วลีชี้คุณธรรมสมเด็จช่วง !... อย่าไปยุ่งกับเขาเลย 

                ปล่อยเขาไป ...   

ถ้อยคำมงคล ที่บ่งบอกถึงขันติ
เมตตา และอุเบกขาธรรมอย่างสูงสุด
ที่มีให้กับผู้คิดกระทำประทุษร้ายต่อตน
ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
(สมเด็จช่วง)

จากการที่มหาเถรสมาคม ( มส.)
ได้เสนอชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
หรือสมเด็จช่วง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ
เป็นพระสังฆราชองค์ที่ 20
อย่างถูกต้องตามครรลองการปกครองสงฆ์
ที่ได้ถือปฏิบัติสืบมากว่าร้อยปี
และในครั้งนี้ก็มีการรับรองรายงานการประชุม
จากคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายมหานิกาย
และธรรมยุติกนิกาย ด้วยมติที่เป็นเอกฉันท์

เนื่องจากท่านเป็นผู้ที่อาวุโสสูงสุด
โดยสมณศักดิ์ ท่านได้รับการแต่งตั้ง
เป็นสมเด็จพระราชาคณะ
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2538
จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ปี 2505
ฉบับแก้ไข ปี 2535 


ประวัติชีวิตของเจ้าประคุณสมเด็จฯ
ท่านมีวิธีชีวิตเรียบง่าย สงบเย็น
ในวัยเยาว์คราวที่บิดาเสียชีวิต
ท่านจึงบรรพชาเป็นสามเณรครั้งแรก
ด้วยวัยเพียง 7 ปี นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ
การก้าวเข้ามาสัมผัสชีวิตนักบวช..

จากนั้นเมื่ออายุ 14 ปี
ก็ได้กลับมาบวชเรียนอีกครั้ง
เพื่อศึกษาทางธรรมอย่างจริงจัง
ด้วยความมีอัธยาศัยมุ่งมั่น พากเพียร
ในการศึกษา ท่านจึงสอบผ่านการศึกษา
พระบาลีในระดับสูงสุด คือเปรียญธรรม
 ๙ ประโยค

โดยขณะที่ยังศึกษา ป.ธ. ๗ อยู่นั้น
ท่านได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่
เป็นภิกษุผู้ทรงจำ และสวดพระปาฏิโมกข์
หรือการสวดสาธยายศีลทั้ง 227 ข้อ
เป็นภาษาบาลีล้วนๆ โดยไม่ผิด
แม้แต่ข้อเดียว 

โดยทำหน้าที่นี้ ณ วัดเบญจมบิตร 
และวัดปากน้ำ เป็นเวลาถึง 16 ปีเต็ม
แสดงให้เห็นว่าท่านเป็นภิกษุ
ผู้มีความปราดเปรื่องระดับแนวหน้า

อีกสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าท่าน
เป็นภิกษุผู้มีภูมิรู้ภูมิธรรมจนเป็น
ที่ยอมรับในวงการศาสนาระดับสากล
อย่างหาได้ยากอย่างยิ่ง ก็คือการได้รับ
ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ จากสถาบัน
ต่างๆ อาทิ

มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง
ในประเทศไทย และในต่างประเทศ เช่น 
มหาวิทยาลัยประเทศศรีลังกา
และสังฆสภาอินเดีย ฯลฯ
ไม่เพียงแต่อัจฉริยภาพด้านการศึกษา
เท่านั้นแต่เจ้าประคุณสมเด็จฯ ท่านยัง
เป็นพระนักบริหารการคณะสงฆ์ชั้นยอด
ทั้งในฐานะเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ
และผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ก็ล้วนเป็นที่ประจักษ์ว่าผลงานท่าน
เจ้าประคุณสมเด็จฯนำมาซึ่งความเจริญ
รุ่งเรืองต่อศาสนจักร และอาณาจักรในวงกว้าง

ท่านคือพระมหาเถระผู้มีธรรมครองใจ
มีผ้ากาสาวพัสตร์ครองกายมากว่า
 77 พรรษา ชีวิตท่านผ่านร้อนผ่านหนาว
มาแล้ว 91 ปีจึงเพียงพอต่อการพิสูจน์ว่า

   เลือดเนื้อชีวติ และดวงใจอันบริสุทธิ์   

   ท่านน้อมถวายแล้วแด่องค์พระสัมมา  
จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจว่า
ทุกครั้งเมื่อมีการกล่าวหาหยาบคาย
ปั้นคำเท็จใส่ร้ายป้ายสี
ด้วยมีเจตนาสามานย์เพียงใดก็ตาม
ก็เป็นเพียงการถ่มน้ำลายรดฟ้า
ท้ายที่สุดแล้วอาจมที่ถ่มรดออกไป
ก็จะต้องตกลงมาแปดเปื้อนใบหน้า
ของผู้ถ่มเสียเอง

และแม้กระแสสื่อ..รุมโหมโจมตี
อย่างต่อเนื่องด้วยผรุสวาจา แต่ท่าน
ยังคงรักษาใจนิ่งๆ หนักแน่นประดุจแผ่นดิน 
ที่ไม่สะท้านสะเทือน แม้จะถูกราดรด
ด้วยของสะอาดหรือสกปรกก็ตาม

เพราะความดีที่เพียรปฏิบัติมาตลอดชีวิต
หากวันหนึ่งจะมีใคร..มองไม่เห็นคุณค่า
แต่ก็ใช่ว่า..เราต้องหยุดทำ.!!

   อันกฎหมายทางโลก    

  สามารถปกปิดบิดเบือน   

  ให้คนถูกกลายเป็นคนผิด  

อย่างง่ายดาย..ด้วยเล่ห์เพทุบาย
แสนอยุติธรรม และไร้สามัญสำนึก

หากแต่กฎแห่งกรรมนั้น 
เป็นสัจธรรมที่เที่ยงตรง
คือบุคคลผู้ประทุษร้ายในท่าน
ผู้ไม่ประทุษร้ายย่อมถึงความ
พินาศฉิบหาย

ทั้งต่อร่างกาย จิตใจ มีสติปัญญาทราม
เสื่อมจากโภคทรัพย์ และความย่อยยับ
นั้นก็จะตกถึงลูกหลานบริวารว่านเครือ
นี่คือความน่าสะพรึงกลัวของกฎแห่งกรรม 
ที่ผู้กระทำสุดจะหลีกหนีพ้น ".. พุทธอิสระพร้อมมวลชนได้เดินทาง
มาถึงวัดปากน้ำ พร้อมกับยื่นหนังสือ
คัดค้านมติของมหาเถรสมาคม
โดยนำเข่งสังฆทานมาถวาย 

ซึ่งในเข่งประกอบด้วยสิ่งของต่างๆ 
มากมาย เช่น รองเท้า ดอกไม้จันทน์ 
สากกะเบือกางเกงใน เงินสด 1,000 บาท
ผักผลไม้ ฯลฯ..""..ดีเอสไอได้เข้ามาตรวจสอบรถโบราณ
ตามคำเชิญของทางวัดปากน้ำ
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์
พร้อมมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์
ในการครอบครองรถ !..""..สมเด็จช่วง ไม่ขอตอบโต้!
ปมพุทธอิสระแฉซื้อรถให้พยาบาล
“บอกอย่าไปยุ่งกับเขาเลย ปล่อยเขา”
ด้านคนใกล้ชิด ยัน.. 
เรื่องนี้ไม่เป็นจริงล้านเปอร์เซ็นต์ !!

ทั้งนี้ความจริงคือ สมเด็จช่วง
ได้บริจาครถให้โรงพยาบาลหลายแห่ง
ในทุกปี ส่วนใหญ่จะเป็นรถตู้พยาบาล
เคลื่อนที่เพื่อใช้เวลาออกหน่วยแพทย์
ตามต่างจังหวัด.."และทุกครั้งที่บริจาคหรือบริจาค
สร้างอาคารเพื่อสาธารณกุศล 
ก็จะมีรายละเอียดเป็นหลักฐาน
ชัดเจนว่าได้ บริจาคเท่าไร !

