อย่าเอาวิธีทำลายล้างทางการเมือง มาทำลายคณะสงฆ์


อย่าเอาวิธีทำลายล้าง

ทางการเมือง

มาทำลายคณะสงฆ์

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
(ช่วง วรปุญโญ)

วัดปากน้ำภาษีเจริญ เกิดเมื่อ พ.ศ.2468
ปัจจุบันอายุ  91 ปี บวชมาแล้ว 77 ปี

สำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม 9 ประโยค
เป็นผู้เชี่ยวชาญพระไตรปิฎก
เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ไทย
ไปร่วมสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 6
ที่ประเทศพม่าตั้งแต่มีอายุได้ 30 ปี

เมื่อปีพ.ศ. 2498
เจ้าประคุณสมเด็จฯ มีปกติเป็น
ผู้อ่อนน้อมถ่อมตนแม้เป็น

ผู้ปฏิบัติหน้าที่
สมเด็จพระสังฆราชแล้ว
เมื่อพบกับพระภิกษุที่มีพรรษา
มากกว่าก็จะเคารพกราบไหว้ 

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ
เป็นผู้มีเมตตาสูงต่อชนทุกชั้น
พบง่าย ประชาชนทุกคนสามารถ
ไปพบท่านได้ทุกวัน ที่อาคาร
ประชาสัมพันธ์ วัดปากน้ำ
ท่านจะนั่งที่พื้นสนทนาธรรม
กับญาติโยมอย่างไม่ถือเนื้อถือตัวใครจะนิมนต์ท่าน

ไปทำบุญบ้าน จะพาลูก

มาบวชพระ ฯลฯ

ท่านจะเปิดสมุดนัดดู ถ้ายังว่าง
ก็จะรับนิมนต์โดยไม่เลือกฐานะ
ยากดีมีจนเลย

เจ้าประคุณสมเด็จฯ ลงนำพระภิกษุ
สามเณรสวดมนต์ทำวัตรนั่งสมาธิ
ให้โอวาทพระภิกษุ ลงรับสังฆทาน
ด้วยตนเองทุกวันมาตลอดกว่า 50 ปีด้วยวัตรปฏิบัติที่งดงาม
ของเจ้าประคุณสมเด็จฯ และบารมี
ของหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญ

ทำให้มีประชาชนมาจองเป็น
ประธานกฐินล่วงหน้าของวัดปากน้ำ
ภาษีเจริญ  เต็มไปจนถึงปี พ.ศ.3096  
จองล่วงหน้าไปกว่า 500 ปี

เป็นวัดอัศจรรย์วัดเดียวในโลก !


วัดใดที่ทำงานพระศาสนาแล้วติดขัด
ด้วยงบประมาณเมื่อมาหาเจ้าประคุณ
สมเด็จฯ ท่านก็จะเมตตาให้ความช่วยเหลือ
เป็นปกติ จนเป็นที่รับรู้กันทั่วสังฆมณฑล
หอสมุดพระพุทธศาสนา มหาสิรินาถ

แม้สมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19

ก็เคยทรงมอบหมายให้ท่าน
ช่วยจัดหาทุนสร้างมหาวิหาร
พระไตรปิฎกหินอ่อน
ที่พุทธมณฑลเมื่อปี พ.ศ. 2532 
มูลค่า 200 ล้านบาท

สร้างหอสมุดพระพุทธศาสนา
มหาสิรินาถ ที่พุทธมณฑล
ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ
ทรงพระชนมพรรษา 60 ปี

เมื่อปี พ.ศ. 2535 มูลค่า 200 ล้านบาท
สร้างอาคารหอสมุด และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้แก่มหาวิทยาลัยสงฆ์
มจร. ที่วังน้อย มูลค่า  75  ล้านบาทสร้างเจดีย์มหารัชมงคล

ที่วัดปากน้ำ ความสูง 80 เมตร
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระราชวโรกาส พระชนมพรรษา
80 พรรษา

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550
มูลค่า 300 ล้านบาท และยังบริจาค
สาธารณกุศลอื่นอีกมากมาย
รวมมูลค่ากว่าพันล้านบาท

เจ้าประคุณสมเด็จฯ
ได้รับอาราธนาไปแสดงธรรม
ในพระบรมมหาราชวัง ถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระบรมวงศานุวงศ์
มาแล้วร่วมร้อยครั้งด้วยศีลาจารวัตรที่งดงาม
และคุณูปการมากมาย
ที่มีต่อพระพุทธศาสนา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จึงได้ทรงสถาปนาท่านขึ้นเป็น
สมเด็จพระราชาคณะ
ที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2538

เมื่อสมเด็จพระญาณสังวรฯ
สมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนม์
ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลง

มหาเถรสมาคมจึงได้ประชุม
เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559
มีมติเป็นเอกฉันท์เสนอชื่อ
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ขึ้นทูลเกล้า เพื่อทรงสถาปนา
เป็นสมเด็จพระสังฆราช

 


