน์ว่า

   เลือดเนื้อชีวติ และดวงใจอันบริสุทธิ์   

   ท่านน้อมถวายแล้วแด่องค์พระสัมมา  
จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจว่า
ทุกครั้งเมื่อมีการกล่าวหาหยาบคาย
ปั้นคำเท็จใส่ร้ายป้ายสี
ด้วยมีเจตนาสามานย์เพียงใดก็ตาม
ก็เป็นเพียงการถ่มน้ำลายรดฟ้า
ท้ายที่สุดแล้วอาจมที่ถ่มรดออกไป
ก็จะต้องตกลงมาแปดเปื้อนใบหน้า
ของผู้ถ่มเสียเอง

และแม้กระแสสื่อ..รุมโหมโจมตี
อย่างต่อเนื่องด้วยผรุสวาจา แต่ท่าน
ยังคงรักษาใจนิ่งๆ หนักแน่นประดุจแผ่นดิน 
ที่ไม่สะท้านสะเทือน แม้จะถูกราดรด
ด้วยของสะอาดหรือสกปรกก็ตาม

เพราะความดีที่เพียรปฏิบัติมาตลอดชีวิต
หากวันหนึ่งจะมีใคร..มองไม่เห็นคุณค่า
แต่ก็ใช่ว่า..เราต้องหยุดทำ.!!

   อันกฎหมายทางโลก    

  สามารถปกปิดบิดเบือน   

  ให้คนถูกกลายเป็นคนผิด  

อย่างง่ายดาย..ด้วยเล่ห์เพทุบาย
แสนอยุติธรรม และไร้สามัญสำนึก

หากแต่กฎแห่งกรรมนั้น 
เป็นสัจธรรมที่เที่ยงตรง
คือบุคคลผู้ประทุษร้ายในท่าน
ผู้ไม่ประทุษร้ายย่อมถึงความ
พินาศฉิบหาย

ทั้งต่อร่างกาย จิตใจ มีสติปัญญาทราม
เสื่อมจากโภคทรัพย์ และความย่อยยับ
นั้นก็จะตกถึงลูกหลานบริวารว่านเครือ
นี่คือความน่าสะพรึงกลัวของกฎแห่งกรรม 
ที่ผู้กระทำสุดจะหลีกหนีพ้น ".. พุทธอิสระพร้อมมวลชนได้เดินทาง
มาถึงวัดปากน้ำ พร้อมกับยื่นหนังสือ
คัดค้านมติของมหาเถรสมาคม
โดยนำเข่งสังฆทานมาถวาย 

ซึ่งในเข่งประกอบด้วยสิ่งของต่างๆ 
มากมาย เช่น รองเท้า ดอกไม้จันทน์ 
สากกะเบือกางเกงใน เงินสด 1,000 บาท
ผักผลไม้ ฯลฯ..""..ดีเอสไอได้เข้ามาตรวจสอบรถโบราณ
ตามคำเชิญของทางวัดปากน้ำ
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์
พร้อมมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์
ในการครอบครองรถ !..""..สมเด็จช่วง ไม่ขอตอบโต้!
ปมพุทธอิสระแฉซื้อรถให้พยาบาล
“บอกอย่าไปยุ่งกับเขาเลย ปล่อยเขา”
ด้านคนใกล้ชิด ยัน.. 
เรื่องนี้ไม่เป็นจริงล้านเปอร์เซ็นต์ !!

ทั้งนี้ความจริงคือ สมเด็จช่วง
ได้บริจาครถให้โรงพยาบาลหลายแห่ง
ในทุกปี ส่วนใหญ่จะเป็นรถตู้พยาบาล
เคลื่อนที่เพื่อใช้เวลาออกหน่วยแพทย์
ตามต่างจังหวัด.."และทุกครั้งที่บริจาคหรือบริจาค
สร้างอาคารเพื่อสาธารณกุศล 
ก็จะมีรายละเอียดเป็นหลักฐาน
ชัดเจนว่าได้ บริจาคเท่าไร !

เมื่อท่านเห็นข่าวที่พาดพิงท่าน
ท่านก็จะพูดเสมอว่า

“อย่าไปยุ่งกับเขาเลย ปล่อยเขาไป” 

และท่านก็ยังคงปฏิบัติกิจของสงฆ์
โดยการลงสวดมนต์ ฉันเพล และเทศน์
ให้ญาติโยมฟัง แม้จะมีตำแหน่งเป็นถึง
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 
และมีอายุมากถึง 91 ปีแล้วก็ตาม “ ฟ้าและแผ่นดินไกลกัน
ฝั่งของมหาสมุทรก็ไกลกัน
แต่ธรรมบัณฑิตและคนพาลนั้น
ไกลกันยิ่งกว่านั้น "

พุทธพจน์บทหนึ่งที่กล่าวไว้ใน
มหาสุตโสมชาดก พอสรุปใจความได้ว่า
พึงอยู่ร่วมคบค้าสมาคม พึงเชื่อฟัง
และประพฤติตามบัณฑิต
ผู้สงบมีคุณธรรมเป็นปรกติ
เพราะจะทำให้ชีวิตเราเจริญรุ่งเรือง
ไม่เสื่อม ไม่ตกต่ำ..

เมื่อเราจะคบกับใครจะเคารพ
เลื่อมใสหรือจะเชื่อใจคำพูด
ของใคร เราควรพิจารณาให้
ถ่องแท้ว่าบุคคลนั้น..

เป็นสัตบุรุษ หรืออสัตตบุรุษ
เป็นคนพาล หรือบัณฑิต

หากเป็นคนพาลผู้ไม่มีศีลไม่มีธรรม
เราก็อย่าไปเชื่อถือ เพราะจะทำให้เรา
เสียโอกาสในการสร้างบุญ ทำความดี
อย่าให้เวลาอันมีค่าของเรา สูญเสีย
ไปกับการสมาคมกับผู้ที่ไม่ประพฤติ
ตนอยู่ธรรมเลย

เรียบเรียงโดย  คนธรรมรำพึงPrevious
Next Post »

417 ความคิดเห็น

Click here for ความคิดเห็น «เก่าที่สุด   ‹เก่ากว่า   1 – 200 จาก 417   ใหม่กว่า›   ใหม่ที่สุด»
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 02:46 ×

พระเดชพระคุณสมเด็จฯ มหาปูชนียบุคคล
กราบ กราบ กราบ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 02:59 ×