เมื่อท่านเห็นข่าวที่พาดพิงท่าน
ท่านก็จะพูดเสมอว่า

“อย่าไปยุ่งกับเขาเลย ปล่อยเขาไป” 

และท่านก็ยังคงปฏิบัติกิจของสงฆ์
โดยการลงสวดมนต์ ฉันเพล และเทศน์
ให้ญาติโยมฟัง แม้จะมีตำแหน่งเป็นถึง
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 
และมีอายุมากถึง 91 ปีแล้วก็ตาม “ ฟ้าและแผ่นดินไกลกัน
ฝั่งของมหาสมุทรก็ไกลกัน
แต่ธรรมบัณฑิตและคนพาลนั้น
ไกลกันยิ่งกว่านั้น "

พุทธพจน์บทหนึ่งที่กล่าวไว้ใน
มหาสุตโสมชาดก พอสรุปใจความได้ว่า
พึงอยู่ร่วมคบค้าสมาคม พึงเชื่อฟัง
และประพฤติตามบัณฑิต
ผู้สงบมีคุณธรรมเป็นปรกติ
เพราะจะทำให้ชีวิตเราเจริญรุ่งเรือง
ไม่เสื่อม ไม่ตกต่ำ..

เมื่อเราจะคบกับใครจะเคารพ
เลื่อมใสหรือจะเชื่อใจคำพูด
ของใคร เราควรพิจารณาให้
ถ่องแท้ว่าบุคคลนั้น..

เป็นสัตบุรุษ หรืออสัตตบุรุษ
เป็นคนพาล หรือบัณฑิต

หากเป็นคนพาลผู้ไม่มีศีลไม่มีธรรม
เราก็อย่าไปเชื่อถือ เพราะจะทำให้เรา
เสียโอกาสในการสร้างบุญ ทำความดี
อย่าให้เวลาอันมีค่าของเรา สูญเสีย
ไปกับการสมาคมกับผู้ที่ไม่ประพฤติ
ตนอยู่ธรรมเลย

เรียบเรียงโดย  คนธรรมรำพึงPrevious
Next Post »

417 ความคิดเห็น

Click here for ความคิดเห็น «เก่าที่สุด   ‹เก่ากว่า   201 – 400 จาก 417   ใหม่กว่า›   ใหม่ที่สุด»
19 เมษายน 2559 08:36 ×

ความดีเป็นสิ่งที่ไม่ตาย แล้วบุญบารมีของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จ ก็เป็นที่ประจักต่อสายตาผู้คนทั้งหลายแล้วค่ะสมควรอย่างยิ่งที่ท่านจะไได้ดำรงตำเเหน่ง พระสังฆราช องค์ที่20 เจ้าค่ะ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 08:37 ×

ความดีเป็นสิ่งที่ไม่ตาย แล้วบุญบารมีของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จ ก็เป็นที่ประจักต่อสายตาผู้คนทั้งหลายแล้วค่ะสมควรอย่างยิ่งที่ท่านจะไได้ดำรงตำเเหน่ง พระสังฆราช องค์ที่20 เจ้าค่ะ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 08:38 ×

กราบแทบท้าวเจ้าประคุณสมเด็ฯด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 08:40 ×

ซาบซึ้งมากๆครับหัวใจท่านน่ากราบจริงๆครับ กราบ กราบ กราบ

Reply
avatar
Pratawee P
admin
19 เมษายน 2559 08:42 ×

เกล้ากระผมกราบด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งแด่พระสุปฏิปันโณ ความงดงามน้ำพระทัยอันล้นเหลือที่ประดับอยู่ในใจครับ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 08:47 ×

ขอกราบนอบน้อมท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯด้วยความเคารพยิ่ง และขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านด้วย ในความพระเมตตายิ่งต่อเพื่อนมนุษย์ที่ประสบภัยทั้งหลายที่ประเทศญี่ปุ่น ขอบุญกุศลความดีและบุญบารมีนี้จงดลบรรดาลให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงอายุขัยยืนยาวพ้นภัยอันตรายทั้งปวง

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 08:52 ×

ใช่ค่ะศรีลาจารวัตรท่านงดงามตลอดททั้งแต่เบื้องต้น ท่ามกลางและปั้นปลาย ท่ามมาแต่สร้างประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรม สมควรกับตำแหน่งพระสังฆราชเป็นอย่างยิ่ง

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 08:52 ×

ใช่ค่ะศรีลาจารวัตรท่านงดงามตลอดททั้งแต่เบื้องต้น ท่ามกลางและปั้นปลาย ท่ามมาแต่สร้างประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรม สมควรกับตำแหน่งพระสังฆราชเป็นอย่างยิ่ง

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 08:54 ×

สาธุค่ะ ขอกราบนมัสการท่านเจ้าประคุณด้วยความเคารพและศรัทธาที่ท่านเต็มเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 08:55 ×

กราบขอบพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำภาษีเจริญ
และอนุโมทนาบุญที่เจ้าประคุณสมเด็จให้ความเมตตากับทุกหน่วยงานและทุกคน ช่วยเหลือทั้งเงินทั้งสิ่งของทุกอย่างเกิดประโยชน์กับมหาชนและเป็นบุญกุศลครับ
สาธุ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 08:58 ×

วลีชี้คุณธรรมของเจ้าประคุณสมเด็จมีคุณค่าแก่การศึกษา ปฏิบัติตามอย่างยิ่งเพราะมีธรรมท่ีสอนได้จับใจ เข้าใจง่าย ใช้ถ้อยคำไพเราะ ทันสมัย สมกับเป็นพระมหาเถระที่ควรแก่การกราบไหว้ ยกย่อง และเป็นสมเด็จพระสังฆราชๅ ผู้นำแก่หมู่สงฆ์

Reply
avatar
Wisuwat
admin
19 เมษายน 2559 09:00 ×

สาธุ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ท่านเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงครับ

Reply
avatar
PHRA NUNTHA
admin
19 เมษายน 2559 09:01 ×

ขอน้อมกราบแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์มาด้วยความเคารพอย่างยิ่ง ท่านเจ้าประคุณสมเด็จมีเมตตาธรรมยิ่ง ทั้งมีศีลาจารวัตรอันงดงาม และผลงานคุณูปการนับเอนกอนันต์ ทั้งยังปฏิบัติตามพระธรรมวินัยด้วยความเอื้อเฟื้อสม่ำเสมอ เป็นการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า สมดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า "ชีวิตของบุคคลผู้มีความเพียร แม้มีชีวิตเป็นอยู่เพียงวันเดียว ย่อมประเสริฐกว่า ผู้ไม่มีความเพียร แม้เป็นอยู่ถึง 100 ปี" ...เพียรที่จะละบาปอกุศล ความชั่วทั้งปวง และบำเพ็ญกุศล ความดีให้ถึงพร้อม และกลั่นจิตใจให้ผ่องแผ้ว ผ่องใส !!!
ดังนั้น ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯย่อมไม่ทะเลาะกับใคร เพราะบัณฑิตย่อมไม่หวั่นไหวต่อคำนินทาว่าร้าย ฯลฯ

Reply
avatar
katungkating
admin
19 เมษายน 2559 09:04 ×

สาธุเจ้าค่ะ^___^

Reply
avatar
katungkating
admin
19 เมษายน 2559 09:05 ×

สาธุเจ้าค่ะ^___^

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 09:06 ×

ดูท่านซิค่ะ มีเมตตา แล้วมีเหตุผลอะไร ไปใส่ร้ายท่าน คนดีมีศีลธรรมทั้งหลาย โปรดมองด้วยตาและรับรู้ด้วยใจที่เป็นธรรมด้วยเถิด กราบถวายกำลังใจให้ท่าน เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าค่า เอาจริงๆ ท่านคงไม่หวั่นไหวหร็อก พระจะสยบมารด้วยการหยุดใจ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 09:06 ×