ในระหว่างนี้เอง..
ได้มีกลุ่มบุคคลที่เคยเป็น

แกนนำ
เคลื่อนไหวทางการเมือง
สร้างความแตกแยกร้าวฉาน
ในสังคมไทยอย่างลึกซึ้ง
จนถึงปัจจุบัน


ได้ออกมาเคลื่อนไหวแทรกแซง
กระบวนการแต่งตั้งสมเด็จ
พระสังฆราชของคณะสงฆ์

ใช้วิธีการทางการเมืองที่สกปรก
สร้างประเด็นโจมตีให้ร้าย
คณะสงฆ์ และเจ้าประคุณสมเด็จฯ
อย่างหนักหน่วง

วิญญูชนพิจารณาแล้วก็จะเห็น
ชัดเจนว่า ข้อกล่าวหาเหล่านั้น
ไร้สาระโดยสิ้นเชิง อาทิ    1.  ที่ประชุม มส.มีมติเอกฉันท์  

โจมตีว่ามหาเถรสมาคมแอบประชุมลับ
ไม่โปร่งใส  ทั้งที่ความจริงการประชุม
ของมหาเถรสมาคมในการเสนอชื่อ
สมเด็จพระสังฆราชนั้น        
มีขึ้นในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2559
ก่อนหน้าที่กลุ่มแกนนำทางการเมือง
จะไปยื่นเรื่องคัดค้านที่ สนช.

การประชุมมส.ในวันนั้น
เจ้าประคุณสมเด็จ
พระมหารัชมังคลาจารย์
ไม่เข้าประชุม!

เพราะถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ที่เสนอชื่อสมเด็จ
พระมหารัชมังคลาจารย์
เป็นสมเด็จพระสังฆราช
ต่อที่ประชุมก็คือ ..

สมเด็จพระวันรัต  
วัดบวรนิเวศ เจ้าคณะใหญ่
ธรรมยุติ  และกรรมการ มส.ทุกรูป
มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

    2.  สมเด็จ 2 รูป ไม่เข้าประชุม

         เพราะอาพาธเดินไม่ได้      

มีการนำเสนอข่าวว่าสมเด็จฯ วัดสัมพันธวงศ์
และสมเด็จฯ วัดสุทัศน์ไม่เข้าประชุม
เพื่อให้สังคมรู้สึกว่า  มีสมเด็จรูปอื่นๆ
ไม่เห็นด้วย ทั้งที่ความจริง
เจ้าประคุณสมเด็จฯ ทั้ง 2 รูป
อาพาธเดินไม่ได้ .!
ไม่ได้เข้าประชุม มส.มาหลายปีแล้ว
กรรมการ มส.ท่านอื่นๆ ที่เหลือเข้าประชุม
อย่างพร้อมเพรียงกัน
ทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุติกนิกาย

     3.  โหมสื่อให้จับสึกฯ                 

   เอาพระลิขิตมาอ้างยื่นฟ้อง มส. 

ประโคมข่าวว่า..
จะแจ้งความดำเนินคดี
มหาเถรสมาคมในข้อหา
ผิดมาตรา 157 เจ้าพนักงาน
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

เพราะไม่จัดการกับพระราช
ภาวนาวิสุทธิ์ (ธัมมชโย ภิกขุ)
ตามพระลิขิตพระสังฆราช
โดยตั้งใจจะข่มขู่
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
และกรรมการ มส.รูปอื่นๆ

โครงสร้างของ

มหาเถรสมาคมนั้น

ประกอบด้วย..
สมเด็จพระสังฆราชฯ
ทรงเป็นประธานกรรมการ
สมเด็จพระราชาคณะ
ฝ่ายมหานิกาย และฝ่ายธรรมยุติ
ฝ่ายละ 4 รูป รวม 8 รูป
พระราชาคณะจากทั้ง 2 นิกาย

ที่สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้ง
อีก 12 รูป รวม 21 รูป
สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีอำนาจ
เด็ดขาดในการแต่งตั้ง และถอดถอน
กรรมการมหาเถรสมาคม
สมเด็จพระสังฆราชจึงสามารถ
บังคับบัญชามหาเถรสมาคม
ได้อย่างเต็มที่

อย่างกรณีสมเด็จพระญาณสังวรฯ
นั้น มีกรรมการ มส.ที่พระองค์
ทรงแต่งตั้งเอง 12 รูป
สมเด็จพระราชาคณะ ฝ่ายธรรมยุติ
ซึ่งพระองค์ทรงเป็นเจ้าคณะใหญ่
ธรรมยุติ อยู่ด้วยอีก 4 รูป
รวมพระองค์เองเป็น 17 รูป
จาก 21 รูปเหตุเรื่องนี้เกิดเมื่อ พ.ศ.2542
ซึ่งขณะนั้นสมเด็จพระญาณสังวรฯ
สมเด็จพระสังฆราช
ทรงเป็นประธานกรรมการมหาเถรสมาคม

หากจะมีผู้ไปแจ้งความ
ดำเนินคดีกับมหาเถรสมาคม
แล้ว..

