พระครูวิเชียร กิติคุณ เจ้าคณะอำเภอรามัน จ.ยะลาพระครูวิเชียร กิติคุณ
เจ้าคณะอำเภอรามัญ จังหวัดยะลา
จากเหตุการณ์ไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับผลกระทบ ในการปฏิบัติศาสนกิจ        การปฏิบัติกิจวัตรของพระไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ พระบิณฑบาตไม่ได้  ปฏิบัติศาสนกิจไม่ได้ต้องปรับเปลี่ยนทั้งหมด ในพื้นทีอำเภอรามัญ พระออกบิณฑบาตไม่ได้ ชาวบ้านก็อยู่ไม่ได้ พระอยู่ในพื้นที่น้อยลง

ข้าวสารอาหารแห้งนั้นไม่ ตั้งแต่ปี 2559 ยังไม่ได้รับ ข้าวสารอาหารแห้งนั้นช่วยได้มาก เพราะข้าวสารเมื่อได้มาแล้วก็กลายมาเป็นข้าวสุข นำมาเป็นภัตตาหารถวายพระได้ ช่วงนี้บวชเณรภาคฤดูร้อนต้องใช้ข้าวสารจำนวนมาก และกิจกรรมทาง พระพุทธศาสนา ต้องใช้ข้าวสารอาหารแห้งมาเลี้ยงชาวบ้าน ชาวบ้านไม่มีใครดูแล ก็ได้ช่วยลดภาระให้กับชาวพุทอยู่ใกล้วัด ไม่เป็นภาระต่อหลวงพี่      หลวงพ่อต้องหาเลี้ยงวัดต้องเป็นภาระ

โครงการตักบาตของวัดพระธรรมกาย  วัดพระธรรมกาย ไม่ได้เอาหน้าตา โยมส่วนหนึ่งที่ไปขัดขวางการจัดตักบาต บางจังหวัดก็มีการขัดขวางบ้างแล้ว  ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่างศาสนาโดยเฉพาะคนที่นับถือศาสนา อิสลามยังให้เกียรติยังช่วยไปรับไปส่งพระ เป็นรักษาความปลอดภัยให้กับวัดด้วย ไม่มีใครมาขัดขวาง ทำไมคนไทยพุทธต้องมาขัดขวาง คนไม่มาสัมผัสในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คงไม่เห็น 

วัดพระธรรมกาย ไปจัดโครงการบิณฑบาต ที่ไหนก็อย่าขัดขวาง  ถ้าหากขัดขวางก็เท่ากับขัดขวาง สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย  พระในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กับ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา     อยู่เพี่อรักษาพื้นที่พระพุทธศาสา วันนี้ยังมีเหตุการณ์รักษาความปลอดภัยของวัดที่ไปรับอาหารที่ได้จากการบิณฑบาตด้วยรถซาเล้งก็ถูกยิงเสียชีวิตโยมที่มาขัดขวางการตักบาตรก็เท่ากับการขัดขวางพระพุทธศาสนา
ชีวิตจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้ ณ วันนี้ ศาสนาอื่นเข้ามาแล้ว อย่าไปขัดขวางกิจกรรมของวัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกายไม่ได้เอาหน้าอาตมาเป็นพระในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรง ช่วงนี่มีบวชสามเณรล้านรูปเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาต้องอาศัยข้าวสารอาหารแห้ง ถ้าไม่ศรัทธาก็อย่าขัดขวาง ให้วัดพระธรรมกายจัดกิจกรรมตักบาตรทั่วประเทศ อาตมาขอบิณฑบาต ถ้าขัดขวางเป็นชาวพุทธไหม มันเป็นบาป มันเป็นการสร้างความแตกแยก
Previous
Next Post »