ต่อต้านตักบาตร ตอกลิ่มสังคมไทย ทิ้งพระสงฆ์ใต้ตายโดดเดี่ยวในอดีต ..

เราไม่เคยลืมหรอกว่า
แผ่นดินตรงนี้..บรรพบุรุษ
ของพวกเราเป็นชาวพุทธ

 

วันนี้..

เรากำลังเคยชินกับเสียงระเบิด
จนจำไม่ได้ว่าผู้บริสุทธิ์ 
บาดเจ็บล้มตายมาแล้วกี่คน..?


วันข้างหน้า

เรารู้ว่าคนสิ้นลมหายใจ
ยังไม่ใช่คนสุดท้าย 
เพราะเมื่อสงครามยังไม่จบ 
ก็อย่าพึ่งนับศพทหารเมื่อเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
คือ นราธิวาส ยะลา และปัตตานี

ทวีความรุนแรงจนเป็นเหตุให้
พระภิกษุสงฆ์ได้รับอันตราย 
และมีความยากลำบาก
ในการปฏิบัติศาสนกิจ

ซึ่งส่งผลกระทบต่อขวัญและ
กำลังใจของชาวพุทธในพื้นที่
เป็นอย่างมากด้วยเหตุนี้ .. 

พระเดชพระคุณ
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)
ประธานมูลนิธิธรรมกาย


จึงริเริ่มเชิญชวนพุทธบริษัท 4 
ทั่วประเทศและทั่วโลก
ให้มาร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรม
แด่วัดทุกวัดเริ่มตั้งแต่ 3 จังหวัด
แล้วเพิ่มขึ้นเป็น 4 จังหวัดภาคใต้
ตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2548
เป็นประจำทุกๆ เดือนไม่เคยเว้น


ผ่านโครงการตักบาตรพระ 77 จังหวัด
ทุกวัดทั่วไทย กว่าทศวรรษแล้ว 
ที่น้ำใจชาวไทยพุทธทั่วประเทศ
ได้สืบต่อลมหายใจให้พระพุทธศาสนา
ใน 4 จังหวัดชายแดนใต้


พระครูสุทธิธรรมานุศาสก์ 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ
เจ้าคณะอำเภอบันนังสตา  
จังหวัดยะลา

คนไม่อยู่ในพื้นที่ไม่มีทางรู้
การทำปฏิบัติศาสนกิจยากลำบาก
พระออกมาบิณฑบาตมีบางวัด
บางพื้นที่ออกบิณฑบาตไม่ได้ 
ต้องอาศัยญาติโยมนำอาหาร
มาถวายที่วัด

ถ้าใจแม่แน่จริง ไม่พร้อมตาย!

อย่ามาอยู่เลยในจังหวัดยะลา
ปัตตานี และนราธิวาส

การตักบาตรเพี่อช่วยเหลือพระ
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เป็นเรืองดีที่ ที่คนได้ทำบุญทั้งประเทศ
แต่ยังมีผู้ไม่หวังดีเอาเรื่องอื่น
เป็นเงื่อนไขกีดขวางการทำบุญเกิด
การต่อต้านกันเอง

ชวนโยมตักบาตรไม่ดีตรงไหน?
ขัดขวางไปเพื่ออะไร?
อยากจะฝากพวกต่อต้าน
ถ้าพายไม่ได้ ก็อย่าเอาเท้าราน้ำ
ถ้าไม่สนับสนุนก็ให้เฉยๆ
ไม่ใช่ไปขัดขวาง นึกถึงความตายไว้บ้าง..


พระครูวิเชียร กิติคุณ

เจ้าคณะอำเภอรามัญ 
จังหวัดยะลา

ข้าวสารอาหารแห้งนั้นช่วยได้มาก
เพราะข้าวสารเมื่อได้มาแล้ว
ก็กลายมาเป็นข้าวสุก
นำมาเป็นภัตตาหารถวายพระได้

ช่วงนี้บวชเณรภาคฤดูร้อน
ต้องใช้ข้าวสารจำนวนมาก
และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ต้องใช้ข้าวสารอาหารแห้งมาเลี้ยง
ชาวบ้านชาวพุทธที่อยู่ใกล้วัด
ลดภาระให้กับชาวไทยพุทธรอบวัด
ได้ด้วย

โครงการตักบาตรของวัดพระธรรมกาย
ไม่ได้เอาหน้าตา โยมส่วนหนึ่งที่ไป
ขัดขวางการจัดตักบาตร 

ในบางจังหวัดนี่ขนาดบางพื้นที่
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
คนต่างศาสนาโดยเฉพาะคนที่นับถือ
ศาสนาอิสลามยังให้เกียรติยังช่วย
ไปรับไปส่งพระรักษาความปลอดภัย
ให้กับวัดด้วย

ทำไมคนไทยพุทธต้องมาขัดขวาง
พระใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
กับ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา
อยู่เพี่อรักษาพื้นที่

โยมที่มาขัดขวางการตักบาตร
ก็เท่ากับการขัดขวางพระพุทธศาสนา
อาตมาขอบิณฑบาต มันเป็นบาป
มันเป็นการสร้างความแตกแยก.!