น้ำตาจิไหล ซาบซึ้งในประวัติและปฏิปทาของสมเด็จ
วัดปากน้ำ ยากยิ่งจะหาพระรูปใดมาเทียบท่าน
สร้างบุญบารมีมายาวนานที่สุด 91 ปีแห่งเพชรน้ำเอก
ของกองทัพธรรมค่ะ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 03:00 ×

สมแล้วค่ะที่สังฆมณฑลจะสถาปนาท่านเป็นพระสังฆราช

Reply
avatar
Udom Kassel
admin
19 เมษายน 2559 04:26 ×

ขอนอบน้อมกราบแทบเท้าเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม เมตตาธรรมและจริยธรรม เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับพระลูกๆ-หลานๆ สมควรแล้วกับตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๒๐ กราบ กราบ กราบครับ
และขอกราบถวายกำลังใจให้ท่่านเจ้าประคุณสมเด็จฯแคล้วคลาดปลอดภัยจากหมู่คนพาลมารศาสนา สาธุ สาธุ สาธุครับ

Reply
avatar
Udom Kassel
admin
19 เมษายน 2559 04:26 ×

ขอนอบน้อมกราบแทบเท้าเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม เมตตาธรรมและจริยธรรม เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับพระลูกๆ-หลานๆ สมควรแล้วกับตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๒๐ กราบ กราบ กราบครับ
และขอกราบถวายกำลังใจให้ท่่านเจ้าประคุณสมเด็จฯแคล้วคลาดปลอดภัยจากหมู่คนพาลมารศาสนา สาธุ สาธุ สาธุครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:04 ×

ขอกราบถวายกำลังใจแด่เจ้าประคุณสมเด็จ ฯ ด้วยความเคารพยิ่ง ... ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดไป ...

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:04 ×

สมควรแล้วกับตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๒๐
ขอกราบถวายกำลังใจให้ท่รนเจ้าประคุณสมเด็จฯ สาธุค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:05 ×

สมสง่าดุจหน่อเนือพุทธางกูร

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:07 ×

ขอนอบน้อมกราบแทบเท้าเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ด้วยความเคารพและศรัทธาที่เลื่อมใสอย่างยิ่งเจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:07 ×

ขออนุโมทนาบุญที่ช่วยเผยแผ่ ประกาศคุณงามความดีเจ้าประคุณสมเด็จฯ
ขอกราบอาราธนาท่านเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๒๐ และขอให้พระพุทธศาสนาปักหลักมั่นคงในผืนแผ่นดินไทย

Reply
avatar
AtLastYouWin
admin
19 เมษายน 2559 05:09 ×

ขอกราบแทบเท้า พระเดชพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช

มหาเถรสมาคม ( มส.)
ได้เสนอชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
หรือสมเด็จช่วง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ
เป็นพระสังฆราชองค์ที่ 20
อย่างถูกต้องตามครรลองการปกครองสงฆ์
ที่ได้ถือปฏิบัติสืบมากว่าร้อยปี
และในครั้งนี้ก็มีการรับรองรายงานการประชุม
จากคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายมหานิกาย
และธรรมยุติกนิกาย ด้วยมติที่เป็นเอกฉันท์

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:09 ×

ขอกราบแทบเท้าสมเด็จวัดปากน้ำด้วยความเคารพอย่างสูงสุด คุณความดีที่ท่านทำมีมากมายนัก สมกับที่ท่านได้รับตำแหส่งเป็นพระสังฆราองค์ที่ 20`8jt

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:10 ×

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จท่านมีความเมตตามาก ใครจะมาว่าร้าย หรือให้ร้ายท่านนั้น ท่านก็ยังให้อภัยตลอด ท่านไม่ให้โต้ตอบเลย แล้วจะหาพระผู้ใหญ่ที่ดีๆอย่างนี้ได้อีกที่ไหน เรามาช่วยการปกป้องท่านจากคนพาลกันดีกว่า

Reply
avatar
Uno
admin
19 เมษายน 2559 05:10 ×

สาธุครับ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 05:11 ×

กราบอนุโมทนาบุญกับสมเด็จค่ะ ท่่เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐให้ชาวพุทธนะคะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:12 ×

จิตใจท่านงดงาม กราบได้สนิทใจครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:12 ×

ขอกราบอนุโมทนาบุญท่านเจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:12 ×

ขอกราบอนุโมทนาบุญท่านเจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:13 ×

กราบน้อบน้อมด้วยความเคารพครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:13 ×

ขอกราบพระแท้ งามๆค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:13 ×

สมเด็จวัดปากน้ำท่านมีคุณธรรมท่านไม่อยากไปยุ่งกับคนพาลสักนึ่งไม่อยู่ในสายด้วยแต่คนพาลก็จะมาหาเรื่องไม่เว้น

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:13 ×

ขอกราบพระแท้ งามๆค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:13 ×

สมเด็จวัดปากน้ำท่านมีคุณธรรมท่านไม่อยากไปยุ่งกับคนพาลสักนึ่งไม่อยู่ในสายด้วยแต่คนพาลก็จะมาหาเรื่องไม่เว้น

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:14 ×

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์คือพระแท้ที่เรากราบได้อย่าสนทใจด้วยศีลาจารวัตรอันงดงามของท่าน และยังเปี่ยมด้วยมหากรุณาอีกด้วย

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:14 ×

กราบ กราบ กราบ คำสอนของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ แสดงคุณธรรมและความเมตาของท่านค่ะ ท่านไม่ว่าร้าย ไม่จองเวร ไม่ตอบโต้ ไม่สู้ ไม่หนี ทำดีเรื่อยไป นี่สิพระแท้ กราบได้สนิทใจ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:14 ×

ขอกราบพระแท้ งามๆค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:14 ×

กราบแทบเท้าบูชาสมเด็จมหารัชมังคลาจารย์ด้วยเศียรเกล้า
เจ้าประคุณสมเด็จ ได้สร้างคุณาประการกับพระศาสนา และ
ต่อชาวพุทธ ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมายมหาศาล...ผองภัยใดๆมิอาจจะระคายให้สมเด็จท่านได้ลำบากใจแม้แต่น้อย.

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:14 ×

กราบแทบเท้าบูชาสมเด็จมหารัชมังคลาจารย์ด้วยเศียรเกล้า
เจ้าประคุณสมเด็จ ได้สร้างคุณาประการกับพระศาสนา และ
ต่อชาวพุทธ ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมายมหาศาล...ผองภัยใดๆมิอาจจะระคายให้สมเด็จท่านได้ลำบากใจแม้แต่น้อย.

