อย่าลบหลู่ ตำแหน่งสมณศักดิ์


อย่าลบหลู่ ตำแหน่งสมณศักดิ์
 ผลการแต่งตั้งตำแหน่งสมณศักดิ์

 ไม่ได้กระทบศีล ไม่ได้กระทบพระธรรมวินัย

 แม้ไม่ได้ปรากฏในพระธรรมวินัย

 แต่เป็นพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์

 นับอสงไขยไม่ถ้วน
 ตำแหน่งของพระ มีมาแต่โบราณ เป็นเรื่องความรับผิดชอบ เป็นการแต่งตั้งเพื่อมอบหมายหน้าที่การงานโดยพระบรมราชานุญาตตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์


ตำแหน่งราชาคณะ หรือสมณศักดิ์ เรียกว่าเป็นกรณียกิจเพื่อส่วนรวม

ส่วนศีลของพระเป็นหน้าที่สำรวมระวังเพื่อความงดงามแห่งอาจาระส่วนตัวใครที่ลบหลู่จาบจ้วงว่า พระรับตำแหน่ง เป็นพระไม่บริสุทธิ์ ผิดศีลนั่นเป็นความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรง และขัดแย้งต่อภาพลักษณ์ความเป็นชาวพุทธที่ต้องช่วยกันปกป้องรักษาพระธรรมวินัยจึงไม่ควรเอาเรื่องตำแหน่งมาปะปนกันกับเรื่องศีล 227


ตำแหน่ง คือ เครื่องหมายเชิงอำนาจ

เพื่อการบริหารเพื่อการปกครองที่มอบหมายแต่งตั้งให้กับผู้มีคุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถ ที่จะสานงานคณะสงฆ์ในฝ่ายนิติบัญญัติและธรรมบัญญัติเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไปในอนาคตนั่นคือแบบแผนโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่พระพุทธองค์ทรงแต่งตั้ง "เอตทัคคะ" ประทานแด่พระอสีติมหาสาวก ผู้เลิศในด้านต่างๆ

ชาวพุทธแท้ๆ ตัวจริง ต้องอย่าลืมคำว่า เอตทัคคะ แปลว่า ผู้ยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษเอตทัคคะนี้เป็นตำแหน่งที่ปรากฏตามอนุพุทธานุพุทธประวัติ ของพระมหาเถระ 80 รูป ในสมัยพุทธกาลเพื่อให้พุทธบริษัท 4
ได้ศึกษาเล่าเรียน พวกไม่เคยเรียน อย่าเกรียนโชว์ซื่อบื้อ !!!

แม้พระราชาคณะในปัจจุบันอาจจะไม่เลิศ ประเสริฐเท่ากับพระอรหันต์ในอดีต แต่โดยหลักการ และจุดมุ่งหมาย ในการแต่งตั้งก็สอดคล้องกับแนวทางของพระพุทธองค์ที่ทรงอนุโลมไว้ตามหลักภันเตอาวุโสและอุปัฌชาย์อาจารย์ ซึ่งก็เรียกว่า เป็นตำแหน่ง เช่นกัน

Cr.นิยตะ
Previous
Next Post »

2 ความคิดเห็น

Click here for ความคิดเห็น
Unknown
admin
29 กุมภาพันธ์ 2559 05:59 ×

คนที่ว่าร้ายนี่หวังผลนะครับ ต้องการให้ฆราวาสปกครองสงฆ์

Reply
avatar
Unknown
admin
29 กุมภาพันธ์ 2559 16:26 ×

ได้ความรู้จริงๆค่ะ สาธุ สาธุ

Reply
avatar