พระสี  ธมมฺสีลธโร

วัดลำพะยา อำเภอเมือง 
จังหวัดยะลา

จากเหตุการณ์ไม่สงบที่ผ่านมาอาตมา
ได้รับผลกระทบเคยโดนไล่ลงจากรถตู้
โดยสารแล้วเขาให้ผู้หญิงขึ้นมานั่งแทน
เกิดความระหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลา
ความปลอดภัยไม่มีเวลาออกไปสวดมนต์
ข้างนอกจะไปแบบเปิดเผยไม่ได้ต้อง
นั่งในรถอย่างมิดชิด เพื่อไม่ให้ใครเขาเห็น

ส่วนข้าวสารอาหารแห้งของหลวงพ่อ
ธัมมชโยที่ส่งมาให้นั้นมีประโยชน์มากมาย
เพราะนำมาเลี้ยงพระที่ออกมาบิณฑบาต
ไม่ได้พระที่พิการที่ออกมาบิณฑบาตไม่ได้
มีงานบุญอะไร ก็เอาข้าวสารอาหารแห้ง
นำมาเลี้ยงชาวบ้าน ..

อย่างช่วงนี้มีโครงการบวชสามเณรก็
เอาข้าวสารอาหารแห้งที่หลวงพ่อธัมมชโย
ส่งมาเลี้ยงสามเณรถึงทุกวันนี้

โครงการตักบาตรพระนั้น 
อยากให้มีเพราะพระเดือดร้อน  
อย่าไปต่อต้านกันเลยเราเป็นลูก
พระพุทธเจ้าองค์เดียวกัน
อย่าไปขัดขวางกันเลย

ต้องปรองดองอนุโลมกันได้ 
อย่าให้มีการขัดแย้งการทะเลาะวิวาท 
ไม่ว่าจะอยู่ภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะออก ภาคใต้

เมื่อภาคไหนเดือดร้อน เราก็

ช่วยเหลือกันได้อย่าไปเบียดเบียนกัน
ต่อต้านกันเลย!


พระปลัดวิศาล วิสารโท

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน 
พระอารามหลวง
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ
เมืองยะลา

ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
โดยเฉพาะจังหวัดยะลา พระภิกษุสามเณร
ออกไปบิณฑบาตได้ยากลำบาก
เพราะว่าญาติโยมออกมาใส่บาตรน้อย

โดยเฉพาะวัดที่อยู่นอกเขต
อำเภอเมือง บิณฑบาตไม่ได้ 
ก็ได้ใช้ข้าวสารอาหารแห้ง
ประทังชีวิต ได้แก่วัดที่อยู่แถว
ใกล้ภูเขา

เช่น อำเภอรามัญ  อำเภอธารโต
อำเภอบันนังสตา  อำเภอยะหา
หนักมาก จะหาซื้ออาหารลำบากมาก 

ก็ได้ข้าวสารอาหารแห้ง
ของทางวัดพระธรรมกายที่จัดตักบาตร
ส่งมาช่วยเหลือส่วนโครงการตักบาตรนั้น
ถ้าประชาชนเขาเลื่อมใสศรัทธา
ก็อยากจะให้มาร่วมกันตักบาตรช่วยเหลือ
วัดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
อยากจะให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

สำหรับคนที่ออกมาต่อต้านโครงการ
ตักบาตรนั้น อยากให้มาอยู่ในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ดู
แล้วเอาลูกหลานมาบวชด้วย
จะได้รู้ว่ามีสภาพเป็นอย่างไร 
มีความอัตคัดอย่างไร !


เจ้าคณะอำเภอเมืองยะลา

จากเหตุการณ์ไม่สงบ
มีพระโดนยิงมรณภาพไปหลายรูป
ข้าวสารอาหารแห้งที่นำมาถวายวัด
เมื่อได้รับมาแล้วก็เอามาก็แจกจ่ายต่อ 
พระที่บิณฑบาตไม่ได้
ก็อาศัยสิ่งเหล่านี้ยังชีพให้อยู่รอด
ส่วนโครงการตักบาตรเป็นสิ่งที่ดี
เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธ 

ศาสนาพุทธต้องมีการตักบาตร
ส่วนผู้ที่มีออกมา คัดค้านการตักบาตร
เขาต้องการให้
ศาสนาพุทธล่มใช่ไหม?

