ต่อต้านตักบาตร ตอกลิ่มสังคมไทย ทิ้งพระสงฆ์ใต้ตายโดดเดี่ยวในอดีต ..

เราไม่เคยลืมหรอกว่า
แผ่นดินตรงนี้..บรรพบุรุษ
ของพวกเราเป็นชาวพุทธ

 

วันนี้..

เรากำลังเคยชินกับเสียงระเบิด
จนจำไม่ได้ว่าผู้บริสุทธิ์ 
บาดเจ็บล้มตายมาแล้วกี่คน..?


วันข้างหน้า

เรารู้ว่าคนสิ้นลมหายใจ
ยังไม่ใช่คนสุดท้าย 
เพราะเมื่อสงครามยังไม่จบ 
ก็อย่าพึ่งนับศพทหารเมื่อเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
คือ นราธิวาส ยะลา และปัตตานี

ทวีความรุนแรงจนเป็นเหตุให้
พระภิกษุสงฆ์ได้รับอันตราย 
และมีความยากลำบาก
ในการปฏิบัติศาสนกิจ

ซึ่งส่งผลกระทบต่อขวัญและ
กำลังใจของชาวพุทธในพื้นที่
เป็นอย่างมากด้วยเหตุนี้ .. 

พระเดชพระคุณ
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)
ประธานมูลนิธิธรรมกาย


จึงริเริ่มเชิญชวนพุทธบริษัท 4 
ทั่วประเทศและทั่วโลก
ให้มาร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรม
แด่วัดทุกวัดเริ่มตั้งแต่ 3 จังหวัด
แล้วเพิ่มขึ้นเป็น 4 จังหวัดภาคใต้
ตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2548
เป็นประจำทุกๆ เดือนไม่เคยเว้น


ผ่านโครงการตักบาตรพระ 77 จังหวัด
ทุกวัดทั่วไทย กว่าทศวรรษแล้ว 
ที่น้ำใจชาวไทยพุทธทั่วประเทศ
ได้สืบต่อลมหายใจให้พระพุทธศาสนา
ใน 4 จังหวัดชายแดนใต้


พระครูสุทธิธรรมานุศาสก์ 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ
เจ้าคณะอำเภอบันนังสตา  
จังหวัดยะลา

คนไม่อยู่ในพื้นที่ไม่มีทางรู้
การทำปฏิบัติศาสนกิจยากลำบาก
พระออกมาบิณฑบาตมีบางวัด
บางพื้นที่ออกบิณฑบาตไม่ได้ 
ต้องอาศัยญาติโยมนำอาหาร
มาถวายที่วัด

ถ้าใจแม่แน่จริง ไม่พร้อมตาย!

อย่ามาอยู่เลยในจังหวัดยะลา
ปัตตานี และนราธิวาส

การตักบาตรเพี่อช่วยเหลือพระ
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เป็นเรืองดีที่ ที่คนได้ทำบุญทั้งประเทศ
แต่ยังมีผู้ไม่หวังดีเอาเรื่องอื่น
เป็นเงื่อนไขกีดขวางการทำบุญเกิด
การต่อต้านกันเอง

ชวนโยมตักบาตรไม่ดีตรงไหน?
ขัดขวางไปเพื่ออะไร?
อยากจะฝากพวกต่อต้าน
ถ้าพายไม่ได้ ก็อย่าเอาเท้าราน้ำ
ถ้าไม่สนับสนุนก็ให้เฉยๆ
ไม่ใช่ไปขัดขวาง นึกถึงความตายไว้บ้าง..


พระครูวิเชียร กิติคุณ

เจ้าคณะอำเภอรามัญ 
จังหวัดยะลา

ข้าวสารอาหารแห้งนั้นช่วยได้มาก
เพราะข้าวสารเมื่อได้มาแล้ว
ก็กลายมาเป็นข้าวสุก
นำมาเป็นภัตตาหารถวายพระได้

ช่วงนี้บวชเณรภาคฤดูร้อน
ต้องใช้ข้าวสารจำนวนมาก
และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ต้องใช้ข้าวสารอาหารแห้งมาเลี้ยง
ชาวบ้านชาวพุทธที่อยู่ใกล้วัด
ลดภาระให้กับชาวไทยพุทธรอบวัด
ได้ด้วย

โครงการตักบาตรของวัดพระธรรมกาย
ไม่ได้เอาหน้าตา โยมส่วนหนึ่งที่ไป
ขัดขวางการจัดตักบาตร 

ในบางจังหวัดนี่ขนาดบางพื้นที่
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
คนต่างศาสนาโดยเฉพาะคนที่นับถือ
ศาสนาอิสลามยังให้เกียรติยังช่วย
ไปรับไปส่งพระรักษาความปลอดภัย
ให้กับวัดด้วย

ทำไมคนไทยพุทธต้องมาขัดขวาง
พระใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
กับ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา
อยู่เพี่อรักษาพื้นที่

โยมที่มาขัดขวางการตักบาตร
ก็เท่ากับการขัดขวางพระพุทธศาสนา
อาตมาขอบิณฑบาต มันเป็นบาป
มันเป็นการสร้างความแตกแยก.!


พระสี  ธมมฺสีลธโร

วัดลำพะยา อำเภอเมือง 
จังหวัดยะลา

จากเหตุการณ์ไม่สงบที่ผ่านมาอาตมา
ได้รับผลกระทบเคยโดนไล่ลงจากรถตู้
โดยสารแล้วเขาให้ผู้หญิงขึ้นมานั่งแทน
เกิดความระหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลา
ความปลอดภัยไม่มีเวลาออกไปสวดมนต์
ข้างนอกจะไปแบบเปิดเผยไม่ได้ต้อง
นั่งในรถอย่างมิดชิด เพื่อไม่ให้ใครเขาเห็น

ส่วนข้าวสารอาหารแห้งของหลวงพ่อ
ธัมมชโยที่ส่งมาให้นั้นมีประโยชน์มากมาย
เพราะนำมาเลี้ยงพระที่ออกมาบิณฑบาต
ไม่ได้พระที่พิการที่ออกมาบิณฑบาตไม่ได้
มีงานบุญอะไร ก็เอาข้าวสารอาหารแห้ง
นำมาเลี้ยงชาวบ้าน ..

อย่างช่วงนี้มีโครงการบวชสามเณรก็
เอาข้าวสารอาหารแห้งที่หลวงพ่อธัมมชโย
ส่งมาเลี้ยงสามเณรถึงทุกวันนี้

โครงการตักบาตรพระนั้น 
อยากให้มีเพราะพระเดือดร้อน  
อย่าไปต่อต้านกันเลยเราเป็นลูก
พระพุทธเจ้าองค์เดียวกัน
อย่าไปขัดขวางกันเลย

ต้องปรองดองอนุโลมกันได้ 
อย่าให้มีการขัดแย้งการทะเลาะวิวาท 
ไม่ว่าจะอยู่ภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะออก ภาคใต้

เมื่อภาคไหนเดือดร้อน เราก็

ช่วยเหลือกันได้อย่าไปเบียดเบียนกัน
ต่อต้านกันเลย!


พระปลัดวิศาล วิสารโท

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน 
พระอารามหลวง
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ
เมืองยะลา

ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
โดยเฉพาะจังหวัดยะลา พระภิกษุสามเณร
ออกไปบิณฑบาตได้ยากลำบาก
เพราะว่าญาติโยมออกมาใส่บาตรน้อย

โดยเฉพาะวัดที่อยู่นอกเขต
อำเภอเมือง บิณฑบาตไม่ได้ 
ก็ได้ใช้ข้าวสารอาหารแห้ง
ประทังชีวิต ได้แก่วัดที่อยู่แถว
ใกล้ภูเขา

เช่น อำเภอรามัญ  อำเภอธารโต
อำเภอบันนังสตา  อำเภอยะหา
หนักมาก จะหาซื้ออาหารลำบากมาก 

ก็ได้ข้าวสารอาหารแห้ง
ของทางวัดพระธรรมกายที่จัดตักบาตร
ส่งมาช่วยเหลือส่วนโครงการตักบาตรนั้น
ถ้าประชาชนเขาเลื่อมใสศรัทธา
ก็อยากจะให้มาร่วมกันตักบาตรช่วยเหลือ
วัดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
อยากจะให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

สำหรับคนที่ออกมาต่อต้านโครงการ
ตักบาตรนั้น อยากให้มาอยู่ในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ดู
แล้วเอาลูกหลานมาบวชด้วย
จะได้รู้ว่ามีสภาพเป็นอย่างไร 
มีความอัตคัดอย่างไร !


เจ้าคณะอำเภอเมืองยะลา

จากเหตุการณ์ไม่สงบ
มีพระโดนยิงมรณภาพไปหลายรูป
ข้าวสารอาหารแห้งที่นำมาถวายวัด
เมื่อได้รับมาแล้วก็เอามาก็แจกจ่ายต่อ 
พระที่บิณฑบาตไม่ได้
ก็อาศัยสิ่งเหล่านี้ยังชีพให้อยู่รอด
ส่วนโครงการตักบาตรเป็นสิ่งที่ดี
เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธ 

ศาสนาพุทธต้องมีการตักบาตร
ส่วนผู้ที่มีออกมา คัดค้านการตักบาตร
เขาต้องการให้
ศาสนาพุทธล่มใช่ไหม?

อยากให้ศาสนาพุทธ 
หมดไปใช่ไหม ?

ถ้าหากศาสนาพุทธไม่มี
การตักบาตรก็คือจบ
ลองประกาศไปเลยว่า
ห้ามตักบาตรทั่วประเทศ
ดูสิว่าศาสนาพุทธจะล่มไหม ?นี่คือภาพความสามัคคีมีน้ำใจ
ของพุทธบุตรที่มาเป็นตัวแทนพระ
4 จังหวัดภาคใต้เพื่อรักษาศรัทธาสาธุชน

ข้าวของทุกชิ้นมาจากก็เคารพ 
จบเหนือหัวก่อนใส่บาตร
เพราะเทิดทูนหัวใจอันสูงส่ง
ที่ท่านหยัดสู้ธำรงรักษา
พระพุทธศาสนา
อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน 
อาหารที่ส่งไปจึงมีความห่วงใย
และกำลังใจเติมลงไปจนเต็มถุง
ยิ่งต่อต้านยิ่งทำให้เราจับมือกัน
แน่นขึ้นอุปสรรคที่เอามาขวาง
คือขนมหวานของคนที่มีอุดมการณ์
หล่อเลี้ยงหัวใจ

โปรดอย่าล้อเล่นกับศรัทธาบริสุทธิ์
ของชาวพุทธพันธุ์แท้
เพราะเราจะแปรเปลี่ยนอุปสรรค
ให้เป็นคมปัญญาเพื่อรักษาธรรม
ของพระพุทธองค์

เช่นเดียวกับพระภิกษุชายแดนใต้
ทุกรูปที่ท่านยอมสละเลือดเนื้อชีวิต
เพื่อรักษาวัดและผ้ากาสวพัสตร์
ที่ครองกาย.!