ดูท่านซิค่ะ มีเมตตา แล้วมีเหตุผลอะไร ไปใส่ร้ายท่าน คนดีมีศีลธรรมทั้งหลาย โปรดมองด้วยตาและรับรู้ด้วยใจที่เป็นธรรมด้วยเถิด กราบถวายกำลังใจให้ท่าน เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าค่า เอาจริงๆ ท่านคงไม่หวั่นไหวหร็อก พระจะสยบมารด้วยการหยุดใจ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 09:08 ×

ท่านทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ คนพาลมองไม่เห็น จ้องเล่นงานท่าน แต่ท่านก็ยังมีเมตตาไม่ให้ไปยุ่งกับคนพาล ท่านเป็นดังเช่นทองแท้ที่คนพาลเอาไฟมาเผา แต่ทองก็ยังคงเดิม ยิ่งเป็นทองที่สุกปลั่งกว่าเดิม ขอกราบนมัสการแทบเท้าพระคุณเจ้า สาธุ

Reply
avatar
We cosme
admin
19 เมษายน 2559 09:09 ×

สาธุด้วยค่ะ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 09:23 ×

ขอกราบถวายกำลังใจ ท่านเจ้าประคุณ
สมเด็จวัดปากน้ำภาษีเจริฐด้วยความ
เคารพยิ่ง

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 09:24 ×

ขอให้ฟ้ามีตา เทวดาฟ้าดินทั้งหลายจงปกป้องคุ้มครองคนดีพระที่ดีให้แคล้วคลาดจากพวกครึ่งพระครึ่งคนด้วยเทรญ ลูกขอกราบแทบเท้าท่านเจ้าคุณสมเด็จด้วยความเคารพอย่างสุดซึ้งเจ้าค่ะ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 09:29 ×

อ่านประวัติการสร้างบารมีของท่านแล้วผมก็ปลื้มปิติใจกับการอุทิศชีวิตเพื่องานพระพุทธศาสนาของท่านมากๆ เลยครับ ถึงแม้ว่าจะโดนคนพาลใส่ร้ายแต่ท่านก็ไม่ถือโทษอะไรเขาเลย
ผมขอขอกราบนอบน้อมสมเด็จวัดปากน้ำด้วยความเคารพยิ่งเลยครับ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 09:29 ×

ขอกราบถวายกำลังใจแก่สมเด็จวัดปากน้ำด้วยความเคารพอย่างสูง

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 09:38 ×

ขอกราบอนุโมทนาบุญ ทุกๆบุญที่หลวงพ่อ
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ได้ทำไว้ในพระพุทธศาสนา อย่างมากมาย
จริยาวัตร วัตรปฏิบัติอันงดงาม ของท่าน
ยังคงเสมอต้น เสมอปลาย น่าเลื่อมใสยิ่งนัก
จึงเห็นสมควรเป็นอย่างยิ่ง ในการถวายตำแหน่ง
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20ของแผ่นดินไทย
แด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ
ด้วยความเคารพยิ่ง

Reply
avatar
Lin Arunee
admin
19 เมษายน 2559 09:44 ×

สมเด็จฯวัดปากน้ำคือพระแท้ กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ
ขอสนีบสนุนให้สมเด็จฯ.ขึ้นเป็นสมเด็จสังฆราช ประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทย

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 09:45 ×

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำ ท่านเป็นพระที่มีศีล มีธรรมที่งดงาม ควรค่าแก่การเทิดทูนบูชามาก ๆ ครับ

Reply
avatar
Ruetai Frost
admin
19 เมษายน 2559 09:49 ×

ขอกราบอนุโมทนาบุญท่านเจ้าประคุณสมเด็จช่วงทุกบุญเจ้าค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ
**ขอกราบถวายกำลังใจให้เจ้าประคุณสมเด็จช่วงและทีมทนายวัดปากนำ้ให้ได้พ้นอุปสรรคข่าวสารที่ไม่ตรงกับข้อมูลจริง และการใส่ร้าย ป้ายสีให้มลายหายสูญสิ้นไปให้ได้ค่ะสู้เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาต่อไป

Reply
avatar
Lin Arunee
admin
19 เมษายน 2559 09:49 ×

สมเด็จฯวัดปากน้ำคือพระแท้ กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ
ขอสนีบสนุนให้สมเด็จฯ.ขึ้นเป็นสมเด็จสังฆราช ประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทย

Reply
avatar
Ruetai Frost
admin
19 เมษายน 2559 09:50 ×

ขอกราบอนุโมทนาบุญท่านเจ้าประคุณสมเด็จช่วงทุกบุญเจ้าค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ
**ขอกราบถวายกำลังใจให้เจ้าประคุณสมเด็จช่วงและทีมทนายวัดปากนำ้ให้ได้พ้นอุปสรรคข่าวสารที่ไม่ตรงกับข้อมูลจริง และการใส่ร้าย ป้ายสีให้มลายหายสูญสิ้นไปให้ได้ค่ะสู้เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาต่อไป

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 09:52 ×

เจ้าพระคุณสมเด็จท่านมีเมตตาธรรมกับทุกๆคนใจท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องเหมาะสมกับตำแหน่งพระสังฆราชขอถวายกำลังใจแด่ท่านครับ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 09:56 ×

เหนด้วยครับ😇

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 09:57 ×

พระแท้ที่โลกต้องการ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 09:59 ×

สิบกว่าปีที่แล้ว ท่านไปโรงเรียนนวมินทร์สตรีวิทย์ นิมิตรใหม่ มีนบุรี เป็นประธานหล่อพระพุทธรูปโรงเรียน ใส่รองเท้าแตะเก่าๆคู่ละร้อย นั่งรถเบนซ์โทรมๆ ปี 1994-1997 ยิ้มให้อย่างไม่ถือตัว มารู้ทีหลังว่าเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เหลือเชื่อ จึงจดจำท่านได้ตั้งแต่นั้น สาธุๆๆๆๆๆๆ (พิมพ์ไปร้องไห้ไป ท่านผจญมาร สาธุ)

Reply
avatar
Moo wawa
admin
19 เมษายน 2559 10:11 ×

กราบแทบเท้าท่านเจ้าคุณสมเด็จมหารัชมังคลาจารย์ ด้วยความนอบน้อมอย่างยิ่งครับ

Reply
avatar
Yootthitam D
admin
19 เมษายน 2559 10:41 ×

กราบถวายกำลังใจแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯครับ ท่านช่างมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่พระผู้เป็นต้นบุญต้นแบบความดีงาม

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 10:43 ×

กราบ กราบ กราบ...

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 10:47 ×

ขอก้มกราบแทบเท้า ขอน้อมถวายกำลังใจแด่เจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำ ขอร่วมสนับสนุนท่านขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20 ขอคนพาลจงแพ้ภัยจากการกระทำของตัวเองโดยเร็วพลันเทอญ สาธุ

Reply
avatar
Pak Sheer
admin
19 เมษายน 2559 10:48 ×

ขอกราบนอบน้อมบูชาท่านเจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำ พระผู้มีเมตตาคุณอันประเสริฐยิ่ง กราบสาธุ สาธุ สาธุ เจ้าค่ะ

Reply
avatar
Ni Zen
admin
19 เมษายน 2559 11:17 ×

กราบถวายกำลังใจด้วยความเคารพอย่างสูง ขอคุณความดีที่ท่านทำไว้ในพระพุทธศาสนาและทั้งโลกจงช่วยคุ้มครองท่านให้สุขกาย สุขใจนะคะ

Reply
avatar
Cha Kumid
admin
19 เมษายน 2559 11:59 ×

ขอกราบนอบน้อมถวายกำลังใจสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (สมเด็จวัดปากน้ำ) ขอบุญบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และบุญบารมีของเจ้าประคุณสมเด็จช่วง จงขจัดปัดเป่าความไม่สบายกายไม่สบายใจของทุกๆคนให้หมดไป ขอให้ทุกคนสมัครสมานสามัคคี มุ่งสร้างแต่สิ่งที่ดีให้เกิดแก่ประเทศไทยเทอญ