ก็เท่ากับแจ้งความดำเนินคดี
กับสมเด็จพระญาณสังวรฯ
สมเด็จพระสังฆราชนั่นเอง

ทั้งที่พระองค์สิ้นพระชนม์ไปแล้ว
ถวายพระเพลิง  เก็บอัฐิไปแล้ว
ก็ยังโหดร้าย..ถึงขนาดจะไปขุดอัฐิ
ของพระองค์ขึ้นมาดำเนินคดีอีก
ด้วยข้อหาไม่ทำตามพระลิขิต
ของตนเอง ซึ่งเป็นเรื่องแปลก!    4.   รถโบราณ ไม่ใช่รถหรู   

          จอดนิ่งๆ วิ่งไม่ได้            

สร้างวาทกรรมว่า..
ครอบครองรถหรูที่ไม่ได้เสียภาษี

ความจริงคือ มีผู้นำรถโบราณ
ที่เก่าจนวิ่งบนถนนไม่ได้แล้ว
มาถวาย

เจ้าประคุณสมเด็จฯ 
จึงให้นำไปไว้ในพิพิธภัณฑ์
ให้ประชาชนที่สนใจมาศึกษา
ลักษณะรถโบราณ!

ท่านไม่ได้ครอบครองไว้..
เป็นของส่วนตัว เจ้าประคุณสมเด็จฯ
มีความเป็นอยู่ส่วนตัวที่สมถะเรียบง่าย
ใกล้ชิดประชาชน เป็นที่รักของทุกคน

   5.   เจ้าประคุณสมเด็จฯ     

  บริจาคเงินให้สาธารณกุศล  

  เป็นพันล้าน   

ใส่ร้ายป้ายสีว่าสมเด็จ
พระมหารัชมังคลาจารย์
รับรถเบนซ์และปัจจัย 5 ล้านบาท
ในวันเกิดทุกปี..

จากพระเทพญาณมหามุนี
(ธัมมชโย  ภิกขุ)

คนมีสติปัญญาฟังแล้ว
จะรู้ทันทีว่าเป็นเรื่องเท็จ..
เพราะเจ้าประคุณสมเด็จฯ
ท่านบริจาคเงิน เพื่องาน
สาธารณกุศลเป็นพันๆ ล้านบาท

และตัวท่านเองก็อายุ 91 ปีแล้ว
เป็นไปไม่ได้เลยที่จะมารับสินบน
เพียงเล็กน้อยเหล่านี้ให้ตนมัวหมอง!


    6.  ต่อไป..พระทุกรูปในไทย  

            ถูกแกล้งได้หมด            


วัดพระธรรมกาย ติดสินบน
โดยเอารูปหล่อหลวงพ่อวัดปากน้ำ
ทองคำน้ำหนัก 1 ตัน มาถวายให้
วัดปากน้ำ

วัดพระธรรมกายหล่อหลวงพ่อ
วัดปากน้ำ ทองคำทั้งหมด 8 องค์
ได้ถวายแด่วัดต่างๆ

ที่หลวงพ่อวัดปากน้ำเคยทำ
กิจสำคัญในชีวิตของท่าน
โดยไม่เลือกว่าจะเป็นวัดเล็ก
หรือวัดใหญ่

และไปช่วยสร้างโบสถ์ ศาลา วิหาร
เพื่อเป็นที่ประดิษฐานแก่วัดเหล่านั้น
ด้วยเช่น วัดสองพี่น้องซึ่งเป็นวัดที่
หลวงพ่อวัดปากน้ำบวช
วัดโบสถ์บน วัดบางปลารวมถึง
วัดปากน้ำภาษีเจริญ

ซึ่งเป็นที่ๆ หลวงพ่อวัดปากน้ำ
เป็นเจ้าอาวาสเผยแผ่ธรรม
จนตลอดอายุขัยของท่าน

เจ้าประคุณสมเด็จฯ 
ท่านทำแต่คุณงามความดีเป็น
ปูชนียะที่พระภิกษุ มหานิกาย
ทั่วประเทศให้ความเคารพอย่างสูง!พระมหาเถระฝ่ายธรรมยุติ 
ในมหาเถรสมาคม
ก็ให้การยอมรับทั้งสิ้น  
แม้คณะสงฆ์ในต่างประเทศ
ก็ให้การยกย่องอย่างสูง

ได้รับสมณศักดิ์จากคณะสงฆ์
ทั้งศรีลังกา เมียนม่าร์ บังคลาเทศ

การสร้างเรื่องโดยใช้วิธีการ

ทำลายล้างทางการเมือง !   

ใส่ร้ายป้ายสีพระมหาเถระ
อายุ 91 ปี ผู้บวชมาแล้ว 77 พรรษา
ทำแต่ความดีมาตลอดชีวิต


เป็นความชั่วร้ายมาก!