เรียบเรียงโดย คนธรรมรำพันขอบคุณภาพประกอบ
จาก alittlebuddha ,www.dmc.tv,
และเจ้าของภาพจากเวปไซต์ข่าว
Previous
Next Post »

207 ความคิดเห็น

Click here for ความคิดเห็น «เก่าที่สุด   ‹เก่ากว่า   1 – 200 จาก 207   ใหม่กว่า›   ใหม่ที่สุด»
Unknown
admin
13 เมษายน 2559 00:58 ×

ดี-ชั่ว แยกไม่ออก

สมัยนี้ คนมีอำนาจเขาแยกไม่ออกแล้วหรือว่าอันไหนดี อันไหนชั่ว อันไหนเกิดประโยชน์ อันไหนเกิดโทษ

พระพุทธเจ้าท่านถึงย้ำหนักแน่นว่า อย่าตั้งคนชั่วเป็นผู้นำ (เหตุแห่งความเจริญ) ถ้าตั้งก็จะเห็นได้จากปัจจุบัน

อย่าหาว่าหลวงพี่สอนนะ ต่อไปจะไม่มีไรกินนะ

Reply
avatar
Unknown
admin
13 เมษายน 2559 01:04 ×

ปลื้ม..ใจ ที่ชาวพุทธดีดีมีหัวใจรักพระพุทธศาสนากว่า90%ช่วยกันสนับสนุนโครงการตักบาตรทั่วไทยรวม3จังหวัดภาคใต้..มีเพียงกลุ่มเล็กๆเพียง1%มาขัดขวาง. ไม่เข้าใจ สื่อกลับให้ความสนใจสนับสนุน ผู้ขัดขวางมาทำลายศรัทธาของชาวพุทธทำไม พวกนี้บาปหนักมากๆ

Reply
avatar
Unknown
admin
13 เมษายน 2559 02:04 ×

อ่านแล้วก็เศร้าใจ / แต่เราก็จะทำความดีกันต่อไป พวกนี้มาแล้วก็ไป แต่เรายังอยู่ความดีกันต่อไป

Reply
avatar
Unknown
admin
13 เมษายน 2559 02:55 ×

ต่อให้ใครมาขัดขวางแค่ใหน เราชาวพุทธบริษัท4 ก็จะไม่ปล่อยให้สงฆ์ต้องสู้อยู่โดยลำพัง เขาขัดขวางอีกที่ เราก็มาจัดอีกที่ค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
13 เมษายน 2559 02:56 ×

ต่อให้ใครมาขัดขวางแค่ใหน เราชาวพุทธบริษัท4 ก็จะไม่ปล่อยให้สงฆ์ต้องสู้อยู่โดยลำพัง เขาขัดขวางอีกที่ เราก็มาจัดอีกที่ค่ะ

Reply
avatar
13 เมษายน 2559 03:01 ×

คนขัดขวางเขาเอาอะไรคิดนะสงสัยเป็นคนไม่มีหัวแน่เลยหัวเป็นที่อยู่ของสมองไม่มีหัวคิดคือคนหัวขาดเขาคือคนตายที่ตายจากความดีตายจากพระพุทธศาสนาความวิบัติจะเจริญในหมู่ของเขา

Reply
avatar
Unknown
admin
13 เมษายน 2559 03:29 ×

ยังไม่เห็นรัฐบาลชุดนี้จับโจรใต้ได้สักคน

Reply
avatar
llll
admin
13 เมษายน 2559 05:14 ×

สนับสนุนงานจัดตักบาตร เต็มที่ครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
13 เมษายน 2559 05:20 ×

เศร้ามากเลย

Reply
avatar
Unknown
admin
13 เมษายน 2559 06:58 ×

ใจคับแคบ เอาความคิดตนเป็นใหญ่ เจตนาคืออะไรชาวพุทธควรรู้ พระสงฆ์ถูกเบียดเบียนหนัก
สถานการณ์อย่างนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ห้ามคนทำความดี

Reply
avatar
Unknown
admin
13 เมษายน 2559 06:58 ×

ใจคับแคบ เอาความคิดตนเป็นใหญ่ เจตนาคืออะไรชาวพุทธควรรู้ พระสงฆ์ถูกเบียดเบียนหนัก
สถานการณ์อย่างนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ห้ามคนทำความดี

Reply
avatar
Unknown
admin
13 เมษายน 2559 07:11 ×

มีบุคคลผู้ชี้นำคนอื่นให้ทำความชั่วไม่กี่คนเจ้าค่ะ เราต้องต่อสู้ต่อไปเพื่อให้คนทั่วไปเห็นคุณค่าของการให้ เพื่อสังคมลูกหลานที่ดีต่อไป ไม่งั้นสวรรค์ร้างแน่นอน

Reply
avatar
Unknown
admin
13 เมษายน 2559 07:11 ×

มีบุคคลผู้ชี้นำคนอื่นให้ทำความชั่วไม่กี่คนเจ้าค่ะ เราต้องต่อสู้ต่อไปเพื่อให้คนทั่วไปเห็นคุณค่าของการให้ เพื่อสังคมลูกหลานที่ดีต่อไป ไม่งั้นสวรรค์ร้างแน่นอน

Reply
avatar
Unknown
admin
13 เมษายน 2559 18:31 ×

พุทธบริษัท๔ ต้องค้ำจุนพระพุทธศาสนา ถึงเวลาที่เราจะต้องร่วมมือกันอย่าทะเลาะอิจฉากันเอง ถึงแม้ใครจะไม่ช่วยเรา แต่เราต้องรักกันไว้ ช่วยเหลือกัน อย่าให้ต่างศาสนิกชนหัวเราะเราได้ เพราะเราลูกพ่อเดียวกัน

Reply
avatar
Unknown
admin
13 เมษายน 2559 20:02 ×

ฝ่ายต่อต้านหน้ามืดตามัวแยกเเยะไมีออกว่าอะไรคือความดี อะไรคือความชั่ว ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองนี้ก็เมาในอำนาจ คิดไปถึงว่าการทำบุญตักบาตรเป็นภัยต่อสังคม(เอาสมองส่วนไหนคิดนะเนี่ย) การทำบุญตักบาตร มีมาแต่โบราณกาล ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษพาเราทำมาสืบจนถึงปัจจุบันนี้.

Reply
avatar
Unknown
admin
13 เมษายน 2559 21:01 ×

เมื่อไม่สั่งสมความรู้อันเป็นประโยชน์ ธรรมย่อมไม่เกิด เมื่อธรรมไม่เกิดในกมลสันดาน คนพาลจึงเที่ยวกระทำกรรมชั่วเพราะความไม่รู้ บ่อเกิดหรือต้นเหตุเกิดจากความไม่รู้ ไม่รู้แล้วตะบี้ตะบันดึงดันว่าตัวรู้ สรุปผลคือย่อยยับอัปปางกันทั้งหมด

Reply
avatar
vsave
admin
13 เมษายน 2559 21:35 ×

เป็นบทความที่ดีสะท้อนความจริงได้ดีมากเลยค่ะ

อยากให้ เข้ามาอ่านกันเยอะ ๆ

(ขออนุญาต นำรูปไปใช้ นะคะ หากไม่ได้ รบกวนแจ้งด้วย ขอบคุณค่ะ)

Reply
avatar
Unknown
admin
13 เมษายน 2559 23:46 ×

อันตราย ย่อมเป็นอันตราย ต่อผู้ที่ทำอันตราย กับผู้ที่ไม่เป็นอันตราย...คำของพระเทพญาณมหามุนี...คงจะได้เห็นกันเร็วๆ นี้ ไม่ต้องมีใครไปทำอะไรเลย เพราะเขาได้ทำตัวเองออกแบบเองไปเรียบร้อยแล้ว...

Reply
avatar
Unknown
admin
13 เมษายน 2559 23:46 ×

อันตราย ย่อมเป็นอันตราย ต่อผู้ที่ทำอันตราย กับผู้ที่ไม่เป็นอันตราย...คำของพระเทพญาณมหามุนี...คงจะได้เห็นกันเร็วๆ นี้ ไม่ต้องมีใครไปทำอะไรเลย เพราะเขาได้ทำตัวเองออกแบบเองไปเรียบร้อยแล้ว...

Reply
avatar
14 เมษายน 2559 04:12 ×

ยินดีอย่างยิ่งได้เลยครับ

Reply
avatar
14 เมษายน 2559 05:00 ×

เกิดบนแผ่นดินเดียวกัน
คนไทยเหมือนกัน
แต่จะมาเข่นฆ่ากันทำไม
ชีวิตหนึ่งเกิดมาแล้ว
มีคุณค่ามากแค่ไหน?
ใครๆก็รักชีวิตตัวเองทั้งนั้น
จะเข่นฆ่ากันเพื่ออะไร?

Reply
avatar
gumm
admin
14 เมษายน 2559 05:00 ×

ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ก็ไม่เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริง เกิดอะไรขึ้นมากมาย รัฐบาลเองก็ยังเยียวยาไม่ถึง!!!

Reply
avatar
gumm
admin
14 เมษายน 2559 05:01 ×

ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ก็ไม่เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริง เกิดอะไรขึ้นมากมาย รัฐบาลเองก็ยังเยียวยาไม่ถึง!!!