Reply
avatar
Cha Kumid
admin
19 เมษายน 2559 12:01 ×

ขอกราบนอบน้อมถวายกำลังใจสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (สมเด็จวัดปากน้ำ) ขอบุญบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และบุญบารมีของเจ้าประคุณสมเด็จช่วง จงขจัดปัดเป่าความไม่สบายกายไม่สบายใจของทุกๆคนให้หมดไป ขอให้ทุกคนสมัครสมานสามัคคี มุ่งสร้างแต่สิ่งที่ดีให้เกิดแก่ประเทศไทยเทอญ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 12:12 ×

กราบอนุโมทนาสาธุการ ในการพากเพียรสั่งสมบุญบารมีของสมเด็จ พระรัชมังคลาจารย์

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 12:12 ×

กราบอนุโมทนาสาธุการ ในการพากเพียรสั่งสมบุญบารมีของสมเด็จ พระรัชมังคลาจารย์

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 12:28 ×

ขอกราบนมัสการท่านเจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำด้วยความเคารพยิ่ง ท่านมีเมตตาต่อมวลสรรพสัตว์ทั้งปวงแม้บุคคลที่คิดจะทำร้ายท่าน ท่านก็ไม่ว่าร้ายตอบ
สมแล้วที่ท่านเป็นพระมหาเถระที่คณะสงฆ์ทั้งประเทศ รักและเคารพ ยกเว้นคนพาล เพราะขึ้นชื่อว่าคนพาลแล้วอยู่ที่ไหนก็ร้อนดั่งไฟนรก ขอให้บรรพบุรุษที่ท่านยอมเสียเลือดเนื้อเพื่อถวายเป็น..พุทธบูชาช่วยขจัดคนพาลเหล่านนี้ออกไปจากแผ่นดินไทยด้วยเถิด

Reply
avatar
PTeerapat
admin
19 เมษายน 2559 12:57 ×

สมเด็จวัดปากน้ำฯ ท่านเหมาะสมที่สุดแล้วครับที่จะขึ้นเป็นประมุขสงฆ์องค์ต่อไป

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 14:27 ×

สาธุ​ กราบ​อนุโมทนา​บุญ​เจ้า​ค่ะ​

Reply
avatar
Ruetai Frost
admin
19 เมษายน 2559 14:55 ×

ขอกราบอนุโมทนาบุญทุกบุญกับท่านเจ้าประคุณสมเด็จช่วงเจ้าค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ
**ขอกราบถวายกำลังใจให้เจ้าประคุณสมเด็จฯท่านเจ้าค่ะ

Reply
avatar
Ruetai Frost
admin
19 เมษายน 2559 14:58 ×

ขอกราบอนุโมทนาบุญทุกบุญกับท่านเจ้าประคุณสมเด็จช่วงเจ้าค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ
**ขอกราบถวายกำลังใจให้เจ้าประคุณสมเด็จฯท่านเจ้าค่ะ กราบ กราบ กราบ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 15:13 ×

น้อมกราบถวายกำลีงใจแด่ ท่านเจ้าคุณสมเด็จเจ้าค่ะ
คนพาลก็หาแต่เรื่องละราญ ทำบาปทำกรรมไม่มีหยุดค่ะ

Reply
avatar
Tip
admin
19 เมษายน 2559 16:21 ×

กราบท่านได้สนิทใจจริงๆค่ะ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 17:09 ×

ขอกราบถวายกำลังใจแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ
เพชรไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เป็นเพชรวันยังค่ำเจ้าค่ะ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 17:10 ×

ขอกราบถวายกำลังใจแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ
เพชรไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เป็นเพชรวันยังค่ำเจ้าค่ะ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 17:39 ×

The greatest holy truth seeker that even nature acknowledges Som Dej  Pra Maha  Raj Mungkalajan.

กราบถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าค่ะ

Reply
avatar
nok kaitanan
admin
19 เมษายน 2559 18:32 ×

***คนที่ไม่ปฎิบัติเข้าถึงได้ยาก..คนที่ปฎิบัติบ่อยๆตลอดต่อเนื่องเข้าได้เป็นลำดับๆ
ไม่เห็น ใช่ว่าไม่มี....
ขอให้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯพ้นจากภัยพาล***

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 18:33 ×

กราบถวายกำลังใจแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯด้วยความเคารพอย่างสูงครับ ระวังบาปกรรมจะตามทันนะพุทธอิสระ ทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วนะครับ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 18:34 ×

กราบถวายกำลังใจแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯด้วยความเคารพอย่างสูงครับ ระวังบาปกรรมจะตามทันนะพุทธอิสระ ทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วนะครับ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 19:12 ×

ขออนุโมทนาบุญกับท่านทึ่ได้เสียส

ละเพื่อพระศาสนาเเละสังคม

Reply
avatar
cr_non monk
admin
19 เมษายน 2559 19:16 ×

ขอกราบอนุโมทนาบุญครับ

Reply
avatar
cr_non monk
admin
19 เมษายน 2559 19:16 ×

ขอกราบอนุโมทนาบุญครับ

Reply
avatar
Vichit Chin
admin
19 เมษายน 2559 19:54 ×

กราบถวายกำลังใจด้วยครับ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 20:03 ×

ท่านสมเด็จวัดปากน้ำท่านเป็นผู้มีคุณธรรมอย่างยิ่งค่ะ

Reply
avatar
PHRA NUNTHA
admin
19 เมษายน 2559 20:03 ×

ขอนอบน้อมกราบแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ มีคุณูปการเอนกอนันต์มากมายทั้งภายในและต่างประเทศ ปรากฏเห็นเป็นรูปธรรมที่เด่นชัดมากเกินกว่าคำบรรยายใดๆทั้งสิ้น ตลอดทั้งมีคุณธรรมเมตตาธรรมยิ่งและศีลาจารวัตรอันงดวาม น่าปลื้มปีติใจเป็นอย่างยิ่ง บัณฑิตย่อมยกย่องเชิดชูและสรรเสริญ สาธุๆๆ

Reply
avatar
Teddy Army
admin
19 เมษายน 2559 20:04 ×

พระเดชพระคุณท่านมีเมตตามาก

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 20:04 ×

หากเป็นคนพาลผู้ไม่มีศีลไม่มีธรรม
เราก็อย่าไปเชื่อถือ เพราะจะทำให้เราเสียโอกาส
ในการสร้างบุญ ทำความดี
อย่าให้เวลาอันมีค่าของเรา
สูญเสียไปกับการสมาคม
กับผู้ที่ไม่ประพฤติธรรมเลย จะนำมาปฎิบัติตามคะ กราบแทบเท้าเจ้าประคุณสมเด็จด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าคะ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 20:04 ×

หากเป็นคนพาลผู้ไม่มีศีลไม่มีธรรม
เราก็อย่าไปเชื่อถือ เพราะจะทำให้เราเสียโอกาส
ในการสร้างบุญ ทำความดี
อย่าให้เวลาอันมีค่าของเรา
สูญเสียไปกับการสมาคม
กับผู้ที่ไม่ประพฤติธรรมเลย จะนำมาปฎิบัติตามคะ กราบแทบเท้าเจ้าประคุณสมเด็จด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าคะ

Reply
avatar
PHRA NUNTHA
admin
19 เมษายน 2559 20:09 ×

ขอนอบน้อมกราบแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ มีคุณูปการเอนกอนันต์มากมายทั้งภายในและต่างประเทศ ปรากฏเห็นเป็นรูปธรรมที่เด่นชัดมากเกินกว่าคำบรรยายใดๆทั้งสิ้น ตลอดทั้งมีคุณธรรมเมตตาธรรมยิ่งและศีลาจารวัตรอันงดวาม น่าปลื้มปีติใจเป็นอย่างยิ่ง บัณฑิตย่อมยกย่องเชิดชูและสรรเสริญ สาธุๆๆ

Reply
avatar
Pranom Boon
admin
19 เมษายน 2559 20:10 ×

ท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยแท้จริง

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 20:13 ×

กราบอนุโมทนาบุญสมเด็จวัดปากน้ำ พระผู้เป็นต้นบุญต้นแบบความดีงาม และเปี่ยมไปด้วยความเมตตาอย่างสูงต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลกเจ้าค่ะ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 20:14 ×

ขอกราบถวายกำลังใจแด่เจ้าประคุณสมเด็จ ฯ ด้วยความเคารพยิ่ง ... ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดไป ...