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:15 ×

กราบแทบเท้าเจ้าประคุณสมเด็จเจ้าคะ พวกเราจะทำตามคำสอนของท่านคะ เราจะทำความดีต่อไป ย่าไปใส่ใจกับคนพาล และจะไม่หยุดทำความดีคะ คนพาลทุกคนเขาจะต้องแพ้ภัยตนเองคะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:15 ×

กราบแทบเท้าเจ้าประคุณสมเด็จเจ้าคะ พวกเราจะทำตามคำสอนของท่านคะ เราจะทำความดีต่อไป ย่าไปใส่ใจกับคนพาล และจะไม่หยุดทำความดีคะ คนพาลทุกคนเขาจะต้องแพ้ภัยตนเองคะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:15 ×

ขอกราบหัวใจพระโพธิสัตว์ของพระผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำ ด้วยความเคารพอย่างสูงคะ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 05:15 ×

กราบ กราบ กราบ ซาบชึ้งในคุณธรรมอย่างสูงยิ่ง

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 05:15 ×

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จ ท่านเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมต่างๆมีจริยาวัตรที่งดงาม มีประสบการณ์ทางธรรมมานาวนาน สมควรที่ชาวพุทธกราบไหว้ครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:17 ×

หลวงพ่อท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่งแล้ว

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:17 ×

ขออนุโมทนาบุญกับท่านทึ่ได้เสียส

ละเพื่อพระศาสนาเเละสังคม

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:18 ×

แค่ประโยคว่า "อย่าไปยุ่งกับเขาเลย" แค่นี้ก็แสดงให้รู้ว่าสมเด็จวัดปากน้ำท่านมีคุณธรรมที่สูงส่งขนาดไหน

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:18 ×

แค่ประโยคว่า "อย่าไปยุ่งกับเขาเลย" แค่นี้ก็แสดงให้รู้ว่าสมเด็จวัดปากน้ำท่านมีคุณธรรมที่สูงส่งขนาดไหน

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:18 ×

ขอกราบถวายกำลังใจแด่เจ้าประคุณสมเด็จ ฯ ด้วยความเคารพยิ่ง ... ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดไป ...

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:20 ×

ขอกราบนอบน้อมเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม เมตตาธรรม

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:20 ×

ขอกราบอนุโมทนาบุญกับสมเด็จวัดปากน้ำด้วยเจ้าค่ะ ที่ไม่คิดที่จะเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือมีหนอนแบบนั้น ท่านดีจริงท่านอยู่ได้โดยไม่ต้องเป็นพระสังฆราชก็ยังได้ค่ะ สาธุๆๆๆๆ

Reply
avatar
Cisi 24
admin
19 เมษายน 2559 05:21 ×

ขอกราบน้อบน้อมด้วยความเคารพ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:21 ×

กราบแทบเท้าหลวงพ่อสมเด็จด้วยความเคารพครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:21 ×

กราบแทบเท้าหลวงพ่อสมเด็จด้วยความเคารพครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:24 ×

อย่าไปยุ่งกับเขาเลยท่านคงจะบอกว่าปล่อยมันไปเถิดคนพาลอย่าเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือเลย

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:24 ×

อย่าไปยุ่งกับเขาเลยท่านคงจะบอกว่าปล่อยมันไปเถิดคนพาลอย่าเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือเลย

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:27 ×

เมื่อเราจะคบกับใคร จะเคารพเลื่อมใส
หรือจะเชื่อใจคำพูดของใคร
เราควรพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าบุคคลนั้น
เป็นสัตบุรุษ หรืออสัตตบุรุษ
เป็นคนพาล หรือบัณฑิต

หากเป็นคนพาลผู้ไม่มีศีลไม่มีธรรม
เราก็อย่าไปเชื่อถือ เพราะจะทำให้เราเสียโอกาส
ในการสร้างบุญ ทำความดี
อย่าให้เวลาอันมีค่าของเรา
สูญเสียไปกับการสมาคม
กับผู้ที่ไม่ประพฤติธรรมเลย

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:28 ×

กราบขอคุณพระรัตนตรัยจงปกป้องคุ้มครองเป็นกำแพง แก้วอย่าให้ภัยใดๆมาระคายผิวกายและใจของท่านเจ้า ประคุณสมเด็จเลย ให้ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยใดๆด้วย เทอญ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:29 ×

กราบพระเดชพระคุณที่มีความเมตตาอย่างสูงเจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:29 ×

กราบพระเดชพระคุณที่มีความเมตตาอย่างสูงเจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:30 ×

ข้าน้อยขอกราบครับ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 05:32 ×

ขอกราบนอบน้อมในคุณความดี บุญบารมีธรรม ของสมเด็จวัดปากน้ำด้วยความเคารพยิ่ง กราบอนุโมทนาบุญกับท่านด้วย

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:34 ×

อย่าไปสนใจคนพาลค่ะ กราบถวายกำลังใจเจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:36 ×

กราบอนุโมทนาบุญกับสมเด็จ วัดปากน้ำ ค่ะ

Reply
avatar
Richpan
admin
19 เมษายน 2559 05:38 ×

เจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำผู้เปี่ยมบริบูรณ์ด้วยเมตตาธรรมครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:41 ×

ทั้งคุณธรรม และคุณวิเศษของสมเด็จท่านสูงส่งนัก กราบแทบเท้าด้วยความเคารพยิ่ง

Reply
avatar
Kannikar
admin
19 เมษายน 2559 05:42 ×

ขอกราบอนุโมทนาบุญกับสมเด็จวัดปากน้ำเจ้าค่ะ ขอให้ท่านพ้นจากภัยพาลทั้งปวง

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:43 ×

ขอกราบนอบน้อมท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯด้วยความเคารพยิ่งเจ้าค่ะ และขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านด้วยเจ้าค่ะ ในความพระเมตตาจิตยิ่งต่อเพื่อนมนุษย์ที่คิดชั่ว พูดชั่วและทำวไม่ดีต่อท่านมาางยาวนาน ***ท่านไม่เอาเรื่องเอาราวแค่บอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลย*** ขอบุญกุศลคุณงามความดีและบุญบารมีที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชิบมาตลอดชีวิตขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงอายุขัยยืนยาวพ้นภัยอันตรายทั้งปวงเจ้

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:43 ×

กราบแทบเท้าเจ้าค่ะ คุณธรรมท่านมากล้นเกินพรรณา

Reply
avatar
Mongkhon
admin
19 เมษายน 2559 05:45 ×

ขอนอบน้อมพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ทรงคุณอันประเสริฐควรกราบไห้วเป็นอย่างหาพระเถระผู้ทรงคุณถืงปานนี้เขายังก้ลาร่วงเกินท่านไม่กลัวบาปไม่กลัวนรกกินหัวกันเลยนะ ขอกราบแทบเท้าสมเด็จ กราบ กราบ กราบ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:45 ×

ขอกราบนอบน้อมแด่สมเด็จวัดปากน้ำด้วยความเคารพเหนือเศียรเกล้า
สมเด็จวัดปากน้ำท่านทรงมีคุณธรรมสูงส่งสมควรแก่การสักการะบูชาอย่างสูงยิ่ง..