Reply
avatar
14 เมษายน 2559 05:02 ×

พระพุทธศาสนาในอินเดียค่อยๆเสื่อมลง เนื่องจากมีการบ่อนทำลายจากคนในชาติ และภัยรุกรานภายนอก ตอนนี้ประเทศไทยกำลังจะเป็นแบบนั้น ถ้าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเห็นว่าการจัดกิจกรรมทางพุทธ เช่น ตักบาตร บวชพระ เป็นภัยต่อความมั่นคงแล้วล่ะก็ น่ากลัวจริงๆ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 05:03 ×

ทำไมถึงมาห้ามการตักบาตร เพราะการตักบาตรนอกจากจะได้ช่วยพระในพื้นที่ที่ตักบาตรแล้วส่วนที่เหลือก็นำไปช่วยพระภาคใต้ให้ท่านได้อยู่ได้ ถ้าท่านไม่ลงไปช่วยพระก็ไม่น่าจะขัดขวามกลุ่มที่เขาช่วยเหลือนะค่ะ

Reply
avatar
Udomson
admin
14 เมษายน 2559 05:03 ×

ห้ามตักบาตร รัฐบาลก็ส่งอาหารไปถวายพระภาคใต้แทนชาวพุทธด้วยแล้วกัน

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 05:03 ×

กราบอนุโมทนาบุญด้วยเจ้าคะท่านออกมาแสดงความคิดเห็นเปิดเผยความจริงท่านวางอุเบกขาเฉพาะเรื่องส่วนตัวแต่เรื่องพระศาสนาท่านไม่นิ่งดูดาย

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 05:05 ×

อ่านแล้วเศร้าใจค่ะ จริงๆคนไทยเราเยรักกัน และเกื้อกูลกันมากกว่านี้นะคะ เดี๋ยวนี้อะไรๆก็เปลี่ยนไป เพียงเพราะอคติมาบังตา บังใจ และความเข้าใจผิดได้ถูกส่งส่งๆกันไปโดยผู้ไม่หวังดี

Reply
avatar
charusa nong
admin
14 เมษายน 2559 05:07 ×

ขอนอบน้อมกราบพระมหาเถระที่ไม่ทิ้งชาวพุทธในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยหัวใจ และขอบคุณทหารที่อยู่ทำหน้าที่ที่นั่น เราอยู่ทางนี้ก็จะไม่ทิ้งกันค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 05:07 ×

อยากให้คนที่ขวางการจัดตักบาตรได้คิดทบทวนดู
กิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นทุกที่ทุกจังหวัดล้วนส่งผลดีในพื้นที่นั้น และยังได้ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนทางสามจังหวัดชายแดนใต้ด้วย ไม่มีพิษภัยใดเลย พวกท่านกลัวอะไรกันแน่ ภัยต่อความมั่นคงหรือภัยพวกท่าน หรือใคร

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 05:07 ×

อยากให้คนที่ขวางการจัดตักบาตรได้คิดทบทวนดู
กิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นทุกที่ทุกจังหวัดล้วนส่งผลดีในพื้นที่นั้น และยังได้ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนทางสามจังหวัดชายแดนใต้ด้วย ไม่มีพิษภัยใดเลย พวกท่านกลัวอะไรกันแน่ ภัยต่อความมั่นคงหรือภัยพวกท่าน หรือใคร

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 05:10 ×

การตักบาตรถือว่าเป็นประเพณีไทยของชาวพุทธมาแต่โบราณกาล น่าหดหู่ใจ ที่รั้วของชาติ ทำกับพระพุทธศาสนาเช่นนี้

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 05:10 ×

การทำความดี การชวนคนทำความดี ผู้บริหารประเทศนี้ยังมองไม่ออก แล้วประเทศชาติจะพัฒนาไปในทิศทางใด แล้วประชาชนในประเทศจะพึ่งใครได้ (หดหู่ใจจัง)

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 05:10 ×

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์การสร้างชาติ ที่ฝ่ายรัฐสั่งห้ามพระบิณฑบาตรเพื่อช่วยเหลือพระที่กำลังลำบากใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงว่าใครคือภัยคุกคามพระพุทธศาสนาในประเทศนี้

Reply
avatar
usupatra
admin
14 เมษายน 2559 05:13 ×

เมื่อผู้มีอำนาจช่วยทางใต้ไม่ได้ อยากให้คนไทยทั้งประเทศเห็นใจพระ และพี่น้องภาคใต้ที่ถูกรุกราน อย่าขัดขวางการตักบาตร เพราะนอกจากขัดขวางบุญคนอื่นแล้วยังจะทำให้พระ และพี่น้องไทยพุทธภาคใต้ลำบากไปด้วย

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 05:16 ×

กราบอนุโมทนาบุญ กับ พระมหาเถระผู้ยิ่งใหญ่ ที่หยัดสู้ปกป้องพระพุทธศาสนาอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ขอผลบุญให้ท่านปลอดภัยเป็นศูนย์รวมใจให้กับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 05:16 ×

กราบอนุโมทนาบุญ กับ พระมหาเถระผู้ยิ่งใหญ่ ที่หยัดสู้ปกป้องพระพุทธศาสนาอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ขอผลบุญให้ท่านปลอดภัยเป็นศูนย์รวมใจให้กับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 05:16 ×

กราบอนุโมทนาบุญครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 05:17 ×

กราบถวายกำลังใจแด่คณะสงฆ์ภาคใต้เจ้าค่ะ

Reply
avatar
Kiat
admin
14 เมษายน 2559 05:18 ×

ข้อมูลจริง ของผู้ที่อยู่ในพื้นที่จริง ขนะได้ทุกการบิดเบือน ขอสาธุการกับทุกท่าน ทุกรูป และทุกคน ที่ได้ร่วมด้วยช่วย ส่งกำลังใจปกป้องพระพุทธศาสนา ณ ชายแดนภาคใต้ด้วยครับ ทำกันมา 10กว่าปีแล้ว ไม่เคยหยุดยิ่งท้อถอยเลย

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 05:18 ×

สาธุครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 05:19 ×

ขอยืนหยัดเพื่อพระศาสน์ ขอให้พระพุทธศาสนากลับมาเฟื่องฟู รุ่งเรือง อีกเหมือนเดิมภายในเร็ววัน

Reply
avatar
yuki^__^
admin
14 เมษายน 2559 05:20 ×

กราบถวายกำลังใจแด่คณะสงฆ์ใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ค่ะ และเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทหารที่ช่วยปกป้องพระพุทธศาสนาใน 4 จังหวัดภาคใต้ด้วยค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 05:20 ×

ชอบบทสรุปส่งท้ายมากๆครับ ขอย้ำอีกครั้ง และขออนุโทนาผู้รวบรวม
ยิ่งต่อต้านยิ่งทำให้เราจับมือกันแน่นขึ้น
อุปสรรคที่เอามาขวางคือขนมหวาน
ของคนที่มีอุดมการณ์หล่อเลี้ยงหัวใจ

โปรดอย่าล้อเล่นกับศรัทธาบริสุทธิ์
ของชาวพุทธพันธุ์แท้
เพราะเราจะแปรเปลี่ยนอุปสรรค
ให้เป็นคมปัญญาเพื่อรักษาธรรม
ของพระพุทธองค์
เช่นเดียวกับพระภิกษุชายแดนใต้ทุกรูป
ที่ท่านยอมสละเลือดเนื้อชีวิตเพื่อรักษาวัด
และผ้ากาสวพัสตร์ที่ครองกาย

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 05:21 ×

ขอยกย่องเชิดชูพุทธบุตรผู้รักษาพระศาสนาด้วยชีวิต เพื่อรักษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงอยู่คู่ประเทศชาติสืบต่อไป ด้วยความคารวะอย่างสูงยิ่ง

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 05:22 ×

เราขอสนับสนุนการตักบาตร และส่งกำลังใจไปยังชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 05:22 ×

โปรดอย่าล้อเล่นกับศรัทธาบริสุทธิ์
ของชาวพุทธพันธุ์แท้
เพราะเราจะแปรเปลี่ยนอุปสรรค
ให้เป็นคมปัญญาเพื่อรักษาธรรม
ของพระพุทธองค์
เช่นเดียวกับพระภิกษุชายแดนใต้ทุกรูป
ที่ท่านยอมสละเลือดเนื้อชีวิตเพื่อรักษาวัด
และผ้ากาสวพัสตร์ที่ครองกาย

Reply
avatar
14 เมษายน 2559 05:22 ×

ขออนุโมทนาบุญและขอถวายกำลังใจแด่คณะสงฆ์ที่อยู่ทางภาคใต้ค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 05:23 ×

ขอกราบถวายกำลังใจพระเถระภาคใต้ นมัสการ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 05:23 ×

ขอกราบถวายกำลังใจพระเถระภาคใต้ นมัสการ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 05:24 ×

กราบพระมหาเถระทุกรูปที่หยัดสู้อยู่ณชายแดนใต้ด้วยความเคารพครับ

Reply
avatar
14 เมษายน 2559 05:25 ×

ขวางตักบาตรคือทำร้ายพระศาสนา

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 05:28 ×

พวกที่มาขัดขวางคนทำความดี สมองคงเหมือนพวกซอมบี้ไปแล้ว ติดเชื้อความเลว

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 05:28 ×

พวกที่มาขัดขวางคนทำความดี สมองคงเหมือนพวกซอมบี้ไปแล้ว ติดเชื้อความเลว

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 05:29 ×

ดูไว้ชาวพุทธ แตกความสามัคคีกล่าวร้ายกันเอง
ทำให้พวกที่จ้องทำลายพระพุทธศาสนา ทำร้ายเห็นภาพพระทหารและดูข่าวถูกทำร้ายถูกระเบิดรู้สึกอย่างไรบ้างหึ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 05:32 ×

ดูกันให้ชัดๆใครกันแน่ที่เป็นภัยต่อชาติและพระพุทธศาสนาขอประนามทหารกองทัพมารและคนพาลที่ขัดขวางการตักบาตร

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 05:32 ×

ดูกันให้ชัดๆใครกันแน่ที่เป็นภัยต่อชาติและพระพุทธศาสนาขอประนามทหารกองทัพมารและคนพาลที่ขัดขวางการตักบาตร

Reply
avatar
14 เมษายน 2559 05:32 ×

เราต้องปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยสุดกำลังที่เรามี คนพาลรุกหนักได้ใจว่าสามารถย่ำยีเราชาวพุทธได้ แต่เราก็จะแสดงให้เขาได้รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วธรรมะย่อมชนะอธรรม สุดท้ายความจริงและความดีจะปรากฏ และคนพาลทั้งหลายจะถูกเปิดโปงตัวเองในที่สุด

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 05:33 ×

ไม่สู้ไม่หนีทำดีเรื่อยไปเราเหล่าพุทธบริษัท๔จะร่วมมือและช่วยกันตลอดไป

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 05:33 ×

กราบถวายกำลังใจให้แด่พระภาคใต้ทุกรูปและขอส่งกำลังใจให้ชาวพุทธทุกท่าน เจ้าหน้าที่ทหาร คุณครู ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ภาคใต้ ขอบุญคุ้มครองให้ปลอดภัย เราจะใส่บาตรต่อไปและตั้งใจทำความดีเพื่อส่งบุญไปคุ้มครองทุกท่านนะคะ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 05:34 ×

ขอน้อมกราบถวายบทเพลงธรรมะนี้ แด่พระเดชพระคุณพระมหาเถรานุเถร และพระธรรมทูตทุกรูปมาด้วยความเคารพ ขอเป็นกำลังใจให้ในการหยัดสู้สมกับเป็นพุทธบุตรขุนพลกล้าแนวหน้าแห่งกองทัพธรรมครับ :
เพลง หยัดสู้
https://m.youtube.com/watch?v=ywMvMwKrODc
ชาวพุทธแท้ เขาจะมีความเคารพบูชาในพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และไม่ว่าร้ายใคร เป็นต้น
"ธรรมทั้งหลาย ล้วนเกิดแต่เหตุ"