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 20:14 ×

ส่วนหนึ่งในความเมตตา สร้างทานบารมีของเจ้าประคุณสมเด็จท่าน ขอกราบอนุโมทนาบุญครับ สาธุๆ

สร้างศาลา วัดนางชี ภาษีเจริญ 25,000,000 บาท สาธุ

สร้าง รพ.บางเสาธง 34,000,000 บาท สาธุ

สร้างโรงเรียนพระปริยัติวัดตากฟ้า นครสวรรค์ 20,300,000 บาท สาธุ

สร้างโรงอาหาร โรงเรียนสังฆราชา ลาดกระบัง 12,000,000 บาท สาธุ

สร้าง ห้องสมุด มธ ท่าพระจันทร์ 9,999,999 บาท สาธุ

สร้างกุฎิ วัดประสาทบุญญาวาส 25,000,000 บาท สาธุ

สร้างตึกสงฆ์อาพาท รพ.ลำพูน 3,000,000 บาท สาธุ

สร้าง รพ.สวนผึ้ง ราชบุรี 18,000,000 บาท สาธุ

สร้างห้องสมุด มจร.วังน้อย อยุธยา 75,000,000 บาท สาธุ

สร้างตึกสงฆ์อาพาท รพ.แม่อาย เชียงใหม่ 1,100,000 บาท สาธุ

สร้างอาคารเรียน โรงเรียนวินิตศึกษา ลพบุรี 45,000,000 บาท สาธุ

สร้างกุฏิสงฆ์ วัดจองคำ ลำปาง 1,000,000 บาท สาธุ

สร้างวัดปากน้ำ นิวซีแลนด์ 60,000,000 บาท สาธุ

สร้างอาคารเรียน วัดมะเกลือ จ.นครสวรรค์ 2,000,000 บาท สาธุ

สร้างวัดมงคลเทพมุนี 50,000,000 บาท สาธุ

ซื้อที่และสร้างอุโบสถวัดเขาหิน จ.สุพรรณบุรี 8,500,000 บาท สาธุ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 20:15 ×

กราบนอบน้อมสมเด็จด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 20:23 ×

กราบถวายกำลังใจและอนุโมทนาบุญด้วยครับ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 20:25 ×

กราบ กราบ กราบ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 20:26 ×

ขอกราบถวายกำลังใจแด่เจ้าประคุณสมเด็จ ฯ ด้วยความเคารพยิ่ง ... ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดไป ...

Reply
avatar
Nee nee
admin
19 เมษายน 2559 20:34 ×

กราบอุนุโมทนา และกราบถวายกำลังใจเข้าค้า
ขอสนับสนุนสมเด็จพระมหารัชมังคลาขารย์เป็นพระสังฆราชองค์ที่20ค่ะ เพราะคุณสมบัติพร้อม

Reply
avatar
scm
admin
19 เมษายน 2559 20:35 ×

...แง้มหน้ากาก "สตรีผู้ถือหอก"... https://www.facebook.com/ศิษย์ธรรมยุต-790947811035614/

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 20:36 ×

ขอกราบนอบน้อมถวายกำลังใจแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯด้วยความเคารพยิ่งเจ้าค่ะ และขอกราบอนุโมทนาบุญในบุญทุกๆ บุญของท่านด้วยเจ้าค่ะ *** ท่านได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดทั้งชีวิต***ขอให้บุญกุศลคุณงามความดีและบุญบารมีจงดลบรรดาลให้ท่านพ้นภัยอันตรายทั้งปวง... และขอให้ทุกส่วนสนับสนุนได้แต่งตั้งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 ด้วยเถิดเจ้าค่ะ...

Reply
avatar
Nee nee
admin
19 เมษายน 2559 20:37 ×

กราบอุนุโมทนา และกราบถวายกำลังใจเข้าค้า
ขอสนับสนุนสมเด็จพระมหารัชมังคลาขารย์เป็นพระสังฆราชองค์ที่20ค่ะ เพราะคุณสมบัติพร้อม

Reply
avatar
Nee nee
admin
19 เมษายน 2559 20:38 ×

กราบอุนุโมทนา และกราบถวายกำลังใจเข้าค้า
ขอสนับสนุนสมเด็จพระมหารัชมังคลาขารย์เป็นพระสังฆราชองค์ที่20ค่ะ เพราะคุณสมบัติพร้อม

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 20:41 ×

สาธุค่ะกราบน้อมถวายกำลังใจ ขอให้ท่านชนะมารเจ้าค่ะ

Reply
avatar
Lin Chia
admin
19 เมษายน 2559 20:47 ×

กราบนอบน้อมเหนือเศียรเกล้าแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูง หัวใจท่านยิ่งใหญ่ดุจพระโพธิสัตว์ ประกอบด้วยเมตตาธรรม เปี่ยมด้วยความกรุณาอุดมด้วยดวงปัญญาล้ำเลิศ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 20:51 ×

กราบถวายกำลังใจแด่หลวงพ่อสมเด็จคะ

Reply
avatar
Moo wawa
admin
19 เมษายน 2559 20:57 ×

กราบถวายกำลังใจแด่สมเด็จครับท่าน
กราบ กราบ กราบ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 21:02 ×

สาาธุๆๆกับเจ้าประคุณสมเด็จครั

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 21:04 ×

กราบถวายกำลังใจให้แด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำ ด้วยความเคารพและศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งเจ้าค่ะ ขอกราบอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 21:04 ×

เคารพกราบไหว้บุคคลที่ควรเคารพกราบไหว้เจ้าค่ะ ...สาธุ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 21:07 ×

ท่านเป็นผู้มีคุณธรรมและเมตตาเป็นที่ตั้ง ขอกราบแทบเท้าท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง และขอสนับสนุนท่านเจ้าประคุณฯท่านเป็นพระสังฆราชองค์ที่20ของราชอาณาจักรไทยค่ะ

Reply
avatar
Pojana CT
admin
19 เมษายน 2559 21:10 ×

สมเด็จท่านมีคุณธรรมสูงส่ง คนพาลก็พาลไปเรื่อย ไม่สามารถทำให้ท่านแปดเปื้อนได้ ท่านมีความบริสุทธิ์เห็นชัดๆอยู่ ขอกราบอนุโมทนาในบุญบารมีที่ท่านสั่งสมมาตลอด ขอให้ท่านปลอดภัยจากการมุ่งร้ายทำลายจากคนพาลทุกข้อกล่าวหา

Reply
avatar
gutle
admin
19 เมษายน 2559 21:24 ×

กราบท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ พระมหาเถระผู้ยิ่งใหญ่ เปี่ยมไปด้วยความเมตตา
พระผู้เป็นต้นบุญต้นแบบความดีงาม..

