มส.พระมหาเถระผู้ยิ่งใหญ่หัวใจน่ากราบ


มส. มหาเถระผู้ใหญ่  หัวใจน่ากราบ !


ในยุคที่พระพุทธศาสนากำลังถูกสั่นคลอน จนอาจจะถึงขั้นล้มจนร้างอยู่ในขณะนี้ เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า สยามประเทศยังไม่สิ้นพระดี ผุ้ผดุงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม ดั่งร่มโพธิ์พฤกษ์ให้ได้อิงอาศัย เป็นหลักใจ และหลักชัย ของเหล่าลูกหลานพุทธบริษัท

ตลอดระยะเวลากว่า 114 ปีมาแล้วที่ มหาเถรสมาคม คือองค์กรสูงสุดในการปกครองคณะสงฆ์ไทย คำว่า “มหาเถรสมาคม” เป็นถ้อยคำที่ใช้ครั้งแรก ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ (ร.ศ. 121) ตรงกับ พ.ศ. 2445 ที่ตราขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)  และมหาเถระในยุคนั้นจะประชุมกันเพื่อถวายความเห็นแก่พระมหากษัตริย์ ในเรื่องพุทธศาสนาตามที่ทรงปรึกษา ที่ประชุมสงฆ์นี้เรียกว่า "มหาเถรสมาคม"

ในการปกครองของฝ่ายศาสนจักรมีสมเด็จพระสังฆราช หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานกรรมการ สมเด็จพระราชาคณะ 8 รูปเป็นกรรมการ และพระราชาคณะซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้ง เป็นกรรมการโดยการแต่งตั้งได้ไม่เกิน 12 รูป และกรรมการมหาเถรสมาคมชุดปัจจุบันประกอบด้วยคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายมหานิกาย ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย

เพื่อให้ปกครองคณะสงฆ์ เรียบร้อยดีงาม อันเป็นการรักษาพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา มหาเถรสมาคมจึงมีอำนาจตรากฎมหาเถรสมาคม ในการออกข้อบังคับ วางระเบียบ ออกคำสั่ง มีมติ หรือออกประกาศ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และพระธรรมวินัย  ใช้บังคับได้ ทั้งยังกำหนดโทษ หรือวิธีลงโทษทางการปกครอง สำหรับพระภิกษุและสามเณรที่ประพฤติให้เกิดความเสียหาย แก่พระศาสนาและการปกครองของคณะสงฆ์ได้ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา การเผยแผ่ และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อีกด้วย

เรามาทำความรู้จัก กรรมการมหาเถรสมาคมชุดปัจจุบัน (พ.ศ.2559) ทุกรูปเป็นปูชนียบุคคลที่ควรได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทย ว่าท่านได้ปกป้องรักษาสังฆมณฑล และพระพุทธศาสนา อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ดวงใจของท่านทุกรูปนั้น ควรค่าแก่การกราบไว้บูชาของชาวพุทธทั้งชาติตลอดกาล

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)  อายุ 90 ปี พรรษา 70
เปรียญธรรม 9 ประโยค  วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ   ปฏิบัติหน้าที่ มส.  ปี พ.ศ. 2538

 
กรรมการมหาเถรสมาคมโดยสมณศักดื์
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี) อายุ 85 ปี พรรษา 64
เปรียญธรรม 9 ประโยค วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
ปฏิบัติหน้าที่ มส. ปี พ.ศ. 2553

กรรมการมหาเถรสมาคมโดยสมณศักดื์
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) อายุ 75 ปี พรรษา 54
เปรียญธรรม 9 ประโยค M.A., Ph.D วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
ปฏิบัติหน้าที่ มส. ปี พ.ศ. 2554

 
กรรมการมหาเถรสมาคมโดยสมณศักดื์
 สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) อายุ 73 ปี พรรษา 52
 เปรียญธรรม 9 ประโยค  วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
ปฏิบัติหน้าที่ มส. ปี พ.ศ. 2557