และจะนำความแตกแยกมาสู่
การคณะสงฆ์เป็นการกระทำ

สังฆเภท
ซึ่งเป็นอนันตริยกรรมที่
บาปหนักที่สุด บาปยิ่งกว่า
ฆ่าพ่อฆ่าแม่  จะสร้างความ
แตกแยกในสังคมไทย
อย่างลึกซึ้งจนถึงแก่น

และจะไม่เหลือสถาบันใดๆ
ในสังคมให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของชาวไทยอีกเลย


ขอให้สื่อและชาวไทยทุกคน
ตื่นรู้ อย่าให้กลุ่มคนเหล่านี้
ใช้เป็นเครื่องมือทำลาย
การคณะสงฆ์อีกต่อไป!

สมเด็จพระสังฆราชฯ
เป็นตำแหน่งปกครองคณะสงฆ์
ไม่ได้ปกครองฆราวาส ให้เป็นเรื่อง
ของคณะสงฆ์ดำเนินการตาม
กฎหมาย และพระธรรมวินัยเถิด

เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว
ของเจ้าประคุณสมเด็จฯ

แล้วถ้าาผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จ
พระสังฆราช โดยมติ มส.
17 : 0 ไม่มีความหมาย
ยังถูกกลั่นแกล้งจนไม่ได้รับ
การยอมรับได้..


ต่อไปพระทุกรูป..

ในประเทศไทยจะถูกแกล้งได้หมด
แค่หาคดียัดความผิดให้..
ก็กลัวจนตัวสั่นกันหมดแล้ว!


Cr. สื่อชาวพุทธ พ.ค.2559

Previous
Next Post »

94 ความคิดเห็น

Click here for ความคิดเห็น
Unknown
admin
5 พฤษภาคม 2559 09:11 ×

ท่านคือสุดยอดประมุขสงฆ์ที่ทั่วโลกยอมรับ

Reply
avatar
5 พฤษภาคม 2559 15:04 ×

จริง ๆ เราต้องยอมรับว่าการเมืองเรืีองผลประโยชน์มีทุกที่ทุกวงการ
ศีล 5 เท่านั้นที่จะรังสรรค์สังคมที่ปลอดภัยและเป็นสุข

Reply
avatar
5 พฤษภาคม 2559 15:04 ×

จริง ๆ เราต้องยอมรับว่าการเมืองเรืีองผลประโยชน์มีทุกที่ทุกวงการ
ศีล 5 เท่านั้นที่จะรังสรรค์สังคมที่ปลอดภัยและเป็นสุข

Reply
avatar
Unknown
admin
5 พฤษภาคม 2559 18:18 ×

ทุกคนมองออกว่า ความถูกต้องคืออะไร. คนวัดกลัวบาปไม่อยากว่าร้ายใคร. เราเป็นมนุษย์ที่โง่เขลา. ถ้าเทียบบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คนเราจะเข้าวัดไหนก็ได้ค่ะ. ส่วนดิฉันขอวัดเหล่านั้นที่. ไม่ว่าร้ายวัดอื่น. พูดจาเป็นมธุรสวาจา สะอาด. ทำให้จิตใจสงบ ทำเราเป็นสุขค่ะ และพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง สงฆ์ไม่แตกแยกกันค่ะ

Reply
avatar
Moo wawa
admin
5 พฤษภาคม 2559 18:56 ×

กราบถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
5 พฤษภาคม 2559 19:38 ×

เสียใจคนที่หลงเชื่อข่าวใส่ร้ายป้ายสีท่าน
ตกเป็นเยื่อของเขาโดยปริยาย
ไปด่า ท้อ ล้อว่า ท่านไปด้วย
กว่าจะเข้าใจความจริงใจ ก็สายไป

ขอให้อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ให้ปกป้องคุ้มครอง คณะสงฆ์ ให้เรื่องร้ายๆ แบบนี่จงย้อนกลับเล่นงาน คนชั่ว ผู้เป็นตัวบงการเรื่องนี่ เถอญ ขอให้ความจริง ความเป็นธรรม จงปรากฏบัดนี่เถอญ

Reply
avatar
Unknown
admin
6 พฤษภาคม 2559 01:14 ×

ขออำนาจพุทธธรรมจงรักษาพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและพุทธศาสนิกชนที่มีคุณธรรมให้ปลกดภัยจากมารที่มาผจญด้วยเทอญ

Reply
avatar
🙈🙉🙊
admin
6 พฤษภาคม 2559 19:40 ×

ในเมื่อกลุ่มที่จ้องทำลายล้างไม่ได้เกรงกลัวต่อบาปกรรมที่พวกเขากำลังก่อ. จะมีประโยชน์อะไรที่จะไปดึงพวกนั้นขึ้นจากมหานรก. พระพุทธเจ้าท่านก็ยังเลือกที่จะโปรดสัตว์แต่กลุ่มบัวที่อยู่เหนือโคลนตม ทั้งๆที่พยายามชี้แจงให้ใช้ปัญญาแล้วแต่ก็คงไม่เห็นแสงสว่างเกิดขึ้นกับพวกเขาเหล่านั้นเลย