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 21:25 ×

ท่านเป็นปูชนียบุคคล ผู้ใดกล่าวล่วงเกิน จาบจ้วงท่าน จะเป็นวจีกรรม

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 21:28 ×

ใครจะทำอะไรทำไปเราก็มาสร้างบารมีต่อไปสมเด็จท่านก็ทำความดีทุกวันส่วนใครที่มาว่าสมเด็จท่านก็กรุณามองต้วเองก่อนนะ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 21:28 ×

ใครจะทำอะไรทำไปเราก็มาสร้างบารมีต่อไปสมเด็จท่านก็ทำความดีทุกวันส่วนใครที่มาว่าสมเด็จท่านก็กรุณามองต้วเองก่อนนะ

Reply
avatar
JUNYA K
admin
19 เมษายน 2559 21:32 ×

ขอกราบสรรเสริญเทิดคุณพระมหาเถระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดยิ่งตลอดระยะเวลา70กว่าพรรษาท่านทำคุณาประโยชน์ต่อพุทธศาสนา และบริจาคสร้างโรงพยาบาล โรงอาหาร โรงเอนกประสงค์ให้กับโรงเรียนต่างๆมากมาย..ขอเทิดทูลคุณธรรมนำ้ใจท่านที่เต็มเปี่ยมด้วยเมตตา

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 21:32 ×

กราบถวายกำลังใจท่านเจ้าประคุณสมเด็จนะเจ้าค่ะ เท่าที่ดิฉันเห็นกิจวัตรของท่าน ท่านก็ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องอะไร ท่านเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่พระสังฆราชมาโดยตลอด ท่านเป็นผู้มีศาสนกิจมากมาย เป็นพระผู้ใหญ่ที่น่าเคารพรักมากค่ะ วอนอย่าไปรบกวนอะไรท่านมากเลยนะคะ ท่านก็รู้ความจริงอยูเต็มอก จะหาเรื่องไปเพื่ออะไรค่ะ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 21:34 ×

กราบถวายกำลังใจให้ท่านสมเด็จวัดปากน้ำด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะ

Reply
avatar
star thebest
admin
19 เมษายน 2559 21:37 ×

ถูกต้องแล้ว อย่าไปยุ่งอย่าไปสนใจกับคนพาลเลย น่าสงสารคนพวกนี้ต้องหาเหตุ หาเกมส์มาเล่นรายวัน โกหกตัวเอง โกหกคนอื่น สุดท้ายต้องตามจำว่าโกหกอะไรไปแล้วบ้าง เพื่อที่จะไม่ให้ความผิดเข้าตัวเอง สุดท้ายก็พลาด คนโกหกโดยเข้าแล้ว

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 21:40 ×

กราบนมัสการสมเด็จพระมหานัชมังคลาจารย์
ท่านทรงเปี่ยมคุณธรรม เปี่ยมเมตตา ทรงเป็นแบบอย่างแก่พุทธบริษัทสี่
เห็นด้วยกับมติของ มส.ค่ะ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 21:41 ×

กราบนมัสการสมเด็จพระมหานัชมังคลาจารย์
ท่านทรงเปี่ยมคุณธรรม เปี่ยมเมตตา ทรงเป็นแบบอย่างแก่พุทธบริษัทสี่
เห็นด้วยกับมติของ มส.ค่ะ

Reply
avatar
cakeko 24
admin
19 เมษายน 2559 21:43 ×

กราบถวายกำลังใจค่ะ

Reply
avatar
Daov PK
admin
19 เมษายน 2559 21:54 ×

กราบ กราบ กราบ
พวกเรารักและเคารพท่านมากๆ ค่ะ

Reply
avatar
Daov PK
admin
19 เมษายน 2559 21:54 ×

กราบ กราบ กราบ
พวกเรารักและเคารพท่านมากๆ ค่ะ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 22:00 ×

ท่านเจ่าประคุณสมเด็จ สมเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความรู้สูงสุดของพระคือ"ปธ.9" ยิ่งใหญ่ด้วยพรรษา77พรรษา ยิ่งใหญ่ผู้รัตตัญูอายุยืน91ปี และยิ่งใหญ่ด้วยคุณธรรมต่างๆพร้อมประสบการณ์ทางธรรมมายาวนานครับ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 22:05 ×

กราบถวายกำลังใจท่านเจ้าคุณสมเด็จฯวัดปากน้ำภาษีเจริญเจ้าค่ะ(ท่านเมีป็นพระผู้ใหญ่ที่มีเมตตาธรรมสูงค่ะ)สาธุๆๆเจ้าค่ะ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 22:05 ×

กราบถวายกำลังใจท่านเจ้าคุณสมเด็จฯวัดปากน้ำภาษีเจริญเจ้าค่ะ(ท่านเมีป็นพระผู้ใหญ่ที่มีเมตตาธรรมสูงค่ะ)สาธุๆๆเจ้าค่ะ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 22:06 ×

พระที่ดีจริงหาใช่แค่คำพูด หากอยู่ที่การกระทำ กราบถวายกำลังใจแก่เจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำครับ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 22:07 ×

กราบเจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำด้วยความเคารพนอบน้อม ซาบซึ้งในคุณธรรม ความดี บุญบารมีของท่าน ที่แผ่ทั่วทุกสารทิศ สาธุ อนุโมทนาบุญเจ้าค่ะ

Reply
avatar
Aj Nawarat
admin
19 เมษายน 2559 22:45 ×

กราบถวายกำลังใจท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯเจ้าค่ะ กราบ กราบ กราบ

Reply
avatar
Aj Nawarat
admin
19 เมษายน 2559 22:46 ×

กราบถวายกำลังใจท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯเจ้าค่ะ กราบ กราบ กราบ

Reply
avatar
Lin Arunee
admin
19 เมษายน 2559 23:06 ×

กราบถวายกำลังใจสมเด็จฯวีดปากน้ำเจ้าค่ะ

Reply
avatar
Lin Arunee
admin
19 เมษายน 2559 23:06 ×

กราบถวายกำลังใจสมเด็จฯวีดปากน้ำเจ้าค่ะ

Reply
avatar
Niralayo
admin
19 เมษายน 2559 23:32 ×

สมณะ คือ ผู้สงบ สาธุ ๆ ๆ กราบท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 23:32 ×

กราบถวายกำลังใจและกราบบูชาที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จวัดปากน้ำที่มีพระเมตตาไม่คิดเอาโทษกับมารที่มาทำลายท่าน

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 23:33 ×

กราบถวายกำลังใจและกราบบูชาที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จวัดปากน้ำที่มีพระเมตตาไม่คิดเอาโทษกับมารที่มาทำลายท่าน

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 23:49 ×

ขอกราบนอบน้อมแทบเท้าเจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำ พระมหาเถระผู้มีคุณธรรมสูงยิ่งและเปี่ยมด้วยเมตตา ผู้เป็นแบบอย่างอันงดงามของมวลมนุษยชาติทั่วโลกค่ะ ปล่อยพวกถ่มน้ำลายรดฟ้าทำไปค่ะ ยังไงน้ำลายที่บ้วนออกมาก็ต้องตกลงมาปะทะหน้าตัวเอง กราบถวายกำลังใจแด่สมเด็จท่านค่ะ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 23:57 ×

กราบถวายกำลังใจแด่สมเด็จท่านเจ้าค่ะ

Reply
avatar
19 เมษายน 2559 23:58 ×

ขออานุภาพของคุณพระศรีรัตนตรัย กอรปกับผลบุญ
คุณความดีที่ เจ้าประคุณสมเด็จฯ สร้างไว้ให้พระ
ศาสนามากมายคณานับ จงดลบันดาลให้มีสุขภาพ
แข็งแรง อายุยิ่งยืนนาน ปราศจากภัยพาลเทอญ

Reply
avatar
20 เมษายน 2559 00:01 ×

ขออานุภาพของคุณพระศรีรัตนตรัย กอรปกับผลบุญ
คุณความดีที่ เจ้าประคุณสมเด็จฯ สร้างไว้ให้พระ
ศาสนามากมายคณานับ จงดลบันดาลให้มีสุขภาพ
แข็งแรง อายุยิ่งยืนนาน ปราศจากภัยพาลเทอญ

Reply
avatar
20 เมษายน 2559 00:03 ×

กราบถวายกำลังใจแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จด้วยเจ้าค่ะ

Reply
avatar
20 เมษายน 2559 00:06 ×

คนไทยทั้งแผ่นดินที่ได้รับความช่วยเหลือจากท่านย่อมรับรู้และซาบซึ้งในคุณความดีของท่าน ขอกราบอนุโมทนาในคุณความดีของท่านและขอยกย่องให้ท่านเป็นประมุขของคณะสงฆ์ไทยเจ้าคะ

Reply
avatar
20 เมษายน 2559 00:22 ×

ขอนอบน้อมกราบแทบเท้าเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ด้วยความเคารพและศรัทธาครับ

Reply
avatar
20 เมษายน 2559 00:29 ×

สมเด็จวัดปากน้ำท่านมีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา ท่านมีศีลาจารวัตรที่งดงาม ท่านเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีงาม กราบแทบเท้ากราบอนุโมทนาบุญมาด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะ