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 05:35 ×

ขอน้อมกราบถวายบทเพลงธรรมะนี้ แด่พระเดชพระคุณพระมหาเถรานุเถร และพระธรรมทูตทุกรูปมาด้วยความเคารพ ขอเป็นกำลังใจให้ในการหยัดสู้สมกับเป็นพุทธบุตรขุนพลกล้าแนวหน้าแห่งกองทัพธรรมครับ :
เพลง หยัดสู้
https://m.youtube.com/watch?v=ywMvMwKrODc
ชาวพุทธแท้ เขาจะมีความเคารพบูชาในพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และไม่ว่าร้ายใคร เป็นต้น
"ธรรมทั้งหลาย ล้วนเกิดแต่เหตุ"

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 05:37 ×

ขอถวายกำลังใจคณะสงฆ์ภาคใต้ครับ จะให้การสนับสนุนคณะสงฆ์ท่านตลอดไป

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 05:38 ×

กราบถวายกำลังใจ พระภิกษูที่หยัดสุ้ เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา 4 จังหวัดชายแดนภาค เจ้าค่ะ

Reply
avatar
hhhh
admin
14 เมษายน 2559 05:38 ×

พระรัตนะตรัย เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด ของพวกเราทั้งหลาย

Reply
avatar
hhhh
admin
14 เมษายน 2559 05:38 ×

พระรัตนะตรัย เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด ของพวกเราทั้งหลาย

Reply
avatar
Middle way
admin
14 เมษายน 2559 05:43 ×

พุทธบริษัท 4ต้องร่วมมือ ช่วยกันสนับสนุน ช่วยเหลือทุกๆอย่าง ทุกๆทางที่จะทำได้ค่ะ...ขอกราบอนุโมทนาพระสงฆ์ภาคใต้ ที่ท่านยืนหยัดสู้เพื่อพระศาสนาค่ะ

Reply
avatar
Middle way
admin
14 เมษายน 2559 05:44 ×

พุทธบริษัท 4ต้องร่วมมือ ช่วยกันสนับสนุน ช่วยเหลือทุกๆอย่าง ทุกๆทางที่จะทำได้ค่ะ...ขอกราบอนุโมทนาพระสงฆ์ภาคใต้ ที่ท่านยืนหยัดสู้เพื่อพระศาสนาค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 05:44 ×

ภาพถ่ายขณะพระภิกษุออกบิณธบาตรแต่โดนผู้ก่อการร้ายรอบทำวางระเบิดทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตไปก็มากความเป็นของภิกษุทั้งภาคใต้ลำบากมากอยากรู้จ้งมีใครยืดมือ้ข้าไปช่วยบ้าง

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 05:44 ×

ภาพถ่ายขณะพระภิกษุออกบิณธบาตรแต่โดนผู้ก่อการร้ายรอบทำวางระเบิดทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตไปก็มากความเป็นของภิกษุทั้งภาคใต้ลำบากมากอยากรู้จ้งมีใครยืดมือ้ข้าไปช่วยบ้าง

Reply
avatar
14 เมษายน 2559 05:45 ×

ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ สุดฤทธิ์สุดเดช
-ฝ่ายพระคอยชักชวนคน ทำแต่ความดี
-ฝ่ายมารคอยขัดขขวางคน ทำความดี
แต่ถึงที่สุดแล้ว พระย่อมต้องชนะมาร แน่นอน

Reply
avatar
14 เมษายน 2559 05:46 ×

ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ สุดฤทธิ์สุดเดช
-ฝ่ายพระคอยชักชวนคน ทำแต่ความดี
-ฝ่ายมารคอยขัดขขวางคน ทำความดี
แต่ถึงที่สุดแล้ว พระย่อมต้องชนะมาร แน่นอน

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 05:46 ×

คนที่ขัดขวางการตัดบาตร บาปหนักจริงๆ ขวางคนทำความดี ตัดเสบียงพระชายแดนภาคใต้ ทำให้ท่านลำบาก ระวังบาปนี้อยู่ที่ไหนคนขวางการตักบาตร ภัยจะเกิดขึ้นรอบตัว ตายไปจิตใจหมองมัว ตกมหานรกทนทุกข์ทรมานแสนสาหัส จิตใจคนเหล่านี้ทำด้วยอะไร วันใดที่กรรมส่งผลจะรู้สึก

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 05:48 ×

กราบนมัสการพระมหาเถระและคณะสงฆ์ด้วยความเคารพยิ่งเจ้าค่ะ
และกราบถวายกำลังใจแด่คณะสงฆ์ภาคใต้ค่ะ
ที่หยัดสู้เพื่อปกป้องภัยพระพุทธศาสนาด้วยค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 05:49 ×

กราบนมัสการพระมหาเถระและคณะสงฆ์ด้วยความเคารพยิ่งเจ้าค่ะ
และกราบถวายกำลังใจแด่คณะสงฆ์ภาคใต้ค่ะ
ที่หยัดสู้เพื่อปกป้องภัยพระพุทธศาสนาด้วยค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 05:49 ×

ยุคคนพาลครองเมือง จึงไม่เห็นความสำคัญของการตักบาตรที่บรรพบุรุษได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ทำไมทหารต้องออกมาขัดขวางการจัดตักบาตรครั้งนี้ กำลังทำกรรมหนักอย่างมหันต์ เพราะการจัดตักบาตรแต่ละครั้งได้นำข้าวสาร อาหารแห้งไปช่วยพระสงฆ์ สามเณร ทหาร ตำรวจ ประชาชนที่อยู่รักษาด้ามขวานแผ่นดินไทย ทหารที่มาขัดขวางน่าจะไปอยู่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 05:51 ×

คนขวางการตักบาตร มีบาปมหันต์ ภัยจะเกิดขึ้นรอบตัว อยู่อย่างทุกข์ยากลำบากเหลือเกิน ตายไปดำดิ่งสู่มหานรกทุกข์ทรมานแสนสาหัสอีกยาวนาน ระวังไว้ให้ดี กฎแห่งกรรมมีจริง

Reply
avatar
14 เมษายน 2559 05:52 ×

ขอกราบอนุโมทนาบุญหัวใจอันยิ่งใหญ่ของวีรบุรุษที่ปกป้องพระพุทธศาสนาเจ้าค่ะ

Reply
avatar
happy pig
admin
14 เมษายน 2559 05:53 ×

ขอสนับสนุนการตักบาตรค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 05:54 ×

การตักบาตรเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศชาติอย่างไร ? ตักบาตรทุกครั้งของตักบาตรก็นำส่งไปช่วยเหลือพระสงฆ์และชาวพุทธใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักฐานการส่งมอบของตักบาตรก็มีนะคะ น่าสงสัยว่าชาวพุทธทุกวันนี้ปิดหูปิดตา หรือว่าไม่ได้เป็นชาวพุทธกันแน่ ถึงวางเฉย ไม่รับรู้ถึงความเดือดร้อนของบ้านเมือง

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 05:57 ×

ขอให้รัฐช่วยสนับสนุนการตักบาตรของชาวพุทธทั่วประเทศด้วยครับ
รัฐจะจัดเองก็ดีนะเอาให้ใหญ่ๆด้วยนะจะรอไปตักบาตร

Reply
avatar
Korat
admin
14 เมษายน 2559 05:58 ×

แย่จริงๆเลยนะครับ เมืองไทยเมืองพุทธแท้ๆ ทหารที่เคยสาบานตนเพื่อปกป้อง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กับเป็นคนออกมาต่อต้านการตักบาตร เสียเอง มันเกิดอะไรขึ้นในบ้านเมืองนี้

Reply
avatar
14 เมษายน 2559 06:00 ×

ทำไมรัฐบาลจะไม่รู้ทุกอย่างท่ี่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์ทางภาคใต้ เขารู้หมดแต่เขาไม่ต้องการจะช่วย
เพราะเขาไม่ใช่คนพุทธ เขาต้องการเผยแพร่ศาสนาของเขา

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 06:02 ×

ชาวพุทธต้องสู้ ต้องสู้จึงจะชนะ (สู้โดยธรรม)

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 06:02 ×

ชาวพุทธต้องสู้ ต้องสู้จึงจะชนะ (สู้โดยธรรม)

Reply
avatar
Better
admin
14 เมษายน 2559 06:03 ×

การตักบาตร เป็น การต่ออายุพระพุทธศาสนา ...โดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรที่ชายแดนใต้ ที่ประสบภัยก่อการร้ายแทบทุกวัน ...

Reply
avatar
14 เมษายน 2559 06:04 ×

อย่างนี้คงต้องให้โอกาสผู้ที่ชอบขัดขวางการตักบาตรไปอยู่ประจำที่ 3 จังหวัดทางภาคใต้บ้างก็คงดี จะได้เข้าใจความรู้สึกของคนที่เสี่ยงกระสุนและระเบิดรายวันทางใต้ ว่าจะเป็นเช่นไรบ้าง

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 06:05 ×

พวกเราช่วยกันต่อไป ให้ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 06:07 ×

พวกเราช่วยกันต่อไป ให้ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

Reply
avatar
14 เมษายน 2559 06:07 ×

อย่างนี้คงต้องให้โอกาสผู้ที่ชอบขัดขวางการตักบาตรไปอยู่ประจำที่ 3 จังหวัดทางภาคใต้บ้างก็คงดี จะได้เข้าใจความรู้สึกของคนที่เสี่ยงกระสุนและระเบิดรายวันทางใต้ ว่าจะเป็นเช่นไรบ้าง

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 06:07 ×

支持佛教, 各地佛教團結,戰勝黑暗。

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 06:09 ×

ทุกครั้งที่ได้ข่าวแบบนี้ สะเทือนใจทุกครั้ง ไม่เข้าใจว่ารัฐบาลทหารทำอย่างนี้กับประชาชนซึ่งเกือบทั้งประเทศเป็นชาวพุทธได้อย่างไร ทำเหมือนไม่อยากให้ภาคใต้ร่มเย็นเลย เพราะอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตรจะถูกส่งไปถวายเป็นมหาสังฆทานพระทางภาคใต้ทุกเดือน ทั้งๆที่รัฐไม่ได้เข้าไปช่วยเลย ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำมาทั้งหมดคุ้มครองให้ภาคใต้ร่มเย็นสงบสุขด้วยศีล
และธรรมดังเดิมในเร็ววันเทอญ...คนพาลต้องแพ้ภัยตัวเอง

Reply
avatar
Money
admin
14 เมษายน 2559 06:11 ×

พุทธบริษัท 4 ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว
ขอกราบถวายกำลังใจแด่
พระภิกษุภาคใต้ทุกรูป

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 06:11 ×

คนที่ต่อต้าน ไม่เคยมาดูความจริงว่า การตักบาตรนั้นช่วยเหลือใครๆได้มากแค่ไหน ใจมืดบอดอย่างยิ่ง

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 06:11 ×

การตักบาตร พระจำนวนเยอะๆมีประโยชน์จริงๆครับได้ช่วยพี่น้อง 3. จังหวัดภาคใต้ด้วย

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 06:11 ×

คนที่ต่อต้าน ไม่เคยมาดูความจริงว่า การตักบาตรนั้นช่วยเหลือใครๆได้มากแค่ไหน ใจมืดบอดอย่างยิ่ง

Reply
avatar
Siri
admin
14 เมษายน 2559 06:12 ×

พระ323 วัดใน4 จังหวัดชายแดนใต้ ท่านจะอยู่อย่างไร ภัตตาหารจะมีพอหรือไม่ เพราะ อันตรายทุกฝีก้าวในการออกบินฑบาตร ท่านสละชีวิตเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา เพื่อให้พี่น้องชาวพุทธได้มีที่พึ่ง มูลนิธิธรรมกายได้นำข้าวสารอาหารแห้ง และปัจจัยไปถวายทุกเดือนมากว่า 10 ปีแล้ว หวังที่จะบรรเทาทุกข์และเป็นกำลังใจให้ท่านได้ยืนหยัดต่อไป คงไม่มีใครมองไม่เห็น แต่ไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยท่าน และยังไม่สนับสนุนในการตักบาตรอาหารแห้ง เพื่อนำไปช่วยเหลือเพื่อการนี้อีก...