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 05:01 ×

คนยุคนี้กิเลสหนาปัญญาหยาบ ทำร้ายแม้กระทั่งพระผู้ประพฤติดีปฎิบัติชอบ

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 05:01 ×

คนยุคนี้กิเลสหนาปัญญาหยาบ ทำร้ายแม้กระทั่งพระผู้ประพฤติดีปฎิบัติชอบ

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 05:01 ×

คนยุคนี้กิเลสหนาปัญญาหยาบ ทำร้ายแม้กระทั่งพระผู้ประพฤติดีปฎิบัติชอบ

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 05:10 ×

กราบนอบน้อมท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 05:11 ×

ชาวพุทธต้องรวมใจเป็นหนึ่ง อย่าให้ใครมาทำลายได้

Reply
avatar
nana"
admin
27 กรกฎาคม 2559 05:12 ×

กราบกราบกราบ

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 05:12 ×

ชาวพุทธต้องรวมใจเป็นหนึ่ง อย่าให้ใครมาทำลายได้

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 05:20 ×

สนับสนุนสมเด็จช่วงเป็นสังฆราชครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 05:23 ×

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จ เป็นมหาปูชนียบุคคล ที่ควรเคารพ กราบไหว้ บูชา ที่สุด ขอสนับสนุนท่านเป็นพระสังฆราช องค์ที่ 20 เจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 05:24 ×

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จ เป็นมหาปูชนียบุคคล ที่ควรเคารพ กราบไหว้ บูชา ที่สุด ขอสนับสนุนท่านเป็นพระสังฆราช องค์ที่ 20 เจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 05:24 ×

สมเด็จวัดปากน้ำท่านทำคุณประโยชน์ให้พระศาสนาและบ้านเมืองมากมาย อย่าหาเรื่อง หาความ ใส่ร้าย ป้ายสีเลยค่ะ บาปหนักนัก

Reply
avatar
Mongkhon
admin
27 กรกฎาคม 2559 05:26 ×

กราบ กราบ กราบ สมเด็จช่วงคือพระสังฆราชในดวงใจ

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 05:29 ×

กราบถวายกำลังใจค่ะ

Reply
avatar
27 กรกฎาคม 2559 05:34 ×

กราบแทบเท้าสมเด็จวัดปากน้ำด้วยความเคารพ

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 05:36 ×

กราบถวายกำลังใจครับผม

Reply
avatar
27 กรกฎาคม 2559 05:37 ×

Dsiอย่าทำร้ายพระผู้บริสุทธิ์
หลวงพ่อสมเด็จวัดปากน้ำมีคุณูปการมากมายต่อชาวไทยและชาวโลก

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 05:39 ×

ฆราวาสอยากปกครองสงฆ์ ล้วงกระเป๋าพระ

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 05:42 ×

ท่านเป็นผู้เหมาะสมที่สุดค่ะ
เป็นประมุขของคณะสงฆ์ไทย

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 05:43 ×

ฤาจะถึง ยุคกระเบื้องเฟื่องฟู น้ำเต้าน้อยถอยจม ซะแล้วกระมัง ?
ยุคผู้เป็นใหญ่ไม่ตั้งอยู่ในธรรม พวกไร้สกุลจักเป็นใหญ่ ถ้อยคำของผู้ฉลาดในการวินิจฉัยจักถูกมองข้าม ถ้อยคำของพวกไร้สกุลกลับดูน่าฟัง ในหมู่ภิกษุก็เหมือนกัน ถ้อยคำของภิกษุทุศีลมีความประพฤติเลวทรามจะเป็นคำที่ควรฟังของผู้เป็นใหญ่ไร้ธรรม แต่ถ้อยคำของภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักจักไม่เป็นที่นิยมฟังของเหล่าชน
สมเด็จมีคุณูปการมากมายต่อพระศาสนากลับทำท่านให้ไร้ค่า ถ้อยคำของภิกษุเลวทรามบางรูปกลับให้คุณค่าหนักปานศิลาแท่งทึบควรฟัง น่าอนาถสังเวชแท้แล

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 05:51 ×

ธรรมะย่อมชนะอธรรมแน่นอน นี่เป็นสัจจธรรมค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 05:51 ×

โปรดอย่ารังแกพระผู้บริสุทธิ์เลยนะคะ

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 05:51 ×

สู้ๆขอรับ ท่าน

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 05:55 ×

โปรดอย่ารังแกพระผู้บริสุทธิ์เลยนะคะ

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 05:56 ×

อย่าทำร้ายพระผู้บริสุทธิ์
หลวงพ่อสมเด็จวัดปากน้ำมีคุณูปการมากมายต่อชาวไทยและชาวโลก