อยากให้ศาสนาพุทธ 
หมดไปใช่ไหม ?

ถ้าหากศาสนาพุทธไม่มี
การตักบาตรก็คือจบ
ลองประกาศไปเลยว่า
ห้ามตักบาตรทั่วประเทศ
ดูสิว่าศาสนาพุทธจะล่มไหม ?นี่คือภาพความสามัคคีมีน้ำใจ
ของพุทธบุตรที่มาเป็นตัวแทนพระ
4 จังหวัดภาคใต้เพื่อรักษาศรัทธาสาธุชน

ข้าวของทุกชิ้นมาจากก็เคารพ 
จบเหนือหัวก่อนใส่บาตร
เพราะเทิดทูนหัวใจอันสูงส่ง
ที่ท่านหยัดสู้ธำรงรักษา
พระพุทธศาสนา
อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน 
อาหารที่ส่งไปจึงมีความห่วงใย
และกำลังใจเติมลงไปจนเต็มถุง
ยิ่งต่อต้านยิ่งทำให้เราจับมือกัน
แน่นขึ้นอุปสรรคที่เอามาขวาง
คือขนมหวานของคนที่มีอุดมการณ์
หล่อเลี้ยงหัวใจ

โปรดอย่าล้อเล่นกับศรัทธาบริสุทธิ์
ของชาวพุทธพันธุ์แท้
เพราะเราจะแปรเปลี่ยนอุปสรรค
ให้เป็นคมปัญญาเพื่อรักษาธรรม
ของพระพุทธองค์

เช่นเดียวกับพระภิกษุชายแดนใต้
ทุกรูปที่ท่านยอมสละเลือดเนื้อชีวิต
เพื่อรักษาวัดและผ้ากาสวพัสตร์
ที่ครองกาย.!


เรียบเรียงโดย คนธรรมรำพันขอบคุณภาพประกอบ
จาก alittlebuddha ,www.dmc.tv,
และเจ้าของภาพจากเวปไซต์ข่าว
Previous
Next Post »

207 ความคิดเห็น

Click here for ความคิดเห็น «เก่าที่สุด   ‹เก่ากว่า   201 – 207 จาก 207   ใหม่กว่า›   ใหม่ที่สุด»
B2_BIG
admin
14 เมษายน 2559 22:57 ×

ชาวพุทธต้องสามัคคีกัน

Reply
avatar
Unknown
admin
14 เมษายน 2559 23:53 ×

สนับสนุนตักบาตรเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาด้วยอีก 1 หัวค่ะ ตัวตาย ดีกว่า สูญน์สิ้นพุทธศาสนาค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
15 เมษายน 2559 05:15 ×

ศาสนาพุทธ มาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

Reply
avatar
Unknown
admin
15 เมษายน 2559 07:28 ×

ผู้ขัดขวางการตักบาตร เท่ากัยทำลายเสบียงพระสงฆ์มีกรรมหนัก จะอดอยากยากแค้น ทุกข์ทรมาน ทุกภพชาติ กลับใจเสียเถิด บาปหนักมากนะ

Reply
avatar
072
admin
15 เมษายน 2559 13:06 ×

ผู้นำไม่ดีเพียงหนึ่งคน ก็สามารถทำให้ประเทศทั้งประเทศล่มจมได้เช่นกัน ฉะนั้นอยากให้คนไทย จะเชื่ออะไร จงมีสติ อย่าเอาความชอบส่วนตัวมาใช้กับประเทศชาติ ประเทศชาติเป็นของคนไทยทุกคนค่ะ

Reply
avatar
072
admin
15 เมษายน 2559 13:06 ×

ผู้นำไม่ดีเพียงหนึ่งคน ก็สามารถทำให้ประเทศทั้งประเทศล่มจมได้เช่นกัน ฉะนั้นอยากให้คนไทย จะเชื่ออะไร จงมีสติ อย่าเอาความชอบส่วนตัวมาใช้กับประเทศชาติ ประเทศชาติเป็นของคนไทยทุกคนค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
1 พฤษภาคม 2559 06:55 ×

ขอสนับสนุนการตักบาตร

Reply
avatar
«เก่าที่สุด   ‹เก่ากว่า   201 – 207 จาก 207   ใหม่กว่า›   ใหม่ที่สุด»