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:45 ×

ขอกราบนอบน้อมแด่สมเด็จวัดปากน้ำด้วยความเคารพเหนือเศียรเกล้า
สมเด็จวัดปากน้ำท่านทรงมีคุณธรรมสูงส่งสมควรแก่การสักการะบูชาอย่างสูงยิ่ง..

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 05:46 ×

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ท่านคือพระมหาเถระผู้มีธรรมครองใจ
มีผ้ากาสาวพัสตร์ครองกายมากว่า 77 พรรษา
ชีวิตท่านผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้ว 92 ปี
จึงเพียงพอต่อการพิสูจน์ว่า ชีวิตเลือดเนื้อและดวงใจอันบริสุทธิ์ ท่านน้อมถวายแล้วต่อองค์พระสัมมา
ขอกราบถวายกำลังใจให้ท่านเจ้าคุณสมเด็จ ฯขอให้มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว เพื่อกอบกู้ ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาตลอดไป ค่ะ สาธุ ๆๆๆ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:46 ×

ขอกราบอนุโมทนาบุญกับสมเด็จวัดปากน้ำเจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:46 ×

ในยุคนี้ท่านคือบูรพาจารย์ คือครูบาร์อาจารย์ที่น่ายกย่องเชิดชู

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:48 ×

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนพระสังฆราช ท่านมีศีลจารยวัตร ที่งดงาม และเปี่ยมไปด้วยเมตตาจิต ค่ะ เป็นผู้ที่ฝึกตนมาดีแล้วค่ะ กราบอนุโมทนาบุญ ท่านเจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:48 ×

กราบถวายกำลังใจสมเด็จครับผม

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:49 ×

กราบถวายกำลังใจสมเด็จครับผม

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:51 ×

เมตตาสูงสุด
สาธุ

Reply
avatar
Kiat
admin
19 เมษายน 2559 05:52 ×

ขอกราบกราน ท่านเจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำ ด้วยเศียรเกล้า ครับ

Reply
avatar
gumm
admin
19 เมษายน 2559 05:53 ×

สาธุค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:54 ×

กราบนมัสการ ถวายกำลังใจสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:54 ×

กราบนอบน้อมเจ้าประคุณสมเด็จช่วงด้วยความเคารพอย่างยิ่งเจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:55 ×

กราบถวายกำลังใจเจ้าพระคุณสมเด็จวัดปากน้ำเจ้าค่ะ คุณธรรม ความดีงาม ความมีเมตตา บารมีของท่านช่างเปี่ยมล้น ไหลไปสู่ดินแดน ณ แห่งใดก็เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ณ ที่แห่งนั้น

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:56 ×

ขอกราบท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระราชมังคลาจารย์เป็นอย่างสูงครับ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 05:56 ×

เหมาะสมแล้วที่ท่านจักได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชค่ะ
กราบนอบน้อมท่านเจ้าประคุณสมเด็จวีเปากน้ำภาษุี้เจริญเจ้าค่ะ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 05:57 ×

เหมาะสมแล้วที่ท่านจักได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชค่ะ
กราบนอบน้อมท่านเจ้าประคุณสมเด็จวีเปากน้ำภาษุี้เจริญเจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 05:59 ×

กราบถวายกำลังใจเจ้าประคุณสมเด็จ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 06:02 ×

น้อมกราบสมเด็จวัดปากนเ้ำด้วยความเคารพค่ะ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 06:02 ×

น้อมกราบสมเด็จวัดปากนเ้ำด้วยความเคารพค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 06:03 ×

ขอกราบนอบน้อมแด่ท่านเจ้าคุณสมเด็จวัดปากน้ำด้วยความเคารพอย่างยิ่งเจ้าค่ะ ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีคุณธรรมสูงส่ง เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา ผู้ทรงเป็นต้นแบบอันดีงามของคณะสงฆ์ไทยมาโดยตลอด ทั้งอัตตชีวิตส่วนตัวซึ่งหาที่ติไม่ได้ และความเสียสละอย่างใหญ่หลวงในการสร้างสมคุณงามความดี ท่านสร้างคุณูปการที่เป็นประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนา สังคม ประเทศชาติและชาวโลก ผลงานที่ท่านทำก็ต่างเป็นที่ประจักษ์ปรากฏแก่หมู่ชนทั้งหลาย... ขอสมเด็จฯอยู่เป็นหลักชัยแห่งพวกเราชาวพุทธไปนานแสนนาน เจ้าค่ะ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 06:04 ×

กราบนอบน้อมท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ด้วยความเคารพยิ่งเจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 06:04 ×

ขอกราบอนุโมทนาบุญกับคุณงามความดีที่ท่านเจ้าคุณสมเด็จวัดปากน้ำท่านได้ทำมาทุกๆบุญเจ้าค่ะ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 06:04 ×

กราบนอบน้อมท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ด้วยความเคารพยิ่งเจ้าค่ะ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 06:05 ×

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ท่านสมควรทุกประการที่จะขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชของประเทศไทยทุกประการครับ ขอกราบนอบน้อมถวายความเคารพอย่างสูงครับ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 06:06 ×

เราเคารพรัก #หลวงพ่อสมเด็จวัดปากน้ำ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 06:06 ×

เราเคารพรัก #หลวงพ่อสมเด็จวัดปากน้ำ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 06:06 ×

กราบนอบน้อม ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ เห็นท่านเจ้าประคุณสมเด็จแล้ว ก็เห็นแต่ความเมตตาบารมี ที่ท่านมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยม ไม่เคยเสื่อมคลายเลยครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 06:08 ×