Reply
avatar
27 กรกฎาคม 2559 05:57 ×

อย่าเอาวิธีการ ที่สกปรก
มาใช้กับวงการสงฆ์
วิชามาร อย่ามาใช้กับพระ

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 05:58 ×

กราบถวายกำลังใจ สมเด็จพระมหามังคลาจารย์

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 05:59 ×

กราบถวายกำลังใจ สมเด็จพระมหามังคลาจารย์

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 06:02 ×

ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายสุดท้ายความจริงก็ปรากฏและสุดท้ายความดีก็จะคงอยู่ได้ยืนยาว

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 06:05 ×

ประเทศไทยต้องการสมเด็จพระสังฆราชแบบท่าน สมเด็จช่วง วัดปากน้ำภาษีเจริญ ท่านมีคุณธรรมที่สูงส่ง มีความเมมตตาสูง ไม่ถือโทษเอาเรื่องใคร และท่านทำประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาไว้มากมาย ท่านเหมาะสมที่สุดเเล้วค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 06:16 ×

กราบถวายกำลังใจครับ

Reply
avatar
27 กรกฎาคม 2559 06:17 ×

ขอถวายกำลังใจแด่สมเด็จฯ

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 06:18 ×

กราบถวายกำลังใจครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 06:20 ×

ทองแท้ เพ็ชรแท้ ไม่กลัวคนติดผิด ทางไปอบายเปิดรับคนพลาน

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 06:20 ×

กราบถวายกำลังใจแด่ท่านสมเด็จวัดปากน้ำด้วยความเคารพค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 06:20 ×

ไม่มีใครสุดยอดเท่าท่านแล้วล่ะค่ะ

Reply
avatar
Kannikar
admin
27 กรกฎาคม 2559 06:23 ×

ขอสนับสนุนสมเด็จช่วงเป็นพระสังฆราชค่ะ

Reply
avatar
Nee nee
admin
27 กรกฎาคม 2559 06:31 ×

อย่า รังแกพระ แต่ตั่งท่านเป็นพระสังฆราชได้แล้วค่ะ
อย่างี่เง่า และไม่ต้องมาเล่นละครให้ดูอีดแล้ว เบื่อ

Reply
avatar
Nee nee
admin
27 กรกฎาคม 2559 06:32 ×

อย่า รังแกพระ แต่ตั่งท่านเป็นพระสังฆราชได้แล้วค่ะ
อย่างี่เง่า และไม่ต้องมาเล่นละครให้ดูอีดแล้ว เบื่อ

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 06:33 ×

กราบถวายกำลังใจท่านสมเด็จค่ะหยุดทำร้ายใส่ร้ายป้ายสีพระผู้ปฏบัติดีได้แล้วค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 06:36 ×

กราบถวายกำลังใจแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จครับ....

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 06:36 ×

ขอกราบถวายกำลังใจสมเด็จช่วงค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 06:36 ×

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ท่านเป็นพระสุปฏิปัณโนจริง ๆ และท่านได้สร้างคุณูปการแด่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาอย่างมิอาจประมาณได้ ดังนั้นท่านไม่สมควรที่จะถูกทำลายด้วยวิธีทำลายล้างทางการเมือง ฬครที่ทำบาปกรรมกับท่าน ย่อมจะต้องชดใช้กรรมหนักทั้งในชาตินี้และชาติต่อ ๆไปแน่นอน

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 06:41 ×

สมเด็จช่วงท่านมี คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ท่านสมควรเป็นสมเด็จพระสังฆราชค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 06:43 ×

ท่านคือพระภิกษุที่ทรงคุณค่าสมควรแก่การกราบไหว้อย่างสบายใจ เพราะท่านงามจริงๆงามทั้งภายนอกและภายใน

Reply
avatar
27 กรกฎาคม 2559 06:43 ×

พระผู้มีแต่ความเมตตา&น่าเคารพครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 06:43 ×

ขอกราบถวายกำลังใจ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 06:52 ×

กราบถวายกำลังใจสมเด็จวัดปากน้ำเจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 06:52 ×

