พระสี ธัมมสีลธโร วัดลำพะยา จ.ยะลา

พระสี   ธมมฺสีลธโร วัดลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จากเหตุการณ์ไม่สงบที่ผ่านมาอาตมาได้รับ...
Read More

พระปลัดวิศาล วิสารโท เลขานุการเจ้าคณะอำเภอยะลา

พระปลัดวิศาล วิสารโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน พระอารามหลวง เลขานุการเจ้าคณะอำเภอยะลา ผลกร...
Read More

พระครูวิเชียร กิติคุณ เจ้าคณะอำเภอรามัน จ.ยะลา

พระครูวิเชียร กิติคุณ เจ้าคณะอำเภอรามัญ จังหวัดยะลา จากเหตุการณ์ไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใ...
Read More

พระครูสุทธิธรรมานุศาสก์ ผช.จอว.วัดพุทธภูมิ จ.ยะลา

พระครูสุทธิธรรมานุศาสก์ ผู้ช่วยเจ้าอวาสวัดพุทธภูมิ เจ้าคณะอำเภอบันนังสตา   จังหวัดยะลา ...
Read More

พระครูศรีธรรมธัช เจ้าคณะอำเภอเมืองยะลา

พระครูศรีธรรมธัช เจ้าคณะอำเภอเมืองยะลา จากเหตุการณ์ไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกร...
Read More