สมแล้วที่ท่านจะได้เป็น ประมุขสงฆ์ของชาวพุทธทั่วโลก ครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 06:09 ×

ขอกราบนมัสการ และกราบถวายกำลังใจแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ ... สาธุ ☺

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 06:09 ×

กราบนอบน้อมถวายกำลังใจท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ท่านเปี่ยมล้นด้วยเมตตา ผู้ทรงคุนูปการในงานพระศาสนาและงานสงเคราะห์โลกเจ้าค่ะ

Reply
avatar
K
admin
19 เมษายน 2559 06:10 ×

ขอกราบนอบน้อมท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯด้วยความเคารพศรัทธาอย่างยิ่งค่ะ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 06:10 ×

กราบนอบน้อมต่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนามากมายเหลือคณานับ พระองค์ยังทรงเป็นพระมหาเถระผู้มีพระเมตตา ต่อชาวโลกทุกหมู่เหล่าไม่เลือกชาติเลือกศาสนาหรือว่าจะเป็นใคร พระองค์ทรงมีพระเมตตาเสมอเหมือนกันหมด เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ ในประเทศญี่ปุ่น ก็ไม่ได้ทรงรั้งรอที่จะให้ความช่วยเหลือ ด้วยการเปิดวัดปากน้ำที่ญี่ปุ่นให้เป็นที่พักพิงแก่ชาวไทยและชาวญี่ปุ่นที่ประสบภัยพิบัติครั้งนี้ ขอนอบน้อมมาด้วยความเคารพยิ่งครับ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 06:10 ×

กราบนอบน้อมถวายกำลังใจท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ท่านเปี่ยมล้นด้วยเมตตา ผู้ทรงคุนูปการในงานพระศาสนาและงานสงเคราะห์โลกเจ้าค่ะ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 06:10 ×

กราบนอบน้อมต่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนามากมายเหลือคณานับ พระองค์ยังทรงเป็นพระมหาเถระผู้มีพระเมตตา ต่อชาวโลกทุกหมู่เหล่าไม่เลือกชาติเลือกศาสนาหรือว่าจะเป็นใคร พระองค์ทรงมีพระเมตตาเสมอเหมือนกันหมด เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ ในประเทศญี่ปุ่น ก็ไม่ได้ทรงรั้งรอที่จะให้ความช่วยเหลือ ด้วยการเปิดวัดปากน้ำที่ญี่ปุ่นให้เป็นที่พักพิงแก่ชาวไทยและชาวญี่ปุ่นที่ประสบภัยพิบัติครั้งนี้ ขอนอบน้อมมาด้วยความเคารพยิ่งครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 06:10 ×

ขอให้หลวงพ่อสมเด็จอายุยืนยาวเป็นหลักชัยให้พระศาสนาไปนานๆ นะครับ

Reply
avatar
Kiku
admin
19 เมษายน 2559 06:11 ×

กราบอนุโมทนาบุญเจ้าค่ะ กราบถวายกำลังใจท่านประคุณสมเด็จวัดปากน้ำค่ะ

Reply
avatar
Middle way
admin
19 เมษายน 2559 06:13 ×

กราบนมัสการสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ด้วยความเคารพยิ่งค่ะ...ท่านเหมาะสมที่สุดเเล้ว สำหรับตำเเหน่งพระสังฆราชองค์ต่อไป

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 06:13 ×

ขอกราบอนุโมทนาบุญ และขอกราบถวายกำลังใจแด่ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ด้วยความเคารพยิ่งครับ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 06:13 ×

สาธุ เราเชื่อในความดีงามของสมเด็จวัดปากน้ำ ก็เห็นกันชัดๆว่าใครทำดี ใครทำชั่ว กราบ กราบ กราบ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 06:14 ×

กราบ กราบ กราบ น้อมกราบ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ( สมเด็จช่วง ) ในคุณธรนม ภูมิรู้ ภูมิธรรม ความฉลาด ปราดเปรื่อง ในทุกด้าน ทุกกิจกรรม ท่านเป็นสุดยอดแห่งสงฆ์ มีความพร้อมทุกด้าน เหมาะสม เป็นสมเด็จพระสังฆราช เจ้าค่ะ
ขอน้อมกราบถวาบกำลังใจ แด่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 06:14 ×

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจาย์เป็นแบบอย่างพระปฎิบัติดีปฎิบัติชอบต่างจากคำคนพาลกล่าวหาว่าร้ายโดยสิ้นเชิง

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 06:16 ×

สาธุครับ โดนใจมากครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 06:16 ×

กราบบูชาท่านเจ้าพระคุณสมเด็จวัดปากน้ำท่านเป็นพระที่มีพระเมตตาแม้ท่านจะถูกทั้งพระและฆาราวาสทำร้ายแต่ท่านก็ให้อภัย

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 06:17 ×

กราบนอบน้อมท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ด้วยความเคารพยิ่งครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 06:17 ×

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ท่านสละชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาถึงเพียงนี้ หาได้ยากยิ่ง ช่างน่าสรรเสริญยกย่องยิ่งนัก กราบนอบน้อมด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 06:18 ×

ขอกราบแทบเท้า พระเดชพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช

มหาเถรสมาคม ( มส.)
ได้เสนอชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
หรือสมเด็จช่วง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ
เป็นพระสังฆราชองค์ที่ 20
อย่างถูกต้องตามครรลองการปกครองสงฆ์
ที่ได้ถือปฏิบัติสืบมากว่าร้อยปี
และในครั้งนี้ก็มีการรับรองรายงานการประชุม
จากคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายมหานิกาย
และธรรมยุติกนิกาย ด้วยมติที่เป็นเอกฉันท์

Reply
avatar
Ju072
admin
19 เมษายน 2559 06:19 ×

กราบถวายกำลังใจแด่สมเด็จท่านเจ้าค่ะ
กราบ กราบ กราบ กราบ กราบ

Reply
avatar
Ju072
admin
19 เมษายน 2559 06:20 ×

กราบถวายกำลังใจแด่สมเด็จท่านเจ้าค่ะ
กราบ กราบ กราบ กราบ กราบ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 06:22 ×

ขอกราบแทบเท้า พระเดชพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช 

มหาเถรสมาคม ( มส.) 
ได้เสนอชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
หรือสมเด็จช่วง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ
เป็นพระสังฆราชองค์ที่ 20 
อย่างถูกต้องตามครรลองการปกครองสงฆ์
ที่ได้ถือปฏิบัติสืบมากว่าร้อยปี
และในครั้งนี้ก็มีการรับรองรายงานการประชุม 
จากคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายมหานิกาย 
และธรรมยุติกนิกาย ด้วยมติที่เป็นเอกฉันท์