กรรมการมหาเถรสมาคมโดยแต่งตั้ง
พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) อายุ 78 ปี  พรรษา 57
เปรียญธรรม 3 ประโยค, พุทธศาสตร์บัญฑิตกิตติมศักดิ์  วัดยานนาวา
ปฏิบัติหน้าที่ มส. ปี พ.ศ. 2556

กรรมการมหาเถรสมาคมโดยแต่งตั้ง
พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) อายุ 78 ปี พรรษา 58
เปรียญธรรม 9 ประโยค , พุทธศาสตร์ดุษฎีบัญฑิตกิตติมศักดิ์  วัดปากน้ำ
ปฏิบัติหน้าที่ มส. ปี พ.ศ. 2556
 
กรรมการมหาเถรสมาคมโดยแต่งตั้
พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) อายุ 70 ปี พรรษา 48
 เปรียญธรรม 9 ประโยค  วัดสามพระยา
ปฏิบัติหน้าที่ มส. ปี พ.ศ. 2555

กรรมการมหาเถรสมาคมโดยแต่งตั้ง
พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน)
เปรียญธรรม 9 ประโยค  วัดปากน้ำ อายุ 61 ปี พรรษา 39
ปฏิบัติหน้าที่ มส. ปี พ.ศ. 2557


กรรมการมหาเถรสมาคมโดยแต่งตั้ง
 พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) อายุ 59 ปี พรรษา 37
พธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) M.A,Ph.D (Philosophy) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ปฏิบัติหน้าที่ มส. ปี พ.ศ. 2558


กรรมการมหาเถรสมาคมโดยแต่งตั้ง
 พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อายุ 60 ปี พรรษา 39
เปรียญธรรม 9 ประโยค(นาคหลวง),พธ.บ (เกียรตินิยมอันดับ1), M.A., M.Phil., Dip.in French, Ph.D (Philosophy) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ปฏิบัติหน้าที่ มส. ปี พ.ศ. 2555
กรรมการมหาเถรสมาคม ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย
กรรมการมหาเถรสมาคมโดยสมณศักดื์
 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) อายุ 98 ปี พรรษา 78
 เปรียญธรรม 9  วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
ปฏิบัติหน้าที่ มส. ปี พ.ศ. 2544

 
กรรมการมหาเถรสมาคมโดยสมณศักดื์
 สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) อายุ 88 ปี พรรษา  67
 เปรียญธรรม 6 ประโยค ศน.บ. (M.A.) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
ปฏิบัติหน้าที่ มส. ปี พ.ศ. 2552
กรรมการมหาเถรสมาคมโดยสมณศักดื์
 สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) (79 ปี) พรรษา 59
เปรียญธรรม 9 ประโยค วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
ปฏิบัติหน้าที่ มส. ปี พ.ศ. 2552
 กรรมการมหาเถรสมาคมโดยสมณศักดื์
 สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) 68 ปี พรรษา 48
 เปรียญธรรม 8 ประโยค  วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร 
ปฏิบัติหน้าที่ มส. ปี พ.ศ. 2553
 
กรรมการมหาเถรสมาคมโดยแต่งตั้ง
 พระพรหมเมธาจารย์ (คณิศร์ เขมวํโส) อายุ 87 ปี พรรษา 66
เปรียญธรรม 9 ประโยค  วัดบุรณศิริมาตยาราม
ปฏิบัติหน้าที่ มส. ปี พ.ศ. 2555

กรรมการมหาเถรสมาคมโดยแต่งตั้ง
 พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี) อายุ 74 ปี  พรรษา 54
นักธรรมเอก วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
ปฏิบัติหน้าที่ มส. ปี พ.ศ. 2555

กรรมการมหาเถรสมาคมโดยแต่งตั้ง
 พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) อายุ 66 ปี พรรษา 46
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
ปฏิบัติหน้าที่ มส. ปี พ.ศ. 2556  
กรรมการมหาเถรสมาคมโดยแต่งตั้ง
 พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร) อายุ 75 ปี พรรษา 54
 เปรียญธรรม 5 ประโยค ศน.บ (M.A.)  วัดเครือวัลย์วรวิหาร
ปฏิบัติหน้าที่ มส. ปี พ.ศ. 2555