กราบถวายกำลังใจสมเด็จวัดปากน้ำเจ้าค่ะ

Reply
avatar
nunty deedom
admin
27 กรกฎาคม 2559 06:58 ×

กราบบูชาความดีของสมเด็จวัดปากน้ำที่เมตตาต่อชาวโลก

Reply
avatar
man korat
admin
27 กรกฎาคม 2559 06:58 ×

ชาวพุทธต้องรวมใจเป็นหนึ่ง

Reply
avatar
nunty deedom
admin
27 กรกฎาคม 2559 06:59 ×

กราบบูชาความดีของสมเด็จวัดปากน้ำที่เมตตาต่อชาวโลก

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 07:02 ×

อย่าเอาสงฆ์ศีล227..ไปทำลายล้างแบบนักการเมืองเลยมันบาปนะผู้มีอำนาจและลืมตาย..ใหญ่แค่ไหนไม่เกินโลงความจ่ิงทุกคนต้องตายนะอย่าสร้างเวรสร้างกรรมกับพระสงฆ์เลย อย่าทำลายพระพุทธศาสนาเลยเพราะทุกคนไม่อยู่ค้ำฟ้ารึว่า
..คิดว่าจะอยู่ค้ำฟ้ารึเจ้ๆ..เฮียๆ..ทั้งหลาย..อย่าเลยนะปล่อยใหเป็นไปตามครรลองคลองธรรมเถอะนะ..เพราะประมุขสงฆ์มหาเถระสมาคมคณะสงฆ์ทั้งธรรมยุติ และมหานิกายก็เลือกแล้วแสดงว่าท่านรักสามัคคีกันดีไม่มีปัญหาอะไร?.ที่มีปัญหาเพราะฆราวาสจะมาปกครองสงฆ์หาผลประโยชน์จากคณะสงฆ์ใช่หรือไม่..คำถามนะ..?ใครจะตบดีล่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 07:05 ×

อย่าเอาวิธีการทำลายล้างทางการเมืองมาใช้กับพระเลย

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 07:06 ×

อย่าเอาวิธีการทำลายล้างทางการเมืองมาใช้กับพระเลย

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 07:08 ×

กราบ กราบ กราบ หลวงพ่อสมเด็จครับแข็งแรงๆ นะครับ

Reply
avatar
Chantira
admin
27 กรกฎาคม 2559 07:12 ×

สมเด็จพระสังฆราชเป็นเรื่องของพระสงฆ์ ที่ท่านเลือกแล้ว
คนธรรมดาไม่มีสิทธ์ไปก้าวก่ายเลย แต่ทำไหมปล่อยให้คนมายุ่ง ประมุขสงฆ์ที่ชาวพุทธนับถือ

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 07:18 ×

ฆราวาสอยากปกครองสงฆ์ ความอยุติธรรมก็เกิดขึ้น ใส่ร้ายสงฆ์รายวัน พุทธบุตรต้องออกมาช่วยกันปกป้องแล้วนะคะ

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 07:22 ×

ถึงเวลาแล้ว ชาวพุทธต้องตื่นรู้ เพื่อร่วมปกป้องคนพาลทำลายศาสนาพุทธ อ้างความชอบธรรมที่ไม่ชอบ อาศัยความไม่รู้กฎหมายของประชาชนส่วนมาก ที่ง่วนอยู่กับการทำมาหากิน ก็เศรษฐกิจมันตกต่ำเสียจริงๆ ทำไมเขาถึงโหดร้ายจัง

Reply
avatar
27 กรกฎาคม 2559 07:29 ×

สมเด็จช่วงบริสุทธิ์ ไม่มีความผิดตามที่ดีเอสไอมายัดเยียดข้อกล่าวหา. ขอให้ท่านแข็งแรงๆๆๆ
และขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชด้วยเจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 07:34 ×

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญา ขณะที่คนทั่วโลกเห็นคุณค่า แต่น่าอนาถยิ่งนักประเทศเมืองพุทธอย่างเรากับทำลายพระศาสนา พระผู้ทรงศีลอย่างไม่เห็นคุณค่า พวกเราชาวพุทธต้องเลิกวางเฉยหันมาปกป้องพระศาสนาของเรากันได้แล้วนะคะ

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 07:36 ×

ความดีบารมีท่านสร้างเอาไว้อันงดงาม

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 07:39 ×

สมเด็จวัดปากนำ้คือมหาเถระผู้ยิ่งใหญ่เปี่ยมด้วยคุณงามความดี สมเป็นประมุขสงฆ์ กราบแทบเท้านมัสการด้วยความเคารพศรัทธาอย่างสูงสุด

Reply
avatar
27 กรกฎาคม 2559 07:42 ×

กราบบูชาสมเด็จวัดปากน้ำด้วยความเคารพครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 07:44 ×

กราบถวายกำลังใจท่านเจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำครับ

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 07:54 ×

อย่าเอาความเห็นผิดๆมาทำลายล้างทางการเมือง มาทำลายคณะสงฆ์

Reply
avatar
27 กรกฎาคม 2559 08:03 ×

ขอให้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำ มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนนาน มีแต่ความสุขกายสบายใจตลอดเวลา

Reply
avatar
Pak Sheer
admin
27 กรกฎาคม 2559 08:08 ×

กราบถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ด้วยความเคารพยิ่งเจ้าค่ะ ท่านเหมาะสมที่สุดแล้วกับตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช กราบสาธุๆๆเจ้าค่ะ

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 08:55 ×

กราบ...ถวายกำลังใจและน้อมก้มกราบอนุโมทนา...สาธุเจ้าคะ

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 09:08 ×

กราบ กราบ กราบ สมเด็จฯช่วง ครับ

Reply
avatar
27 กรกฎาคม 2559 09:11 ×

การเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ แล้วที่เป็นอยู่ขณะนี้ล่ะ ผลประโยชน์ของใคร ทำไมจึงไม่แต่งตั้งพระสังฆราช โยกโย้เพื่อผลประโยชน์ของใครอยู่หรืออย่างไร