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 06:14 ×

ขณะนี้คนมีอำนาจแต่ไร้ศีลธรรม ไม่รู้บุญบาป ขัดขวางคนทำความดี มัวเมาอยู่แต่กับลาภยศ แล้วจะเอาอะไรมาบริหารประเทศ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 06:15 ×

ขอถวายกำลังให้พระทุกรูปที่อยู่ภาคใต้ขอสนับสุนนการตักบาตรโครงการต่างๆของหลวงพ่อธัมมชโยและหมู่คณะวัดพระธรรมกายที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ที่เดือดร้อนจริงๆอนุโทมนาบุญด้วยค่ะสาธุๆๆ

Reply
avatar
aekjaree
admin
14 เมษายน 2559 06:15 ×

อ่านแล้ว ก็สลดใจ แต่ก็ปลื้มใจ ที่อาหารที่โยมได้ตักบาตรทุกครั้ง สามารถไปช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณร และชาวพุทธ ที่อยู่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าจริงๆ และขอกราบอนุโมทนาบุญกับพระคุณเจ้าทุกๆรูป ที่ยืนหยัด สู้ไม่ถอย อยู่่เป็นหลักขวัญและกำลังใจให้กับชาวพุทธ เพื่อปกป้องและรักษาพระพุทธศาสนาของเราไว้โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ขอกราบอนุโมทนาบุญอีกครั้งด้วยความเคารพค่ะ...สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

Reply
avatar
14 เมษายน 2559 06:15 ×

ผลร้ายที่คนไทยไม่รู้ ยังวางเฉยต่ออำนาจมืด http://dhammakaya170478.blogspot.dk/2016/04/blog-post_14.html

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 06:15 ×

ขอกราบถวายกำลังใจแด่พุทธบุตร 4 จังหวัดภาคใต้ทุกๆรูปที่ทุ่มเทเอาชีวิตเป็นเดิมพันธ์ในการปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 06:16 ×

ขอถวายกำลังให้พระทุกรูปที่อยู่ภาคใต้ขอสนับสุนนการตักบาตรโครงการต่างๆของหลวงพ่อธัมมชโยและหมู่คณะวัดพระธรรมกายที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ที่เดือดร้อนจริงๆอนุโทมนาบุญด้วยค่ะสาธุๆๆ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 06:16 ×

ขอกราบถวายกำลังใจแด่พุทธบุตร 4 จังหวัดภาคใต้ทุกๆรูปที่ทุ่มเทเอาชีวิตเป็นเดิมพันธ์ในการปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 06:16 ×

ใครจะต่อต้านก็ให้จำไว้ เราจะตอบโต้ด้วยการทำความดีให้มากๆๆขึ้นทุกๆวัน ยุคนี้มันเป็นยุคเสื่อม หาคุณธรรมจากผู้ปกครองเมืองไม่ได้ เรื่องพระพุทธศาสนาจะมาเสื่อมถอยในยุคเรา คงยอมไม่ได้ อายบรรพบุรุษ

Reply
avatar
aekjaree
admin
14 เมษายน 2559 06:16 ×

อ่านแล้ว ก็สลดใจ แต่ก็ปลื้มใจ ที่อาหารที่โยมได้ตักบาตรทุกครั้ง สามารถไปช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณร และชาวพุทธ ที่อยู่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าจริงๆ และขอกราบอนุโมทนาบุญกับพระคุณเจ้าทุกๆรูป ที่ยืนหยัด สู้ไม่ถอย อยู่่เป็นหลักขวัญและกำลังใจให้กับชาวพุทธ เพื่อปกป้องและรักษาพระพุทธศาสนาของเราไว้โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ขอกราบอนุโมทนาบุญอีกครั้งด้วยความเคารพค่ะ...สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 06:21 ×

คนบางจำพวกดีแต่ตำหนิ ตำหนิแบบไม่สร้างสรรค์ ไม่เคยคิดจะทำอะไรเพื่อสังคม มองโลกแบบมีอคติ เราชาวพุทธต้องมีจิตรใจเยี่ยงพระโพธิสัตว์หากเราไม่ให้สังคมนี้จะอยู่ได้อย่างไร พระพุทธศาสนาจะอยู่ได้อย่างไร...

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 06:23 ×

น่ากลัวพวกต้านตีกบาตร
เป็นพวกเดียวกับที่ฆ่าพระหรือเปล่า?

ท่านต่อต้านการทำดีแล้ว
แล้วตัวท่านเคยทำดีอะไรให้ไทยบ้าง
ทำะไรให้แผ่นดิยไทยสูงขึ้นด้วย
คุณธรรมของคนในชาติ???
ตอบๆๆๆๆมาหน่อยพวกต่อต้านทั้งหลาย
ตัวท่านเคยทำอะไรดีๆให้เมทอว

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 06:24 ×

ยุคอำนาจมืด คนพาลออกมาวิ่งเต้นแล้วมีสิทธิ์มึีเสียงทุกอย่างไม่ผิดกฎหมาย
แต่ทำไมคณะสงฆ์ทั้งประเทศออกมาแสดงพลังต่อสู้ปกป้องตัวเองจากคนไม่ดี กลับโดนสั่งห้าม
โดนปรับทัศนคติหรือให้รับกิจนิมนต์พิเศษ ใช่แล้วเหรอ ถูกต้องดีงานแล้วเหรอ
จะมีหน้ามาสอนลูกหลานตัวเองได้อย่างไร ในเมื่อผู้ใหญ่ในบ้านเมือง เข้าข้างหนุนคนพาล แล้วกลับสั่งห้ามคนหมู่มากทำความดี

Reply
avatar
ltheinpeng
admin
14 เมษายน 2559 06:25 ×

ได้ยินข่าวว่าทหารห้ามตักบาตรที่อุบลเพราะเป็นภัยต่อความมัานคง. ?????? งง มากๆเลย เพราะตั้งแต่จำความได้ก้อตักบาตรหน้าบ้านทุกเช้า พอโตขึ้นทำงานก้อตักบาตรในตอนที่มีโอกาสแม้จะไม่มีพระมาบิณฑบาตรหน้าบ้านก้อเอาเงินใส่ไว้ในกล่องสำหรับใส่บาตรทุกเช้าก่อนอาหารเช้า เพราะพระท่านสอนว่าถ้ายังไม่ทำทานอย่าเพิ่งกินอาหาร ก่อนออกจากบ้านให้อาราชทนาศีล เพราะเรารักษาศีล ศีลก้อจะรักษาเรา

Reply
avatar
14 เมษายน 2559 06:30 ×

เห็นด้วยค่ะ..นับวันใจคอคนยิ่งตกต่ำ ถ้าเราไม่ช่วยกันขยายเครือข่ายคนดี อยู่เฉยๆก็อาจถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรได้ ขนาดพระคุณเจ้ายังถูกใส่ความ ตั้งคนพาลให้มีอำนาจอนาคตลูกหลานจะเหลืออะไร? ...

Reply
avatar
14 เมษายน 2559 06:31 ×

เห็นด้วยค่ะ..นับวันใจคอคนยิ่งตกต่ำ ถ้าเราไม่ช่วยกันขยายเครือข่ายคนดี อยู่เฉยๆก็อาจถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรได้ ขนาดพระคุณเจ้ายังถูกใส่ความ ตั้งคนพาลให้มีอำนาจอนาคตลูกหลานจะเหลืออะไร? ...

Reply
avatar
14 เมษายน 2559 06:31 ×

ขัดขวางคนตักบาตร ต่อไปจะไม่มีกิน

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 06:36 ×

มือไม่พาย ยังเอาเท้าราน้ำ
น่าเศร้าใจแทนชาวพุทธที่ดีๆ
จังเลยครับ ไม่ช่วยแล้วยังมาขัดขวางอีก
คนเขาจะสร้างความดีกัน แล้วมาห้าม
เกิดอะไรขึ้นกับบ้านนี้เมืองนี้กันครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 06:36 ×

ใส่บาตรกันมานานแล้วรุ่นปู่ย่าตายายสวานคนทีมาขัดขว้างไม่เคยได้ใส่บาตรถึงไม่รู้ได้บุญจะทำอย่างไรกันดีคนพาลจำพวกนี้

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 06:41 ×

หลวงพ่อช่วยเผยแผ่ศีลธรรมไปยังทุกพื้นที่ทั่วไทย ผ่านกิจกรรมตักบาตร และโครงการอื่นๆ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ ช่วยให้คนไทยมากมายที่หลงลืมประเพณีการทำบุญตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายได้หวนกลับมาระลึกนึกถึงและร่วมกันสั่งสมบุญกันอีกครั้งหนึ่ง ศีลธรรมจะกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 06:42 ×

ซาบซึ้งในความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยมากๆเลยค่ะ
ท่านไม่ทิ้งให้พระพุทธบุตรโดดเดี่ยวเดียวดาย
ท่านไปปล่อยให้พระพุทธศาสนาล่มสลายไป
เราในฐานะชาวพุทธควรจะช่วยกันสนับสนุนในทุกๆด้านเพื่อช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนา

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 06:44 ×

ผู้ที่เป็นภัยต่อความมั่นคง คือคนคัดค้านการตักบาตร เพราะ ของที่ได้็เอาไปให้พระสงฆ์ที่อยู่ 3 ภาคใต้ทั้งสิ้น และทำไมถึงคัดค้าน ทุกๆท่านลองคิดดูดีๆ ถ้าไม่ใช่เพราะว่าต้องการล้มศาสนาพุทธหรอกหรือ!!