กรรมการมหาเถรสมาคมโดยแต่งตั้ง
 พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) อายุ 75 ปี พรรษา 54
เปรียญธรรม 7 ประโยค  วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
ปฏิบัติหน้าที่ มส. ปี พ.ศ. 2555

กรรมการมหาเถรสมาคมโดยแต่งตั้ง
 พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) อายุ 78 ปี พรรษา  58
เปรียญธรรม 5 ประโยค วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติหน้าที่ มส. ปี พ.ศ. 2555

" พระมหาเถรทุกรูป คือพระแท้ต้นแบบของชาวโลก
 ที่ไม่เพียงบวชเพื่อพึ่งพาพระศาสนา
แต่นี้คือการบวชแล้ว  ให้พระศาสนาได้พึ่งพาอย่างแท้จริง "
 เรียบเรียงโดย คนธรรมรำพึง
10 ก.พ. 2559
Previous
Next Post »

13 ความคิดเห็น

Click here for ความคิดเห็น
Unknown
admin
20 กุมภาพันธ์ 2559 03:07 ×

กราบนมัสมาด้วยความเคารพยิ่ง

Reply
avatar
sss
admin
2 มีนาคม 2559 01:33 ×

สาธุๆๆๆ

Reply
avatar
Pak Sheer
admin
2 มีนาคม 2559 15:19 ×

กราบนมัสการพระมหาเถระทุกรูปมาด้วยความเคารพยิ่งเจ้าค่ะ และขอกราบอนุโมทนาบุญกับเจ้าของ blog ด้วยค่ะ กราบสาธุ สาธุ สาธุ

Reply
avatar
2 มีนาคม 2559 17:09 ×

ขอบารมีทุกรูปได้ค้ำจุนพระศาสนาให้คงอยู่ยาวนาน

Reply
avatar
Unknown
admin
3 มีนาคม 2559 06:51 ×

กราบสาธุค่ะ ดีมากๆเจ้าค่ะขอให้พระพุทธศาสนาจงเจริญ

Reply
avatar
Unknown
admin
3 มีนาคม 2559 06:52 ×

กราบสาธุค่ะ ดีมากๆเจ้าค่ะขอให้พระพุทธศาสนาจงเจริญ

Reply
avatar
Unknown
admin
4 มีนาคม 2559 20:53 ×

โอ้ย.หลวงพ่อท่านแต่ละรูปทรงภูมิรู้ภูมิธรรมทั้งนั้น เป็นนักปราชฌ์ เป็นเสาหลักของบ้านเมือง น่ายกย่องสาธุๆๆเรายังมีแบบอย่างที่ดีอยู่ให้เห็นดูท่านให้เด่น เป็นส่งา เราต้องให้กำลังใจท่านที่รัษาสิ่งดีๆไว้ให้เรา เพราะชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ต้องยืนหยัด คู่ชาติไทย

Reply
avatar
Unknown
admin
6 มีนาคม 2559 19:02 ×

กราบนมัสการด้วยความเคารพสูงสุด ขอเทิดทูน มส.เป็นสถาบันสูงสุดของชาวพุทธ ควรให้ความเคารพในคุณธรรมของพระภิกษุผู้เป็นต้นแบบแห่งความดี ท่านเสียสละตนเองเพื่องานพระศาสนามาตลอดชีวิต ใครยังมองไม่เห็น ต้องเข้าไปศึกษาประวัติของทุกรูปทุกท่านให้ทราบซึ้ง แล้วจะเห็นว่า คนดีมีคุณธรรมที่แท้จริงเป็นอย่างไร

Reply
avatar
chutchalo
admin
8 เมษายน 2559 08:14 ×

กำลังอยากได้ข้อมูล ขอบคุณค่ะ

Reply
avatar