Reply
avatar
kan
admin
19 เมษายน 2559 06:22 ×

สาธุ งดงามที้งเบื้องต้น ท่ามกลางและต่อเนื่องจนปัจุบัน

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 06:24 ×

ให้เราดูสิ่งที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จทำมาตลอดชีวิต กับสิ่งที่ผู้ให้ร้ายท่านอยู่กระทำ แยกแยะได้ไม่ยากว่าการกระทำใดเป็นการกระทำของบัณฑิต การกระทำใดเป็นการกระทำของคนพาล

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 06:24 ×

ยากที่จะหาคำพูดใดๆมาพรรณาถึงคุณงามความดีของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
มีแต่คนใจมืดบอดที่มองไม่เห็น

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 06:25 ×

ขอท่านจงมีสุขภาพแข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญชาวพุทธไปตราบนานเท่านาน

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 06:27 ×

ท่านทรงเป็นพระผู้ที่น่าเคารพเลื่อมใสศรัทธามากๆเลยครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 06:27 ×

ขอกราบแทบเท้า ด้วยเศียรเกล้า กราบ. กราบ กราบ กราบอีกกี่ครั้งก็ชื่นใจครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 06:28 ×

สมเด็จท่านมีเมตตาไม่ถือตัวเห็นท่านมา20กว่าปีแลัวท่านยังเหมือนเดิมเลยยิ่งได้มาทราบว่าเงินที่บริจาคท่านไปสร้างประโยชน์มากมายปลื้มๆคะ ขอกราบอนุโมทนาบุญทุกๆบุญนะคะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 06:29 ×

สมเด็จท่านมีเมตตาไม่ถือตัวเห็นท่านมา20กว่าปีแลัวท่านยังเหมือนเดิมเลยยิ่งได้มาทราบว่าเงินที่บริจาคท่านไปสร้างประโยชน์มากมายปลื้มๆคะ ขอกราบอนุโมทนาบุญทุกๆบุญนะคะ

Reply
avatar
PnD
admin
19 เมษายน 2559 06:31 ×

กราบแทบเท้าท่านเจ้าคุณสมเด็จมหารัชมังคลาจารย์ ด้วยความนอบน้อมอย่างยิ่งครับ

Reply
avatar
PnD
admin
19 เมษายน 2559 06:31 ×

กราบแทบเท้าท่านเจ้าคุณสมเด็จมหารัชมังคลาจารย์ ด้วยความนอบน้อมอย่างยิ่งครับ

Reply
avatar
ไม่ระบุชื่อ
admin
19 เมษายน 2559 06:31 ×

สาธุ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 06:34 ×

ขอกราบแทบเท้าท่านเจ้าประคุณสมเด็จด้วยความเคารพอย่างสูง

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 06:34 ×

กราบถวายกำลังใจให้สมเด็จวัดปากน้ำดว้ยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 06:35 ×

กราบอนุโมทนาบุญค่ะ
ท่านทรงเปี่ยมเมตตา มีเมตตา และมีขันติอย่างมากค่ะ
สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 06:40 ×

สาธุครับ เนื้อหากินใจมากเลยครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 06:40 ×

ยิ่งศึกษา ยิ่งใกล้ชิด ยิ่งเคารพรักในเจ้าประคุณท่าน ศีลาจารวัตรของเจ้าประคุณท่านน่าเลื่อมใสยิ่งนัก กราบแทบเท้าถวายความเคารพในเจ้าประคุณสมเด็จมหารัชมงคลาจารย์ ขอให้ท่านเจ้าประคุณมีพลานามัยแข็งแรง พระชนม์ชีพยืนยาวนาน เป็นร่มโพธิ์ทองให้กับพระลูกพระหลาน และสาธุชนพุทธบริษัทสี่ไปนานแสนนานเทอญ ฯ

Reply
avatar
wi looktawan
admin
19 เมษายน 2559 06:42 ×

กราบอนุโมทนาและกราบถวายกำลังใจ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำ ท่านมีความเหมาะสมในตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชที่สุดเจ้าค่ะ

Reply
avatar
wi looktawan
admin
19 เมษายน 2559 06:43 ×

กราบอนุโมทนาและกราบถวายกำลังใจ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำ ท่านมีความเหมาะสมในตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชที่สุดเจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 06:46 ×

ขอกราบนอบน้อมสมเด็จวัดปากน้ำดว้ยความเคารพเจ้าค่ะ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 06:47 ×

กราบถวายกำลังใจท่านเจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำ ท่านมีความเหมาะสมในตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชที่สุด

Reply
avatar
daopluto
admin
19 เมษายน 2559 06:47 ×

กราบแทบเท้าเจ้าประคุณสมเด็จด้วยความเคารพอย่างสูง กราบถวายกำลังใจ และขอให้เจ้าประคุณสมเด็จมีสุขภาพแข็งแรงเจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 06:48 ×

กราบ กราบ กราบ คำสอนของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ แสดงคุณธรรมและความเมตาของท่านค่ะ ท่านไม่ว่าร้าย ไม่จองเวร ไม่ตอบโต้ ไม่สู้ ไม่หนี ทำดีเรื่อยไป นี่สิพระแท้ กราบได้สนิทใจ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 06:48 ×

ชอบจัง เอาความดีของท่านมาตีแผ่ ขอบคุณคนธรรมค่ะ

Reply
avatar
daopluto
admin
19 เมษายน 2559 06:48 ×

กราบแทบเท้าเจ้าประคุณสมเด็จด้วยความเคารพอย่างสูง กราบถวายกำลังใจ และขอให้เจ้าประคุณสมเด็จมีสุขภาพแข็งแรงเจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 06:51 ×

กราบ กราบ กราบ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 06:51 ×

หัวใจท่านน่ากราบจริงๆอนุโมทนาบุญด้วยนะครับกับบุญบารมีและความดีที่ท่านได้ปฏิบัติมาทั้งชีวิตของท่านสาธุครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 06:51 ×

กราบๆนมัสการสมเด็จฯด้วยความเคารพยิ่งค่ะ กระผมดีใจและตื้นตันใจแบบสุดๆที่ได้มีโอกาสได้พาครอบครัวไปกราบนมัสการสมเด็จฯผู้เปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาค่ะ สาธุค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 06:51 ×

กราบอนุโมทนาบุญกับจิตใจอันบริสุทธิ์น่าเลื่อมใสจิตใจที่หลุดพ้นจากการจองเวรของท่านสมเด็จฯด้วยเจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 06:52 ×

กราบถวายความเคารพท่านเจ้าประคุณสมเด็จด้วยความเคารพ

Reply
avatar
Wins
admin
19 เมษายน 2559 06:53 ×

ขอบคุณมากครับ ที่ให้ข้อมูลที่แท้จริงและได้ความกระจ่างชัดในคุณธรรมความดีของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จวัดปากน้ำ!