Reply
avatar
20 เมษายน 2559 01:08 ×

ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ ที่คนพาลสร้างสถานการณ์ขึ้นมา

กราบอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

Reply
avatar
20 เมษายน 2559 01:08 ×

ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ ที่คนพาลสร้างสถานการณ์ขึ้นมา

กราบอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
20 เมษายน 2559 01:16 ×

กราบอนุโมทนาเจ้าค่ะ. สมเด็จท่านมีแต่ความเมตตาต่อสัตว์โลกเสมอ. ขอให้คนพาลจงแพ้บารมีของท่านดว้ยเทอญ

Reply
avatar
20 เมษายน 2559 01:21 ×

จริงแสนจริงค่ะ ท่านเป็นบุคคลที่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง ที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชองค์ต่อไป

Reply
avatar
katungkating
admin
20 เมษายน 2559 01:24 ×

สาธุเจ้าค่ะ

Reply
avatar
katungkating
admin
20 เมษายน 2559 01:25 ×

สาธุเจ้าค่ะ

Reply
avatar
20 เมษายน 2559 01:25 ×

ซาบซึ้งในมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
ที่มีเมตตา...สร้างศาสนสถาน
...สร้างสาธารณประโยชน์
...สร้างประเพณีอันดีงามไว้ให้ลูกหลานชาวพุทธนำมาใช้เป็นต้นแบบต้นบุญ..สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา...สืบไป
...กราบอนุโมทนาบุญ
...กราบถวายกำลังใจ
...ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง...เจ้าค่ะ

Reply
avatar
20 เมษายน 2559 01:31 ×

จริงแสนจริงค่ะ ท่านเป็นบุคคลที่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง ที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ต่อไป ขอน้อมกราบบูชาด้วยความเคารพยิ่ง

Reply
avatar
Sun Sun
admin
20 เมษายน 2559 01:36 ×

ขอนอบน้อมแด่เจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้าด้วยความเคารพอย่างสูง ขอให้ท่านพ้นภัยจากคนพาลและการกล่าวร้ายด้วยเทอญ

Reply
avatar
20 เมษายน 2559 01:44 ×

กราบถวายกำลังใจแด่ท่านเจ้าประคุณสมเดจฯเป็นอยางสูงเจ้าค่ะ

Reply
avatar
20 เมษายน 2559 01:45 ×

กราบถวายกำลังใจแด่ท่านเจ้าประคุณสมเดจฯเป็นอยางสูงเจ้าค่ะ

Reply
avatar
20 เมษายน 2559 01:51 ×

กราบถวายกำลังใจองค์สมเด็จวัดปากน้ำ ท่านยืนหยัดในคุณธรรมความดีเสมอมา

Reply
avatar
20 เมษายน 2559 01:54 ×

กราบถวายกำลังใจองค์สมเด็จวัดปากน้ำ ท่านยืนหยัดในคุณธรรมความดีเสมอมา

Reply
avatar
20 เมษายน 2559 01:56 ×

ขอกราบแทบเท้า พระเดชพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ด้วยความเคารพอย่างสูง

ท่านเป็นตัวอย่างของผู้ที่ปิดทองหลังพระ ด้วยความดีที่ทุ่มเททำอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันด้วยระยะเวลาที่ยาวนาน ทำให้ทองที่ปิดหลังพระนั้น เต็มเปี่ยมทั่วทั้งพุทธปฏิมากร ให้ชาวโลกทั้งหลายได้ประจักษ์ในคุณงามความดีของท่าน ขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะ

สาธุๆๆ

Reply
avatar
20 เมษายน 2559 02:13 ×

กราบนมัสการหลวงพ่อท่านเจ้าประคุณอยู่เป็นมิ่งขวัญให้แก่พระพุทธศาสนาตราบนานเท่านานเจ้าค่ะ

Reply
avatar
20 เมษายน 2559 02:27 ×

กราบถวายกำลังใจเจ้าประคุณสมเด็จ ช่วง ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ

Reply
avatar
20 เมษายน 2559 03:13 ×

กราบถวายกำลังใจให้สมเด็จช่วง สาธุ

Reply
avatar
20 เมษายน 2559 03:35 ×

กราบแทบเท้า ด้วยความเคารพศรัทธาอย่างยิ่งเจ้าค่ะ แค่รอยยิ้มก็เต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตา ไม่ใช่รอยยิ้มประหาร 555

Reply
avatar
20 เมษายน 2559 03:56 ×

ขอกราบนอบน้อมถวายกำลังใจแด่สมเด็จวัดปากน้ำเจ้าค่ะ ขอสนับสนุนหลวงพ่อขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่20 เจ้าค่ะ

Reply
avatar
20 เมษายน 2559 04:13 ×

น้อมกราบถวายกำลังใจเจ้าค่ะ ขอให้คนพาลแพ้ภัยในเร็ววัน

Reply
avatar
20 เมษายน 2559 04:41 ×

ขอกราบนมัสการ และกราบถวายกำลังใจแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ ... สาธุ ☺

Reply
avatar
20 เมษายน 2559 04:52 ×

กราบถวายกำลังใจแด่สมเด็จเจ้าประคุณวัดปากน้ำ
กราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าคะ

Reply
avatar
20 เมษายน 2559 04:53 ×

กราบถวายกำลังใจแด่สมเด็จเจ้าประคุณวัดปากน้ำ
กราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าคะ

Reply
avatar
Vichit Chin
admin
20 เมษายน 2559 06:40 ×

ขอนอบน้อมกราบแทบเท้าเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ด้วยความเคารพและศรัทธาที่เลื่อมใสอย่างยิ่งครับ

Reply
avatar
nattawut new
admin
20 เมษายน 2559 06:56 ×

ยอดมากครับ กราบแทบเท้าครับ

Reply
avatar
20 เมษายน 2559 07:27 ×

น้อมกราบอนุโมทนาบุญทุกๆบุญเลยนะเจ้าค่ะ ปลื้มๆที่สุดเลยเจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
20 เมษายน 2559 08:04 ×

สาธุค่ะ ท่านเหมาะสมที่จะเป็นสมเด็จพระสังฆราช ผู้เป็นประมุขสงฆ์โดยแท้ค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
20 เมษายน 2559 08:04 ×

สาธุค่ะ ท่านเหมาะสมที่จะเป็นสมเด็จพระสังฆราช ผู้เป็นประมุขสงฆ์โดยแท้ค่ะ

Reply
avatar
yupin Dhamma
admin
20 เมษายน 2559 08:13 ×

ท่านทำแต่คุณความดี สาธุค่ะ

Reply
avatar
20 เมษายน 2559 11:14 ×

กราบนอบน้อมท่านเจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำด้วยความ
เคารพยิ่ง

Reply
avatar
20 เมษายน 2559 18:39 ×

กราบถวาย กำลังใจแด่เจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำ ด้วยความเคารพอย่างสูง ขอสนับสนุนมติมส. แต่งตั้งท่านเจ้าประคุณ วัดปากน้ำเป็นสมเด็จสังฆราชองค์ที่ 20

Reply
avatar
31 กรกฎาคม 2559 20:30 ×

ท่านเป็นพระเถระที่น่าเคารพยิ่ง

Reply
avatar
Vichit Chin
admin
31 กรกฎาคม 2559 20:35 ×

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จท่านมีความเมตตามาก ใครจะมาว่าร้าย หรือให้ร้ายท่านนั้น ท่านก็ยังให้อภัยตลอด ท่านไม่ให้โต้ตอบเลย แล้วจะหาพระผู้ใหญ่ที่ดีๆอย่างนี้ได้อีกที่ไหน เรามาช่วยการปกป้องท่านจากคนพาลกันดีกว่า

Reply
avatar
31 กรกฎาคม 2559 20:51 ×

กราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณเบอร์ลินค่ะ และขอกราบถวายกำลังใจแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จช่วงด้วยค่ะ