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 06:44 ×

ขัดขวางการตักบาตรเกิดชาติหน้าจะยากจนเป็นขอทานก็ไม่มีใครให้ทานตายไปก็เป็นเปรตบาปหนาอย่าต่อต้านเลยต้องตกนรกยาวนานไม่คุ้มเลยค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 06:46 ×

ไม่ว่าจะถูกขัดขวางเพียงใด ชาวพุทธแท้จะไม่ไหวหวั่น จะยืนหยัดก้าวต่อไปเพื่อปกป้องพระศาสน์ของพวกเรา อย่าปล่อยให้คนไม่รู้มาทำลายความตั้งใจที่ดีงามของเรานะ สู้แค่ชนะด้วยสันติวิธี

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 06:46 ×

ขัดขวางการตักบาตรเกิดชาติหน้าจะยากจนเป็นขอทานก็ไม่มีใครให้ทานตายไปก็เป็นเปรตบาปหนาอย่าต่อต้านเลยต้องตกนรกยาวนานไม่คุ้มเลยค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 06:46 ×

แม้จะมีกองทัพแสนยานุภาพแค่ไหน ความชั่วก็ไม่มีทางเอาชนะความดีได้หรอกครับ สาธุ
เหมือนพยามาร ยกทัพ มาขัดขวางการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ความดีย่อมมีอานุภาพมาก

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 06:50 ×

ยินดีที่จะสนับสนุนโครงการเพื่อพุทธศาสนาทุกโครงการเลยค่ะ อยากให้ศาสนาพุทธอยู่คู่บ้านคู่เมืองไทยของเราไปนานๆๆๆๆๆๆ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 06:51 ×

ยินดีที่จะสนับสนุนโครงการเพื่อพุทธศาสนาทุกโครงการเลยค่ะ อยากให้ศาสนาพุทธอยู่คู่บ้านคู่เมืองไทยของเราไปนานๆๆๆๆๆๆ

Reply
avatar
14 เมษายน 2559 06:54 ×

การตักบาตรเป็นเรื่องดี ขออย่าคิดในทางอกุศล
ขอให้สนับสนุนโครงการตักบาตรทั่วไทยเพื่อรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธและปกป้องพุทธศาสนาภาคใต้ค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 06:54 ×

ความลำบากของพระทางใต้ทางรัฐบาลเคยช่วยจริงๆจังหรือป่าว พระก็ดิ้นรนกันเองผ่านงานบุญตักบาตรหรืออื่นๆ ของตักบาตรก็ช่วยทั้งพระ ครู ทหาร นักเรียนชาวพุทธ ฯ พระไม่เคยไปแย่งอำนาจครับใคร มีแต่ทำให้สังคมดีขึ้นแต่บางคน บางกลุ่ม่กับรังแกพระ ตักบาตรตั่งแสนรูป ไปห้ามไม่กลัววิบากกรรมเล่นงานหรือ ทรัพย์ที่มีทั้งหมดไปทำบุญ จะป้องกันนรกได้หรือ

Reply
avatar
14 เมษายน 2559 06:54 ×

การตักบาตรเป็นเรื่องดี ขออย่าคิดในทางอกุศล
ขอให้สนับสนุนโครงการตักบาตรทั่วไทยเพื่อรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธและปกป้องพุทธศาสนาภาคใต้ค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 06:55 ×

สนับสนุนตักบาตรทั่วไทยเลย ใครไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องไป แต่ฉันเห็นด้วย

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 06:56 ×

ถ้าไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการตักบารต ของวัดพระธรรมกาย ก้ออย่าแสดงความเห็นที่เป็นการขัดขวางกีนเลย ตวามเดือนร้อนของผู้คน. ชาวบ้าน. และพระที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถ้ารู้แล้วจงเลิกเถอะ อนุโมทนสบุญด้วยค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 07:07 ×

การตักบาตรเป็นประเพณีที่มีมาช้านาน เป็นวัฒนธรรมชาวพุทธที่ควรต้องรักษาไว้เพราะประเทศไทยมีคนนับถือพุทธเป็นส่วนใหญ่ และเป็นศาสนาที่เอื้อเฝื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน และไม่เบียดเบียนใคร จึงขอสนับสนุนการตักบาตรให้มีต่อไปและภาครัฐควรต้องให้การสนับสนุนด้วย

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 07:07 ×

สนับสนุนงานตักบาตรเป็มที่ค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 07:07 ×

สนับสนุนงานตักบาตรเป็มที่ค่ะ

Reply
avatar
14 เมษายน 2559 07:08 ×

ขอกราบถวายกำลังใจไปยังพระภิกษุและชาวพุทธในภาคใต้ทุกคนนะครับ ยังคงร่วมทำบุญกับวัดพระธรรมกายตลอดมาเพราะรู้ว่าวัดจะส่งไปช่วยพระในภาคใต้ครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 07:11 ×

สนับสนุนการตักบาตร ขอกราบอนุโมทนาบุญกับผุ้มีส่วนสนับสนุนการตักบาตรทุกท่านค่ะ

Reply
avatar
jip jip
admin
14 เมษายน 2559 07:14 ×

อยากบอกพวกที่มาขัดขวางการตักบาตรว่าอย่าทำเลย ถึงคุณไม่ชอบวัดพระธรรมกายก็ตาม การตักบาตรแต่ละครั้งวัดพระธรรมกายได้ให้การช่วยเหลือเช่นเดียวกับองค์กรต่างๆ รวมทั้งร้านค้า, ประชาชนผู่มีจิตศรัทธามากมาย เพราะฉะนั้นการที่คุณขัดขวางการตักบาตรก็เท่ากับคุณได้ขัดขวางคนหมู่ใหญ่ในการทำความดีมิใช่เพียงแค่วัดพระธรรมกายเท่านั้น แล้วยังมีชีวิตของพระภิกษุที่ยืนหยัดรักษาพระพุทธศาสนาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยชายแดนใต้อีกมากมาย ขอร้องว่าอย่าทำเลย

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 07:15 ×

อนิจจา ท่านผู้นำของประเทศไทย ได้กลายเป็นเครื่องมือของพวกล้มล้างศาสนาของบรรพบุรุษชาวไทยไปแล้ว คว้ยความโง่เขลาเบาปัญญา

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 07:16 ×

กราบพระเดชพระคุณเจ้าค่ะ เราต้องช่วยกันต่อสู้เพื่อรักษาพระพุทธศาสนาเจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 07:16 ×

อนิจจา ท่านผู้นำของประเทศไทย ได้กลายเป็นเครื่องมือของพวกล้มล้างศาสนาของบรรพบุรุษชาวไทยไปแล้ว คว้ยความโง่เขลาเบาปัญญา

Reply
avatar
Nip papan
admin
14 เมษายน 2559 07:22 ×

จริงหรือที่ว่าการตักบาตรเป็นภัยต่อชาติ จะปิดหูปิดตาปิดโอกาสคนในชาติรึคะ คิดไหมว่าเหตุการณ์นี้รุนแรงและเร่งด่วนจำเป็นมากในการแก้ปัญหาไม่ใช่การรวมตัวกันทำความดีตักบาตรหรอกค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 07:30 ×

จากใจพระชายแดนใต้
https://m.youtube.com/watch?v=gkiJpGDJh_8

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 07:37 ×

กราบท่านเจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 07:39 ×

อคติอย่างแรง โง่แต่ยากอวดฉลาด(หรือได้ค่าหัว) คนจำพวกนี้ ญาติพวกเขาไม่ได้เป็นทหารที่ 4 ชายแดนภาคใต้กระมัง ชาติหน้าก็รับประทานหญ้า แทนข้าว แทนขนมปัง ไปแล้วกัน... เวร เอ้ย

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 07:39 ×

อคติอย่างแรง โง่แต่ยากอวดฉลาด(หรือได้ค่าหัว) คนจำพวกนี้ ญาติพวกเขาไม่ได้เป็นทหารที่ 4 ชายแดนภาคใต้กระมัง ชาติหน้าก็รับประทานหญ้า แทนข้าว แทนขนมปัง ไปแล้วกัน... เวร เอ้ย

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 07:42 ×

อคติอย่างแรง โง่แต่ยากอวดฉลาด(หรือได้ค่าหัว) คนจำพวกนี้ ญาติพวกเขาไม่ได้เป็นทหารที่ 4 ชายแดนภาคใต้กระมัง ชาติหน้าก็รับประทานหญ้า แทนข้าว แทนขนมปัง ไปแล้วกัน... เวร เอ้ย

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 07:43 ×

อคติอย่างแรง โง่แต่ยากอวดฉลาด(หรือได้ค่าหัว) คนจำพวกนี้ ญาติพวกเขาไม่ได้เป็นทหารที่ 4 ชายแดนภาคใต้กระมัง ชาติหน้าก็รับประทานหญ้า แทนข้าว แทนขนมปัง ไปแล้วกัน... เวร เอ้ย

Reply
avatar
Sun Eye
admin
14 เมษายน 2559 07:53 ×

ประชาชนที่ขัดขวางคือคนไม่มีเหตุผล และมีอคตินำ มองผู้อื่นในแง่ร้าย บ่งบอกถึงความคิดลบในก้นบึ้งนิสัย

Reply
avatar
Tip
admin
14 เมษายน 2559 07:57 ×

รออยู่ว่า เมื่อไหร่จะมีพระคุณเจ้าจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกมาชี้แจงให้คนไทยภาคอื่นๆหูตาสว่างกันสักที ว่าทำไมต้องตักบาตร
อยากให้พระคุณเจ้ารูปอื่นๆได้ช่วยกันออกมาพูดเยอะๆเจ้าค่ะ
สาธุๆๆๆ

Reply
avatar
Bright side
admin
14 เมษายน 2559 07:58 ×

บาปมากๆๆ……

ขัดขวาง การตักบาตร………

เห็นภาพที่พระ และผู้บริสุทธิ์ ถูกทำร้าย
ถึงขั้น เสียชีวิต……

ไม่รู้สึก สลดใจ…
เสียใจ บ้างหรอ?…

จิตใจ ทำด้วยอะไร………???

ใจร้ายมากๆๆๆ…………

I am soeechless. Sorry………

Reply
avatar
Bright side
admin
14 เมษายน 2559 07:59 ×

บาปมากๆๆ……

ขัดขวาง การตักบาตร………

เห็นภาพที่พระ และผู้บริสุทธิ์ ถูกทำร้าย
ถึงขั้น เสียชีวิต……

ไม่รู้สึก สลดใจ…
เสียใจ บ้างหรอ?…

จิตใจ ทำด้วยอะไร………???