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 06:53 ×

ขอกราบแทบเท้า และกราบอนุโมทนาบุญครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 06:54 ×

กราบอนุโมทนาบุญและกราบถวายกำลังใจท่านเจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำเจ้าค่ะ ท่านเปี่ยมด้วยความเมตตาต่อญาติโยมทุกหมู่เหล่า

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 06:55 ×

ขอกราบแทบเท้า และกราบอนุโมทนาบุญครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 06:57 ×

ขอกราบถวายกำลังใจแดท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯวัดปากน้ำเจ้าคะ ขอบารมีสมเด็จปกป้องรักษาเจ้าคะ กราบ กราบ กราบ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 06:58 ×

ขอกราบแทบเท้าท่านเจ้าคุณสมเด็จวัดปากน้ำค่ะ สมเด็จท่านมีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ งดงามจริงๆ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 06:58 ×

กราบนมัสการสมเด็จฯเด้วยความรักเคารพยิ่งเจ้าค่ะ ดิฉันและครอบครัวข่างโชคดีมากๆๆค่ะทร่ได้เกิดมาทันรับรู้เรื่องราวของท่านสมเด็จฯเจ้าค่ะ ปลื้มใจจนไม่รู้จะบรรยายคุณความดีของท่านยังไงถึงจะสมกับคุณงามความดีของท่านค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 06:59 ×

ขอนอบน้อมสมเด็จวัดปากน้ำที่ท่านมีเมตตาต่อคนพาลที่กล่าวหาและใส่ร้ายท่าน เป็นประจำ ไม่ถือโทษคนพาล

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 07:00 ×

ขอนอบน้อมกราบแทบเท้าท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯด้วยความเคารพยิ่งเจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 07:02 ×

กราบถวายความเคารพเจ้าค่ะ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 07:05 ×

สาธุๆๆ กราบอนุโมทนาบุญท่านเจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำในทุกๆบุญที่ท่านสั่งสมมาค่ะ ช่างเป็นประวัติชีวิตอันงดงามมากๆค่ะ สาธุ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 07:05 ×

ขอนอบน้อมกราบแทบเท้าท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯด้วยความเคารพ
เจ้าค่ะ

Reply
avatar
Nee nee
admin
19 เมษายน 2559 07:06 ×

ขอกราบแทบเท้าเจ้าคุณสมเด็จวัดปากน้ำฯท่านมีเมตาเต็มเปี่ยม และเป็นพระที่ปฏิบัตปฏิบัตชอบ ท่านหัวใจบริสุทธิ์ยิ่งนัก

Reply
avatar
Nee nee
admin
19 เมษายน 2559 07:06 ×

ขอกราบแทบเท้าเจ้าคุณสมเด็จวัดปากน้ำฯท่านมีเมตาเต็มเปี่ยม และเป็นพระที่ปฏิบัตปฏิบัตชอบ ท่านหัวใจบริสุทธิ์ยิ่งนัก

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 07:11 ×

ขอน้อมกราบบูชาพระมหาเถระผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐด้วยเศียรเกล้า

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 07:17 ×

ขอกราบแทบเท้าท่านเจ้าพระคุณสมเด็จวัดปากน้ำ ด้วยความเคารพและศรัทธายิ่งที่ท่านมีความเมตตากรุณาสูงมาก

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 07:17 ×

กราบอนุโมทนาและกราบถวายกำลังใจ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำครับ

Reply
avatar
Chayaanya
admin
19 เมษายน 2559 07:20 ×

เมตตาธรรมสูงเหลือเกินเจ้าค่ะ
กราบแทบเท้าถวายกำลังใจแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำฯอย่างสุดซึ้งเลยเจ้าคะ สาธุสาธุสาธุ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 07:21 ×

ขอกราบถวายกำลังใจแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำค่ะ

Reply
avatar
KmSn.blogger
admin
19 เมษายน 2559 07:23 ×

สมเด็จท่านเป็นแบบอย่างของคนดีครับ ความดีคนดีทำง่าย คนชั่วทำยาก ครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 07:27 ×

กราบอนุโมทนาและกราบถวายกำลังใจ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 07:30 ×

กราบๆๆๆ พระดีจริงต้องแบบนี้เลย

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 07:31 ×

กราบถวายกําลังใจคะ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 07:33 ×

กราบอนุโมทนาบุญเจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 07:34 ×

ขอกราบแทบเท้าสมเด็จวัดปากน้ำครับ ขอเจ้าประคุณ โปรดรับตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชด้วยเทอญ เพื่อเห็นแก่พระศาสนา แก่พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ภาระอันสำคัญนี้จำต้องเป็นผู้มีคุณธรรม มีความอดทน เช่นท่าน

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 07:35 ×

กราบถวายกำลังใจแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯเจ้าค่ะ

Reply
avatar
Test top ten
admin
19 เมษายน 2559 07:35 ×

กราบถวายกำลังใจท่านเจ้าประคุนสมเด็จวัดปากน้ำค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 07:37 ×

ขอนอบน้อมกราบบูชาพระมหารัชมังคลาจารย์ด้วยความรักและเคารพยิ่ง ศีลาจารวัตรงดงามเปี่ยมด้วยคุณธรรมมากมาย เป็นที่รักและเคารพของคนทั่วไป
เป็นมงคลของชาวไทยยิ่งครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 07:38 ×

กราบถวายกำลังใจแด่เจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำด้วยความเคารพยิ่ง แค่มองเห็นก็ทราบว่าท่านเป็นพระผู้มีคุณธรรมสูงส่งเพียงไร จิตใจของท่านงดงามยิ่งนัก

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 07:43 ×

ขอนอบน้อมกราบแทบเท้าเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ด้วยความเคารพและศรัทธาที่เลื่อมใสอย่างยิ่งเจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 07:43 ×