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 09:18 ×

พวกที่เอาเรื่องศาสนามาโยงเป็นเรื่องการเมือง+
ขบวนการล้มพุทธ พยายามสร้างความวุ่นวาย ทุกๆอย่าง เพื่อเจตนาล้มพุทธศาสนา..ช่างบาปหนายิ่งนัก

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 09:25 ×

กราบนมัสการและกราบถวายกำลังใจเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ขออาราธนาพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองปกป้องรักษาพระเดชพระคุณท่านให้เจริญในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งๆขึ้นไป และคนพาลให้แพ้ถัยตัวเองในเร็ววันเทอญ

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 09:34 ×

กราบนมัสการ สมเด็จวัดปากนํ้า ผู้ทรงธรรมอันลํ้าเลิศ! อีกไม่นานไพรีจะหมดไป! พุทธศาสน์เกริกก้องเกรียงไกร! ทั่วหล้าแดนดิน! เพราะมีประมุขสงฆ์ผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่! ทั่วแดนไท้แซ่ซ้องสาธุการ!

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 10:22 ×

ใครหนอสั่งให้ dsi มาเล่นงานใส่ร้ายท่าน บาปหนักจริงๆ

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 10:49 ×

กราบนิมนต์จากทั่วประเทศเจ้าค่ะ

Reply
avatar
B2_BIG
admin
27 กรกฎาคม 2559 10:53 ×

พุทธบริษัท 4 ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว

เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่มาร่วมปกป้องพระพุทธศาสนาครับ

พุทธบริษัท 4 \\\Strong///

Reply
avatar
love072
admin
27 กรกฎาคม 2559 12:05 ×

อย่าเอากฏหมายมาทําลายคุณธรรมความดีของท่านเจ้าประคุณสมเด็จช่วง

และข้อสําคัญอย่าเอาคําใส่ร้ายป้ายสีของพุทธอิสระ (ไอ้ครึ่งคนครึ่งพระ) มีศีลไม่ครบ 5 ข้ออีกด้วย

แล้วยังไปเชื่อมันอีกอยู่รึ น่าสงสารบุคคลที่มีความรู้สูงแต่ไร้ซึ่งปัญญา

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 12:58 ×

กราบแทบเท้าสมเด็จวัดปากนํ้าด้วยความเคารพยิ่งเจ้าค่ะ ขอให้มีสูขภาพแข็งแรง มีอายุขัยยืนยาว และขอสนับสนุนเป็นกําลังใจให้ท่านได้เป็นพระสังฆราชโดยเร็วนี้ด้วยเถิด สาธุ

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 15:21 ×

กราบุุถวายกำลังใจคะ

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 17:24 ×

อย่าโยนความผิดให้กับพระ

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 18:13 ×

สาธุครับ สมเด๋็จท่านสง่างามอยู่แล้วด้วยจริยวัตรต่างๆ ใครจิตใจสกปรก เท่านั้นแหละที่จะใช้วิธีสกปรกมาทำลายพระศาสนา ทำลายสมเด็จท่าน

Reply
avatar
Unknown
admin
27 กรกฎาคม 2559 21:39 ×

กราบถวายกำลังหลวงพ่อสมเด็จช่วงเจ้าค่ะ ขอให้เหล่ามารจงแพ้ภัยตนเอง

Reply
avatar
Unknown
admin
28 กรกฎาคม 2559 03:03 ×

อย่าเอาการเมืองมาเล่นพระสงฆ์ กราบถวายกำลังใจแด่สมเด็จค่ะ

Reply
avatar
28 กรกฎาคม 2559 09:01 ×

ดีเอสไอ ได้โปรดหยุดเถิด อย่าสร้างบาป
อีกเลย แค่ทำกับวัดธรรมกาย ก็บาปมาก
แล้วนะ นี่ยังจะมาทำบาปกับท่านสมเด็จอีก
น่าสงสัยจัง ว่านับถือศาสนาอะไร
ถ้าไม่กลัวบาป แต่ก็น่าจะมีความละอายบ้าง
ที่ใช้ อำนาจนอกกฎหมาย ทำลายพระศาสนา

Reply
avatar
Unknown
admin
29 กรกฎาคม 2559 09:55 ×

พวกเราชาวพุทธต้องมาช่วยกันปกป้องพระ ปกป้องพระพุทธศาสนาเถอะว่ะ เพราะตอนนี้พวกเขามาทำลายพระเยี่ยบย่ำพระพุทธศาสนามากเกิดกว่าจะดูเฉยๆแล้ว

Reply
avatar
Unknown
admin
29 กรกฎาคม 2559 09:56 ×

พวกเราชาวพุทธต้องมาช่วยกันปกป้องพระ ปกป้องพระพุทธศาสนาเถอะว่ะ เพราะตอนนี้พวกเขามาทำลายพระเยี่ยบย่ำพระพุทธศาสนามากเกิดกว่าจะดูเฉยๆแล้ว

Reply
avatar