ใจร้ายมากๆๆๆ…………

I am soeechless. Sorry………

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 08:01 ×

งงๆๆประเทศไทย พระ4ชายแดนภาคใต้ต้องอดทนทุกข์ ต่อภัยทั้งหลายมานานแสนนานแล้ว ไม่เห็นผู้ใหญ่ใจดีท่านใดแก้ปัญหาได้เลย ท่านคิดอะไรกันอยู่ ท่านห้ามการทำความดีทุกอย่าง ทั่วภูมิภาคเลยช่วยตอบหน่อยเถิดว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านเมืองเรานี้

Reply
avatar
katungkating
admin
14 เมษายน 2559 08:09 ×

ฆ่า บาปค่ะ ทำชีวิตให้พลัดพรากจากสิ่งที่รัก

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 08:09 ×

ยืนหยัด ตักบาตร และ ช่วยพระและเพื่อนชาวพุทธภาคใต้ต่อไปไม่หยุด...ขอให้ท่านทั้งหลาย 4 จังหวัดภาคใต้ปลอดภัย แข็งแรง

Reply
avatar
katungkating
admin
14 เมษายน 2559 08:09 ×

ฆ่า บาปค่ะ ทำชีวิตให้พลัดพรากจากสิ่งที่รัก

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 08:11 ×

ขอเป็นอีกหนึ่งแรงในการสนับสนุนให้โครงการตักบาตรเดินหน้าต่อไปครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 08:15 ×

พวกที่ยอมตนเข้ามาบำเรอชายไทยเพื่อเป้าหมายในการนำความเชื่อของตนมายึดพื้นที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ให้ชีวิตของตนและครอบครัวอยู่อย่างเป็นสุข
ถ้ายังไม่มีความกตัญญูต่อแผ่นดินที่ให้ตนเองได้อยู่อาศัย.ควรมีความละอายด้วยว่าชาวโลกพากันเดือดร้อนเพราะความเชื่ออันสุดโต่งของคนพวกนี้ เป็นที่น่าเอือมระอามากเลยไปอยู่ที่แผ่นดินไหนเกิดความไม่สงบขึ้นที่นั่น เมื่อไหร่คนที่เป็นศาสนิกจะปรับตัวให้เข้ากับชาวโลกแล้วยอมรับความเชื่อของคนอื่นเขาบ้าง จะได้ไม่ถูกรังเกลียดจากสังคมโลกเขา

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 08:16 ×

คนที่ขัดขวางการให้ทาน วิบากกรรมจะมึแต่ความอดอยาก ยากแค้น มีแต่ความลำบาก ต้องทนทุกข์เวทนา ทำอะไรก็จะเจออุปสรรค.

Reply
avatar
Niralayo
admin
14 เมษายน 2559 08:17 ×

คนต่างศาสนาเขายังให้เกียรติ ให้ความเคารพ และช่วยเหลือพระสงฆ์ ไฉนชาวไทยพุทธด้วยกันมาเหยียบย่ำทำลาย... ? พระภิกษุในภาคใต้ ท่านอยู่รักษาพระศาสนาโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ไฉนมาตัดเสบียงที่จะต้องส่งไปช่วยเหลือท่านเสีย ... ??? ทราบใช่ไหม ว่าทำแล้วจะได้อะไร ชีวิตของตัวเองจะเป็นอย่างไรต่อไป ???

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 08:29 ×

ขอชื่นชมและอนุโมทนากับพุทธบริษัท 4 ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนและ.เกื้อกูลพุทธศาสนาด้วยดีเสมอมา...ขอให้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากคนพาลที่มาขัดขวางขอให้เปลี่ยนแปลงเป็นพลังรัก สามัคคี ชาวพุทธให้ยิ่งทุมเทสนับสนุนและร่วมปกป้องพระพุทธศาสนา ให้เต็มที่เต็มกำลังต่อไป..นะครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 08:31 ×

ขอชื่นชมและอนุโมทนากับพุทธบริษัท 4 ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนและ.เกื้อกูลพุทธศาสนาด้วยดีเสมอมา...ขอให้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากคนพาลที่มาขัดขวางขอให้เปลี่ยนแปลงเป็นพลังรัก สามัคคี ชาวพุทธให้ยิ่งทุมเทสนับสนุนและร่วมปกป้องพระพุทธศาสนา ให้เต็มที่เต็มกำลังต่อไป..นะครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 08:44 ×

คนที่เป็นภัยต่อความมั่นคงคือคนออกมาต่อต้านการตักบาตรและคนสนับสนุนการต่อต้าน..ขอเชิญทหารที่รักไปไล่จับคนต่อต้านเถอะ ส่วนคนทำบุญมีเป็นหมื่นคนต้านรับค่าจ้างมาเล่นละครต่อต้านแค่หยิบมือเพื่อสร้างกระแสข่าว ทำไมทหารไม่จับ แปลกดีนะ..ไม่คิดไม่แปลก ยิ่งคิดยิ่งแปลก..

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 08:45 ×

คนที่เป็นภัยต่อความมั่นคงคือคนออกมาต่อต้านการตักบาตรและคนสนับสนุนการต่อต้าน..ขอเชิญทหารที่รักไปไล่จับคนต่อต้านเถอะ ส่วนคนทำบุญมีเป็นหมื่นคนต้านรับค่าจ้างมาเล่นละครต่อต้านแค่หยิบมือเพื่อสร้างกระแสข่าว ทำไมทหารไม่จับ แปลกดีนะ..ไม่คิดไม่แปลก ยิ่งคิดยิ่งแปลก..

Reply
avatar
Moo wawa
admin
14 เมษายน 2559 08:47 ×

ท่านอยู่อย่างลำบากมากๆๆเลยนะครับ เราต้องใส่บาตรให้มากๆๆจะได้นำอาหารไปช่วยที่ภาคใต้เลยนะครับ

Reply
avatar
Udom Kassel
admin
14 เมษายน 2559 08:52 ×

ขอนอบน้อมกราบถวายกำลังใจ ให้กับคณะสงฆ์ภาคใต้ทุกรูปและชาวพุทธทุกท่าน ที่อยู่รักษาปกป้องพุทธศาสนาและพื้นที่ โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เพื่อให้พุทธศาสนายังดำรงอยู่ใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดไป

ขอกราบนมัสการสดุดีคณะสงฆ์ภาคใต้
และขออานิสงส์ในการปกป้องพุทธศาสนา
จงคุ้มครองปกป้องรักษาคณะสงฆ์ และชาวพุทธทุกๆท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ ครับ

Reply
avatar
Udom Kassel
admin
14 เมษายน 2559 08:52 ×

ขอนอบน้อมกราบถวายกำลังใจ ให้กับคณะสงฆ์ภาคใต้ทุกรูปและชาวพุทธทุกท่าน ที่อยู่รักษาปกป้องพุทธศาสนาและพื้นที่ โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เพื่อให้พุทธศาสนายังดำรงอยู่ใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดไป

ขอกราบนมัสการสดุดีคณะสงฆ์ภาคใต้
และขออานิสงส์ในการปกป้องพุทธศาสนา
จงคุ้มครองปกป้องรักษาคณะสงฆ์ และชาวพุทธทุกๆท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ ครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 08:53 ×

ชาวพุทธเราจะต้องช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนาและช่วยกันฟี้นฟูศีลธรรมและความร่มเย็นให้กลับคืนมาเพื่อ
ลูกหลานของเราขอเป็นกำลังให้คณะสงฆ์ภาคใต้ทุกรูปที่ท่านยืนยัดสู้เพื่อพระพุทธศาสนาของเราชาวไทย สาธุ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 08:54 ×

คนที่ออกมาต่อต้านไม่กี่สิบคนนั้นแหล่ะที่เป็นภัยต่อความมั่นคง

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 08:58 ×

เป็นกำลังใจให้หลวงพ่อ หลวงพี่ทุกรูป 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ ทีาเอาชีวิตเป็นเดิมพัน รักษาวัด รักษาพุทธศาสนา หวังว่าคนที่ต่อต้านการตักบาตรคงได้คิดบ้างนะ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 09:04 ×

เศร้าใจจริงๆครับ กับพวกทีออกมาคัดค้านการทำบุญตักบาตร ไม่น่าเชื่อว่าดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐด้วย

Reply
avatar
Kasemsook
admin
14 เมษายน 2559 09:07 ×

ศาสนาพุทธคือสิ่งที่จะทำให้ชาติไทยอยู่เน็นเป็นสุข ขอให้ศาสนาพุทธอยู่ยืนนานคู่บ้านคู่เมืองแบบเป็นสุขตลอดภัยด้วยเถิด

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 09:13 ×

#ขอน้อมกราบถวายกำลังใจ
#แด่คณะสงฆ์ภาคใต้
#ผู้ทำหน้าที่ปกป้องพระพุทธศาสนา
#พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
#พระผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
#ประเทศไทยเมืองพุทธ
#คืนความสุขให้ชาวพุทธ
#เรารักพระพุทธศาสนา

#ขอคนพาลแพ้ภัยตนเอง
#อย่ามาเบียดเบียนพระพุทธศาสนา

#บุญมีจริงสวรรค์มีจริง
#บาปมีจริงนรกมีจริง
#ความดีงามย่อมชนะ_ความชั่วเสมอไป

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 09:20 ×

กราบถวายกำลังใจพระคุณเจ้าทุกรูป ที่ท่านหยัดสู้ อดทนอดกลั้น เพื่อการรักษาพื้นแผ่นดินไทยให้ดำรงอยู่คู่กับชาวพุทธตราบนานเท่านาน ซาบซึ้งในคุณงามความดีของพระคุณเจ้าทุกรูป อุปสรรคมากมายในพื้นที่ ทำให้ชาวพุทธรักและสามัคคีกลมเกลียวแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 09:26 ×

ทหารกลัวชาวพุทธมารวมตัวกันตักบาตร เพื่อ...

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 09:26 ×

ทหารกลัวชาวพุทธมารวมตัวกันตักบาตร เพื่อ...