กราบ กราบ กราบ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 07:45 ×

สาธุๆๆ ค่ะ ชัดเจนใครบัณฑิต ใครพาล ขอบคุณสำหรับบทความดีๆ ค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 07:46 ×

สมเด็จวัดปากน้ำ ท่านเป็นพระที่ทรงคุณธรรมและเมตตาอันยิ่งใหญ่ งดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกล่าง และเบื้องปลาย

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 07:46 ×

สมเด็จวัดปากน้ำ ท่านเป็นพระที่ทรงคุณธรรมและเมตตาอันยิ่งใหญ่ งดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกล่าง และเบื้องปลาย

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 07:47 ×

ท่านหนักแน่นในคุณธรรมความดี..กราบอนุโมทนาค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 07:47 ×

ท่านหนักแน่นในคุณธรรมความดี..กราบอนุโมทนาค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 07:47 ×

กราบถวายกำลังใจสมเด็จท่านครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 07:48 ×

ท่านหนักแน่นในคุณธรรมความดี..กราบอนุโมทนาค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 07:49 ×

ขอน้อมถวายกำลังใจแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ที่ท่านเมตตาต่อผู้ที่จิตไม่ใสมีกิเลสเข้าสิงจิตถือว่าข้อคุณธรรมอย่างหนึ่งที่ท่านได้ปฎิบัติมา จิตใจของท่านงดงามยิ่ง ขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยเจ้าคะสาธุๆๆ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 07:53 ×

ขอกราบนอบน้อมแด่สมเด็จเจ้าพระคุณสมเด็จวัดปากน้ำด้วยความเคารพยิ่ง..ด้วยศีลาจารวัตรอันงดงามเปี่ยมด้วยคุณธรรมมากมายและความรู้ความสามารถ ของท่าน ย่อมเป็นที่รักและเคารพของมหาประชาชนทั้งหลาย..

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 07:54 ×

ขอกราบนอบน้อมแด่สมเด็จเจ้าพระคุณสมเด็จวัดปากน้ำด้วยความเคารพยิ่ง..ด้วยศีลาจารวัตรอันงดงามเปี่ยมด้วยคุณธรรมมากมายและความรู้ความสามารถ ของท่าน ย่อมเป็นที่รักและเคารพของมหาประชาชนทั้งหลาย..

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 07:57 ×

ขอกราบถวายกำลังใจแด่หลวงพ่อสมเด็จนะครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 07:57 ×

กราบๆท่านสมเด็จผู้มีเมตตายิ่งเจ้าค่ะ โยมนับถือด้วยใจที่อ่อนน้อม และจะนำจริยวัตรรอันงดงามของท่านมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างความดีค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 07:58 ×

ขอกราบอนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณ
ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ วัดปากน้ำ เจ้าค่ะ
อ่านชีวประวัติของท่านแล้ว ซาบซึ้งมากค่ะ
ท่านมีเมตตามาก *อย่าไปยุ่งกับเขาเลย ปล่อยเขาไป*
สาธุ สาธุ เจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 07:58 ×

ขอกราบอนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณ
ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ วัดปากน้ำ เจ้าค่ะ
อ่านชีวประวัติของท่านแล้ว ซาบซึ้งมากค่ะ
ท่านมีเมตตามาก *อย่าไปยุ่งกับเขาเลย ปล่อยเขาไป*
สาธุ สาธุ เจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 07:59 ×

ขอกราบอนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณ
ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ วัดปากน้ำ เจ้าค่ะ
อ่านชีวประวัติของท่านแล้ว ซาบซึ้งมากค่ะ
ท่านมีเมตตามาก *อย่าไปยุ่งกับเขาเลย ปล่อยเขาไป*
สาธุ สาธุ เจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 07:59 ×

ขอกราบอนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณ
ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ วัดปากน้ำ เจ้าค่ะ
อ่านชีวประวัติของท่านแล้ว ซาบซึ้งมากค่ะ
ท่านมีเมตตามาก *อย่าไปยุ่งกับเขาเลย ปล่อยเขาไป*
สาธุ สาธุ เจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 08:07 ×

สมเด็จฯทรงมีเมตตาสูงมากครับ ให้อภัยได้ทุกคนน่ากราบอย่างยิ่งครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 08:07 ×

สมเด็จฯทรงมีเมตตาสูงมากครับ ให้อภัยได้ทุกคนน่ากราบอย่างยิ่งครับ

Reply
avatar
Lee
admin
19 เมษายน 2559 08:09 ×

ขอกราบอนุโมทนาบุญสมเด็จวัดปากน้ำผู้เปี่ยมไปด้วยความเมตตาอย่างสูงต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลกเจ้าค่ะ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 08:16 ×

ขอน้อมกราบท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ
พระมหาเถระผู้ยิ่งใหญ่..หัวใจน่ากราบ
พระผู้เป็นต้นบุญต้นแบบความดีงาม..

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 08:16 ×

สาธุท่านมีจริยวัตรงดงามตามแบบสงฆ์

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 08:17 ×

สาธุท่านมีจริยวัตรงดงามตามแบบสงฆ์

Reply
avatar
ไม่ระบุชื่อ
admin
19 เมษายน 2559 08:24 ×

กราบอนุโมทนาบุญสมเด็จวัดปากน้ำผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาอย่างสูงต่อมวลมนุษย์ชาติทั่วโลกขอรับ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 08:25 ×

ขอน้อมกราบท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ
พระมหาเถระผู้ยิ่งใหญ่..

หัวใจที่ยิ่งใหญ่พระผู้เป็นต้นบุญต้นแบบความดีงาม..

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 08:26 ×

ท่านเหมาะสมที่จะได้ดำรงตำแหน่งพระสังฆราชองค์ต่อไป ขอให้เหล่าภัยพาลแพ้ภัยในเร็ววัน ขอกราบถวายกำลังใจแด่ท่านเจ้าประคุณเจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
19 เมษายน 2559 08:31 ×

..

..กราบน้อมถวายกำลังใจ..

..แด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำ..

..กราบ กราบ กราบ ..

..

..ขอร่วมสนับสนุนมติมส. ..

..แต่งตั้งท่านเจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำ..

..เป็น..สมเด็จสังฆราชองค์ที่20..

..

Reply
avatar
«เก่าที่สุด   ‹เก่ากว่า   1 – 200 จาก 417   ใหม่กว่า›   ใหม่ที่สุด»