Reply
avatar
31 กรกฎาคม 2559 20:53 ×

กราบถวายกำลังใจ ท่านสมเด็จเจ้าค่ะ น้ำพระทัยท่านงดงามจริงๆเจ้าค่ะ ท่านตอบแทนเหล่าคนพาล เปรียบประดุจ แก่นจันทร์ตอบแทนคมขวานด้วยกลิ่นหอม ฉะนั้นเลยเจ้าค่ะ

Reply
avatar
31 กรกฎาคม 2559 20:54 ×

กราบถวายกำลังใจแด่สมเด็จท่านเจ้าค่ะ

Reply
avatar
MeiMei Tan
admin
31 กรกฎาคม 2559 20:55 ×

สาธุๆๆค่ะ
อ่านแล้วปลื้ม...สงสารแต่ก็คนที่มาคิดร้ายกับท่านนี้สิอนาคตคงไม่สู้ดี

Reply
avatar
PHRA NUNTHA
admin
31 กรกฎาคม 2559 21:06 ×

ขอกราบนอบน้อมแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

Reply
avatar
31 กรกฎาคม 2559 21:08 ×

สมเด็จวัดปากน้ำท่านเป็นคนน่าเคารพกราบไหว้จริงๆปากกับใจท่านตรงกัน เพราะหัวใจท่านมีแต่ให้ ทำไมนะคนถึงมีคนจ้องทำร้ายท่านได้ลงคอ

Reply
avatar
31 กรกฎาคม 2559 21:26 ×

กราบถวายกำลังใจเจ้าประคุณสมเด๊จค่ะ

Reply
avatar
31 กรกฎาคม 2559 21:26 ×

กราบถวายกำลังใจเจ้าประคุณสมเด๊จค่ะ

Reply
avatar
31 กรกฎาคม 2559 22:14 ×

น้อมกราบถวายกำลังใจเจ้าค่ะ

Reply
avatar
31 กรกฎาคม 2559 22:16 ×

กราบถวายกำลังใจสมเด็จวัดปากน้ำเจ้าค่ะ

Reply
avatar
31 กรกฎาคม 2559 22:17 ×

กราบถวายกำลังใจสมเด็จวัดปากน้ำเจ้าค่ะ

Reply
avatar
31 กรกฎาคม 2559 22:29 ×

ท่านมีเมตตาจริงๆๆค่ะ

Reply
avatar
31 กรกฎาคม 2559 22:40 ×

หัวใจท่านน่ากราบจริงๆเจ้าค่ะ

Reply
avatar
31 กรกฎาคม 2559 22:55 ×

สนับสนุนสมเด็จช่วงเป็นสังฆราชครับ

Reply
avatar
31 กรกฎาคม 2559 23:29 ×

ขอสนับสนุนท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯวัดปากน้ำเป็นพระสังฆราช ไม่มีใครเหมาะเท่าท่านแล้ว

Reply
avatar
Chao Chainat
admin
31 กรกฎาคม 2559 23:33 ×

ชอสนับสนุนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เป็นสมเด็จพระสังฆราชค่ะ

Reply
avatar
31 กรกฎาคม 2559 23:35 ×


พระเดชพระคุณสมเด็จฯมีแต่จิตเมตตา ให้อภัยทุกคนเสมอ

Reply
avatar
31 กรกฎาคม 2559 23:48 ×

ผู้ที่มีความดีมากมายเป็นภูเขาย่อมไม่มีอะไรที่สามารถปิดบังได้

Reply
avatar
31 กรกฎาคม 2559 23:49 ×

กราบถวายกำลังใจเจ้าประคุณสมเด็จครับ

Reply
avatar
mai
admin
1 สิงหาคม 2559 00:07 ×

เพียงเพื่อไม่ต้องการให้ท่านเป็นพระสังฆราช ทำกันได้ขนาดนี้เลยเหรอ ขบวนการยุติธรรมบิดเบี้ยวไปหมด แถมสื่อไร้จรรยาบรรณบางฉบับประโคมข่าวกระแสให้หนักขึ้น เขียนโดยไม่พิจารณาความเป็นจริง น่าเศร้าใจประเทศไทย หยุดเพื่อตัวท่านเองและครอบครัวของท่าน ...ทำกับพระกรรมหนักมากชีวิตจะไม่เจริญ ตายไปก็ตกนรกขุมลึกเป็นเวลายาวนานจะเชื่อตอนเป็นหรือจะเห็นตอนตาย ถึงตอนนั้นมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว

Reply
avatar
nang nual
admin
1 สิงหาคม 2559 00:34 ×

จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมไม่หวั่นไหวในโลกธรรม8

Reply
avatar
nang nual
admin
1 สิงหาคม 2559 00:35 ×

จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมไม่หวั่นไหวในโลกธรรม8

Reply
avatar
1 สิงหาคม 2559 00:55 ×

กราบถวายกำลังใจสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กราบแทบเท้า เจ้าค่ะ วลีสั้นๆ แต่พรุสุวิทย์อิสระ คงไม่รู้จะเอาหน้าไว้ที่ไหนนะคะ รีบๆมาขอขมา สมเด็จวัดปากน้ำ ด่วน ๆ นะคะ กรรมหนักมากกกกก น่ากลัวค่ะ

Reply
avatar
1 สิงหาคม 2559 00:56 ×

กราบถวายกำลังใจสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กราบแทบเท้า เจ้าค่ะ วลีสั้นๆ แต่พรุสุวิทย์อิสระ คงไม่รู้จะเอาหน้าไว้ที่ไหนนะคะ รีบๆมาขอขมา สมเด็จวัดปากน้ำ ด่วน ๆ นะคะ กรรมหนักมากกกกก น่ากลัวค่ะ

Reply
avatar
1 สิงหาคม 2559 01:01 ×

สมเด็จท่านสมเป็นพระดีพระแท้..พระดีที่ทรงคุณอันประเสริฐ..พระแท้ที่เป็นความภาคภูมิใจในพวกเราชาวพุทธแท้ๆ..ส่วนคนพาลคงไม่ชอบเห็นคนดีทำดีเพราะคนพาลไม่ยกย่อวสรรเสริญคนดีอยู่แล้วนี่

Reply
avatar
1 สิงหาคม 2559 02:10 ×

ขอกราบนอบน้อมเจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำด้วยความเคารพยิ่งค่ะและกราบถวายกำลังใจด้วยใจใส ๆๆๆ ค่ะ

Reply
avatar
1 สิงหาคม 2559 02:20 ×

กราบแทบเท้ากราบถวายกำลังใจหลวงพ่อสมเด็จวัดปากน้ำมาด้วยความเคารพเจ้าค่ะ

Reply
avatar
Sasha Tml
admin
1 สิงหาคม 2559 02:22 ×

น่าเห็นใจคนที่คิดไม่ดีกับพระผู้ทรงคุณธรรมอย่างท่านเพราะกฎแห่งกรรมนั้นมีจริง

Reply
avatar
Lin Chia
admin
1 สิงหาคม 2559 02:28 ×

เห็นการกระทำที่ย่ำยีพระพุทธศาสนา ทำร้ายพระผู้ใหญ่ผู้ทรงคุณธรรมแล้ว ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจาก คนดีชอบหอบวาสนา คนบ้านั้นชอบหอบฟาง แต่คนชั่วนั้นชอบหอบไฟ ไม่ใช่ไฟธรรมดาด้วยนะ ไฟนรกโลกันต์ทีเดียวเชียว

Reply
avatar
1 สิงหาคม 2559 02:35 ×

สมเด็จ ท่านมีคุณธรรม ที่งดงาม
ท่านมีความเมตตา เเม้ต่อคนที่ประทุษร้ายต่อท่าน
ท่่านยังไม่อยากต่อความ
เพราะรู้ว่า จะยิ่งทำให่้เขาสร้างกรรมหนักขึ้นไปอีก

Reply
avatar
«เก่าที่สุด   ‹เก่ากว่า   201 – 400 จาก 417   ใหม่กว่า›   ใหม่ที่สุด»