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 09:45 ×

เปรียบเสมือนนายโคหัวหน้าฟูงที่พาฟูงโคค้ามแม่น้ำแล้วขึ้นผิดที่ จะนำพาความหาญะนะมาสู่โคทั้งฟูง นี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเมืองไทย

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 09:57 ×

ขอถวายกำลังใจให้ครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 10:19 ×

ช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนากันเถิด อย่าระแวงพระเลย ให้ระวังสิ่งที่ควรระวัง ระแวงสิ่งที่ควรระแวงเช่นภัยจากพวกต่างศาสนาที่สุดโต่งรวมทั้งพวกที่มักอ้างว่าเป็นชาวพุทธแต่ย่ำยีพระสงฆ์องคเจ้า

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 10:19 ×

ช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนากันเถิด อย่าระแวงพระเลย ให้ระวังสิ่งที่ควรระวัง ระแวงสิ่งที่ควรระแวงเช่นภัยจากพวกต่างศาสนาที่สุดโต่งรวมทั้งพวกที่มักอ้างว่าเป็นชาวพุทธแต่ย่ำยีพระสงฆ์องคเจ้า

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 10:24 ×

เวลานี้พระพุทธศาสนาถูกกระทำย่ำยีมากเกินไป จนเห็นอนาคตว่าถ้าเรานิ่งเฉยจะได้เห็นว่าพุทธศาสนาต้องสูญสิ้นจาเมืองไทยไม่เกิน 1-2 ปีนี้ เพราะการรุกรานหนักผ่านการเมืองและประชาชนทีุ่ถูกล้างสมองเสี้ยมให้มำลายกันเอง
ถึงวันนี้ชาวพุทธทั้ง 90% ต้องผนึกกำลังกัน รู้ให้ทันเกมส์ รักษาเมืองพุทธนี้ไว้ให้ได้ดังเจตนารมณ์พระเจ้าตากสินและบรรพบุรุษที่กู้ชาติมอบเป็นพุทธบูชาแก่ลูกหลาน

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 10:24 ×

เวลานี้พระพุทธศาสนาถูกกระทำย่ำยีมากเกินไป จนเห็นอนาคตว่าถ้าเรานิ่งเฉยจะได้เห็นว่าพุทธศาสนาต้องสูญสิ้นจาเมืองไทยไม่เกิน 1-2 ปีนี้ เพราะการรุกรานหนักผ่านการเมืองและประชาชนทีุ่ถูกล้างสมองเสี้ยมให้มำลายกันเอง
ถึงวันนี้ชาวพุทธทั้ง 90% ต้องผนึกกำลังกัน รู้ให้ทันเกมส์ รักษาเมืองพุทธนี้ไว้ให้ได้ดังเจตนารมณ์พระเจ้าตากสินและบรรพบุรุษที่กู้ชาติมอบเป็นพุทธบูชาแก่ลูกหลาน

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 10:29 ×

คนขวางการตักบาตร มีบาปมหันต์

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 10:58 ×

อันตรายจะเป็นอันตราย ต่อผู้ทำอันตรายกับผู้ที่ไม่เป็นอันตราย

การขัดขวางการตักบาตรซึ่งเป็นการทำความดีซึ่งชาวพุทธทุกคนควรสนับสนุนเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 11:13 ×

ข่าวดีๆที่ทางวัดพระธรรมกาย ช่วยเหลือวัดทางภาคใต้ ทำไมไม่เป็นข่าว เรือ่งไม่จริงเสนอข่าวดีจังเลย เวรกรรม

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 11:35 ×

มารไม่มีบารมีไม่เกิด...น่าสงสารคนทำกรรมหนักต้อ งใช้หนี้อีกนานแสนนาน
จะทำอะไรใช้สมองคิดบ้างเถอะ...โชคดีแค่ไหนเกิดมาเจอพระพุทธศาสนา

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 11:40 ×

ขอสดุดีย์คณะสงฆ์ภาคใต้ที่หยัดสู้รักษาพระพุทธศาสนาให้ยังคงอยู่คู่กับแผ่นดินไทยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา เจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 12:41 ×

หื้อเห็นภาพแล้วน่าสลดสังเวชชยิ่งนัก เมื่อพระออกบิณฑบาตรไม่ได้แล้วทางวัดพระธรรมกายจะจัดการตักบาตรเพื่อส่งของไปให้ทางภาคใต้ก็ยังไม่ให้จัดอีก คนที่คัดค้านแอบใจดำมากๆเลยนะคะ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 13:58 ×

จริงครับ ถ้าคนไทยยังแยกแยะ ดี-ชั่ว ถูก-ผิด ไม่ออก คงต้องรอให้เหมือนบางประเทศที่เดือดร้อนจนต้องหนีตายไปประเทศอื่น ถึงตอนนั้น ก็แก้ไขไม่ทันล่ะครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 14:53 ×

กราบอนุโมทนาสาธุกับพระเถระทุกรูป และขอน้อมถวายกำลังแด่คณะสงฆ์ทุกรูป ที่ยืนยัดต่อสู้เพื่อพระพุทธศาสนาเจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 15:41 ×

แยกไม่ออกนะ ตักบาตร เรื่องพระพุทธศาสนา นะ
ไม่ให้มีงานตักบาตร บ้าไปแล้ว...แบบนี้

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 15:41 ×

แยกไม่ออกนะ ตักบาตร เรื่องพระพุทธศาสนา นะ
ไม่ให้มีงานตักบาตร บ้าไปแล้ว...แบบนี้

Reply
avatar
14 เมษายน 2559 16:12 ×

ขอถวายกำลังใจแด่คณะสงฆ์ทุรูปที่อยู่ทางภาคใต้เจ้าค่ะ พวกทหารที่มาขัดขวางเหล่านั้นคงไม่เคยถูกส่งไปอยู่ชายเเดนใต้ถึงไม่รู้ว่าพระ และคนพื้นที่ทางใต้ลำบากมากอย่างไร อีกทั้งคงไม่เชื่อว่าการจัดตักบาตรแต่ละครั้งนำข้าวสารอาหารเเห้งและปัจจัยที่ได้จากการตักบาตรที่ผู้คนทำบุญนำมามอบให้คณะสงฆ์และครูที่ยังยอมหยัดสู้ทางภาคใต้จริงๆ น่าสงสารทหารเหล่านั้นว่าจะรับวิบากกรรมที่ตัวทำขนาดไหน. ทั้งขัดขวางคนจำนวนมากที่ตั้งใจจะทำความดี ทั้งขัดขวางคนในพื้นที่ที่เขาลงทุนเตรียมงานต้อนรับรับตักบาตร ทั้งขัดขวางพระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่ท่านเตรียมรับกิจนิมนต์เตรียมเดินทางมารับบิณฑบาตร. อีกทั้งคณะพระเเละครูชายแดนใต้ที่ท่านก็รอความช่วยเหลือ. นับแล้วเป็นจำนวนคนมากมายทีเดียวที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำครั้งนี้ บาปกรรมๆๆชดใช้กันหลายภพหลายชาติกว่าจะหมด

Reply
avatar
14 เมษายน 2559 16:12 ×

ขอถวายกำลังใจแด่คณะสงฆ์ทุรูปที่อยู่ทางภาคใต้เจ้าค่ะ พวกทหารที่มาขัดขวางเหล่านั้นคงไม่เคยถูกส่งไปอยู่ชายเเดนใต้ถึงไม่รู้ว่าพระ และคนพื้นที่ทางใต้ลำบากมากอย่างไร อีกทั้งคงไม่เชื่อว่าการจัดตักบาตรแต่ละครั้งนำข้าวสารอาหารเเห้งและปัจจัยที่ได้จากการตักบาตรที่ผู้คนทำบุญนำมามอบให้คณะสงฆ์และครูที่ยังยอมหยัดสู้ทางภาคใต้จริงๆ น่าสงสารทหารเหล่านั้นว่าจะรับวิบากกรรมที่ตัวทำขนาดไหน. ทั้งขัดขวางคนจำนวนมากที่ตั้งใจจะทำความดี ทั้งขัดขวางคนในพื้นที่ที่เขาลงทุนเตรียมงานต้อนรับรับตักบาตร ทั้งขัดขวางพระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่ท่านเตรียมรับกิจนิมนต์เตรียมเดินทางมารับบิณฑบาตร. อีกทั้งคณะพระเเละครูชายแดนใต้ที่ท่านก็รอความช่วยเหลือ. นับแล้วเป็นจำนวนคนมากมายทีเดียวที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำครั้งนี้ บาปกรรมๆๆชดใช้กันหลายภพหลายชาติกว่าจะหมด

Reply
avatar
14 เมษายน 2559 17:32 ×

การตักบาตรเป็นการถวายกำลังแก่พระภิกษุในการสืบอายุพระพุทธศาสนา เมื่อเราใส่บาตร พระก็จะมีอาหารมาบำรุงหล่อเลี้ยงร่างกายให้มีกำลังในการบำเพ็ญสมณธรรมต่อไป ขอเป็นกำลังให้พระสงฆ์ทุกรูปที่จังหวัดภาคใต้ค่ะ

Reply
avatar
Middleway
admin
14 เมษายน 2559 17:41 ×

ขอสนับสนุนการตักบาตรช่วยเหลือพระสี่ จว ชายแดนภาคใต้ครับ

Reply
avatar
Chayaanya
admin
14 เมษายน 2559 17:46 ×

กลัว'บาตร'ทำไม
กลัว'บาป'ดีกว่านะจ๊ะ
ขัดขวางการใส่บาตร แค่คิดก็นรก!นะจ๊ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 19:28 ×

ขอถวายกำลังใจแด่พระภิกษุ กับบรรดาทหารหาญรวมทั้งชาวไทยพุทธที่ทำหน้าที่เป็นเนื้อนาบุญ และปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งดำรงชีวิตอยู่ ณ สี่จังหวัดชายแดนใต้ ด้วยความเคารพ ยกย้อง และเห็นใจ พวกเราชาวไทยทุกภาคของประเทศจะช่วยกันส่งความช่วยเหลือตลอดไปจนกว่าเหตุการณ์จะกลับคืนสู่ความสงบร่มเย็นดังเดิมครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 20:15 ×

เห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อความนี้ค่ะ

สำหรับคนที่ออกมาต่อต้านโครงการตักบาตรนั้น
อยากให้มาอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ดู
แล้วเอาลูกหลานมาบวชด้วยจะได้รู้ว่า
มีสภาพเป็นอย่างไร มีความอัตคัดอย่างไร!
จะได้รู้ถึงหัวอกเขา หัวอกเราค่ะ

Reply
avatar
Wisuwat
admin
14 เมษายน 2559 20:45 ×

นี่คือความจริงที่เกิดขึ้น ใครคือผู้กล้าที่แท้จริง ขอถวายกำลังใจแด่พระคุณเจ้าที่ช่วยกันปกป้องพระศาสนาให้คงอยู่คู่ชาติไทยเรา

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 21:41 ×

เห็นแล้วสะเทือนใจ พระสงฆ์ภาคใต้ท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ยืนหยัดเพื่อให้พระพุทธศาสนาคงอยู่ วัดพระธรรมกาย ทำโครงการตักบาตร เพื่อนำอาหารแห้ง และปัจจัย ส่งไปช่วยเหลือท่านเหล่านั้น เป็นเสบียง ให้ท่านไม่ต้องออกบิณฑบาตร จะได้อยู่อย่างปลอดภัย มาบัดนี้ มีคนกลุ่มน้อย ที่สื่อเห็นว่า มาก ออกมาต่อคัดค้าน ขัดขวางการตักบาตรนี้ พุทธศาสนาจะอยู่ได้อย่างไร หากผู้ใหญ่ของบ้านเมือง ยังละเลย ปล่อยให้สื่อและคนกลุ่มน้อยนี้ ขัดขวางประเพณีตักบาตรอันดีงาม ของชาวพุทธ

Reply
avatar
«เก่าที่สุด   ‹เก่ากว่า   1 – 200 จาก 207   ใหม่กว่า›   ใหม่ที่สุด»